ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 97.200.30; 91.140.50 Duben 2010

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-708: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech –
Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště
a obdobné lokality

ČSN 33 2000-7-708
ed. 3

idt HD 60364-7-708:2009
mod IEC 60364-7-708:2007

Low-voltage electrical installations –
Part 7-708: Requirements for special installations or locations – Caravan parks, camping parks and similar locations

Installations électriques à basse tension
Partie 7-708: Exigences pour les installations ou emplacements particuliers – Parcs de caravanes, parcs de camping
et emplacements analogues

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-708: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Caravanplätze, Campingplätze
und ähnliche Bereiche

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-708:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-708:2009. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-04-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 z ledna 2006, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 5

708.1 Rozsah platnosti 6

708.2 Citované normativní dokumenty 6

708.3 Definice 6

708.31 Účel, napájení a stavba 7

708.312 Uspořádání vodičů a způsob uzemnění 7

708.313 Zdroje 7

708.4 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti 7

708.41 Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem 7

708.5 Výběr a stavba elektrického zařízení 8

708.512 Provozní podmínky a vnější vlivy 8

708.521 Výběr provedení napájecích vedení 8

708.533 Přístroje pro ochranu před nadproudem 9

708.536 Odpojování a spínání 9

708.55 Ostatní zařízení 9

Příloha ZA (normativní) Zvláštní národní podmínky 10

Příloha ZB (informativní) Odchylky typu A 11

Bibliografie 12

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-04-01 používat dosud platná ČSN 33 2000-7-708 ed. 2 z ledna 2006, v souladu s předmluvou k HD 60364-7-708:2009.

Změny proti předchozím normám

Hlavní změny oproti nahrazovanému vydání HD 384.7.708-S2:2005 jsou:

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 60309-2 zavedena v ČSN EN 60309-2 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

EN 62262 zavedena v ČSN EN 62262 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

HD 472 S1:1989 + Cor. Feb.2002 zavedena v ČSN 33 0121:2003 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

HD 60364-4-43 dosud nevydán

HD 60364-7 soubor zavedena v souboru norem ČSN 33 2000-7 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Obdobné mezinárodní normy

IEC 60364-7-708:2007 Low-voltage electrical installations – Part 7-708: Requirements for special installations or locations – Caravan parks, camping parks and similar locations

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-708: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Parkoviště karavanů, kempinková parkoviště a obdobné lokality)

Porovnání s IEC 60364-7-708:2007 a HD 60364-7-708:2009

Požadavky této normy jsou shodné s požadavky HD 60364-7-708:2009, který je převzetím IEC 60364-7-708:2007 s modifikacemi. Společné modifikace s mezinárodní normou jsou označeny postranní čarou na levém okraji textu. Navíc obsahuje přílohu ZA a ZB které byly doplněny CENELEC.

Informativní údaje z HD 60364-7-708:2009

Text dokumentu IEC 64/1572/FDIS, připravovaného 2. vydání IEC 60364-7-708, připravený technickou komisí IEC TC 64, Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem spolu se společnými modifikacemi připravenými CENELEC TC 64, Ochrana před úrazem elektrickým proudem, byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako HD 60364-7-708 dne 2009-04-01.

Tento harmonizační dokument nahrazuje HD 60364-7-708 S2:2005.

Hlavní změny oproti nahrazovanému vydání HD 384.7.708-S2:2005 jsou:

V tomto harmonizačním dokumentu jsou společné modifikace vůči mezinárodní normě označeny svislou čarou na levém okraji textu.

Byla stanovena tato data: 

  • nejzazší datum pro oznámení existence HD na národní úrovni

(doa)

2009-10-01

nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení HD k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2010-04-01

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s HD v rozporu

(dow)

2012-04-01

V tomto harmonizačním dokumentu se neuvádí informativní příloha A IEC 60364-7-708:2007, která se nahrazuje normativní Přílohou ZA, Zvláštní národní podmínky; a informativní Přílohou ZB, Odchylky typu A.

Přílohu ZA a ZB doplnil CENELEC.

Informativní údaje z IEC 60364-7-708:2007

Tato mezinárodní norma byla připravena mezinárodní komisí IEC 64: Elektrická instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1572/FDIS

64/1587/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla navržena v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 2.

Při použití této normy je nutno věnovat pozornost příloze „v některých zemích“ („in-some-country“), kde jsou odlišné požadavky, vztahující se k předmětu této normy, vycházející z lokálních přírodních podmínek jednotlivých zemí.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 může být vyhledán na webových stránkách IEC pod hlavním názvem „Low-voltage electrical installations“.

Připravované normy v tomto souboru ponesou nový hlavní titul jak je citováno výše. Tituly z existujících norem v tomto souboru budou aktualizovány v době dalšího vydání.

Komise rozhodla, že obsah této publikace bude platit až do data zveřejnění výsledků prověření uvedeného na webových stránkách IEC „http://webstore.iec.ch“ v údajích vztahujících se k dané publikaci. K tomuto datu bude publikace:

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., Dr. Milady Horákové 5, 772 00 Olomouc, IČ: 26837021 Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

Úvod

Požadavky této části HD 60364 doplňují, modifikují nebo nahrazují všeobecná ustanovení částí 1 až 6 HD 60364.

Číslování článků uvedené po číslu 708 odkazuje na odpovídající části nebo články HD 60364, částí 1 až 6. Číslování z tohoto důvodu není průběžné. Číslování článků a tabulek v tomto dokumentu je pořadové.

Nepřítomnost odkazu na část nebo článek znamená, že jsou využitelná všeobecná ustanovení obsažená v částech 1 až 6 z HD 60364.

708.1Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části se užijí pro elektrickou instalaci určenou k napájení mobilních domů, karavanů, nebo stanů v kempech, parcích určených pro táboření a podobných lokalitách.

POZNÁMKA 1Dále pro účel této části HD 60364, se rozumí výrazem „kempink“ označení pro kempink, park pro táboření a podobné lokality.

Tato část se nevztahuje na vnitřní elektrické instalace obytných vozidel, mobilních domů, nebo převozných buněk.

POZNÁMKA 2 Pro elektrickou instalaci karavanů platí HD 60364-7-721.

POZNÁMKA 3 Pro elektrickou instalaci mobilních domů platí všeobecné požadavky HD 60364, se zřetelem na zvláštní požadavky obsažené v části 7.

POZNÁMKA 4 Odkaz na „části“ uvedený v této normě je vždy odkazem na různé části souboru HD 60364.

Pro zbytek elektrické instalace kempinků platí všeobecná ustanovení z HD 60364 společně se zvláštními požadavky z části 7.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.