ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310 Leden 2010

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 3: Ústředny

ČSN
EN 50131-3

33 4591

 

Alarm systems –Intrusion and hold-up alarm systems –
Part 3: Control and indicating equipment

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 3: Equipement de contrôle et de signalisation

Alarmanlagen – Einbruch und Überfallenmeldeanlagen –
Teil 3: Melderzentrale

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-3:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-3:2009. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-02-01 se nahrazuje ČSN CLC/TS 50131-3 (33 4591) z května 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-02-01 používat dosud platná ČSN CLC/TS 50131-3 (33 4591) z května 2005, v souladu s předmluvou k EN 50131-3:2009.

Změny oproti předchozím normám

Tato norma odstraňuje některé chyby a nedostatky technické specifikace CLC/TS 50131-3.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50130-4:1995zavedena v ČSN EN 50130-4:1997 (33 4590) Poplachové systémy. Část 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

EN 50130-5:1998zavedena v ČSN EN 50130-5:2001 (33 4590) Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

EN 50131-1:2006zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky.

EN 50131-5-3:2005zavedena v ČSN EN 50131-5-3:2006 (33 4591) Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

EN 50131-6:2008zavedena v ČSN EN 50131-6 ed. 2:2008 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 6: Napájecí zdroje

EN 60068-1:1994zavedena v ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

EN 60068-2-75: 1997zavedena v ČSN EN 60068-2-75:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-75: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

EN 60529zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí-IP kód)

EN 62262zavedena v ČSN EN 50102 Oprava 1: (33 0335) Stupně poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) (oprava mění označení EN 50102:1995 +A1 na EN 62262:2002)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V originále této normy se kromě jediné zkratky IAS (Intruder Alarm System – poplachový zabezpečovací systém), použitý v předchozím vydání normy, objevuje zkratka I&HAS (Intruder and Hold-up Alarm System – poplachový zabezpečovací a tísňový systém).

Místo dosud používané zkratky EZS jsou používány zkratky z originálu – I&HAS „poplachové zabezpečovací a tísňové systémy“, IAS pro „poplachové zabezpečovací systémy“ a HAS pro „poplachové tísňové systémy“

V českých textech lze uvedené zkratky z originálu nahradit následujícím způsobem:

I&HAS = PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS);

IAS = PZS – poplachový zabezpečovací systém (dříve EZS);

HAS = PTS – poplachový tísňový systém (dříve EZS).

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČ 63839911, Ing. Milan Holas, Ing. Stanislav Křeček

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Procházková

EVROPSKÁ NORMA EN 50131-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Březen 2009

ICS 13.310 Nahrazuje CLC/TS 50131-3:2003

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 3: Ústředny

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 3: Control and indicating equipment 

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 3: Equipement de contrôle et de signalisation

Alarmanlagen – Einbruch
und Überfallenmeldeanlagen –
Teil 3: Melderzentrale

Tato norma byla schválena CENELEC 2009-02-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit interní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50131-3:2009 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 79 Poplachové systémy.

Text tohoto návrhu byl předložen k Jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50131-3 dne 2009-02-01.

Tato norma nahrazuje CLC/TS 50131-3:2003

Byla stanovena tato data:

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2010-02-01

 

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2012-02-01

EN 50131 se bude skládat z následujících částí pod obecným názvem Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.

Část 1 Systémové požadavky

Část 2.2 Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

Část 2.3 Požadavky na mikrovlnné detektory

Část 2-4 Požadavky na kombinované pasivní infračervené/mikrovlnné detektory

Část 2-5 Požadavky kombinované pasivní infračervené/ultrazvukové detektory

Část 2-6 Detektory otevření (magnetické kontakty)

Část 2-7-1 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – akustické

Část 2-7-2 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – pasivní

Část 2-7-3 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – aktivní

Část 3 Ústředny

Část 4 Výstražná zařízení

Část 5-3 Požadavky na zařízení využívající radiové spojení

Část 6 Napájecí zdroje

Část 7 Pokyny pro aplikace

Část 8 Zabezpečovací zamlžovací zařízení

Úvod

Tento dokument vychází z přepracovaní technické specifikace původně vydané CENELEC TC79/WG 3, která byla postoupena k formálnímu hlasování a poté byla schválena CENELEC jako CLC/TS 50131-3 dne 2003-05-19.

Práce byly provedeny WG 3 dle výsledků připomínek postoupených národními normalizačními výbory, členy CENELEC a harmonizace s EN 50131-1:2006 + A1:2009 připravených TC 79/WG 1, které jsou považovány jako základní dokumenty ve vztahu k této EN 50131-3.

Opakování definic a požadavků z EN 50131-1 bylo v této EN 50131-3 omezeno, aby se minimalizoval rozpor v případě změn EN 50131-1, kromě opakování, které je považováno za podstatné z hlediska jasného vyznění tohoto dokumentu.

Byly zahrnuty odkazy k různým důsledkům vyplývajícím z norem na detektory. Úplné podrobnosti požadavků na propojení by měly být předmětem budoucích norem.

Řada požadavků obsažených v této normě, pro které jsou popsány formální postupy zkoušek, mohou charakterizovat pouze technologii, kterou jsou požadavky dosažitelné (a tím jsou tedy omezující). Pokud je tedy taková funkce rozpoznána, může být ověřována pouze na základě dohody mezi výrobcem a zkušebnou ve shodě s dokumentovanou informací, jak má být dané funkce dosaženo.

Tabulka křížových odkazů mezi požadavky EN 50131-1 a této EN 50131-3 a přiřazení zkoušek je uvedeno v příloze D.

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 10

2 Citované normativní dokumenty 11

3 Definice a zkratky 11

3.1 Definice 11

3.2 Zkratky 13

4 Vlastnosti zařízení 14

4.1 Všeobecně 14

4.2 Funkčnost 14

5 Konstrukce ústředny 15

6 Stupně zabezpečení 15

7 Požadavky na odolnost proti vlivu prostředí 15

7.1 Požadavky 15

7.2 Zkoušky vlivu prostředí a EMC 15

8 Funkční požadavky 15

8.1 Vstupy 15

8.1.1 Detekce narušení 15

8.1.2 Tísňové zařízení 15

8.1.3 Sabotáž 15

8.1.4 Porucha 16

8.1.5 Uživatelský vstup 16

8.1.6 Zakrytí-maskování (detektorů) 16

8.1.7 Snížení rozsahu pokrytí detektoru pohybu 16

8.1.8 Nepoplachové (technické) vstupy 16

8.2 Výstupy 16

8.3 Provoz 17

8.3.1 Přístupové úrovně 17

8.3.2 Oprávnění 17

8.3.3 Uvádění do stavu střežení 19

8.3.4 Uvádění do stavu klidu 20

8.3.5 Funkce nulování (restore) 20

8.3.6 Blokování 20

8.3.7 Funkce vypnutí 20

8.3.8 Ověřování funkcí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 20

8.3.9 Režim průchozího testu poplachových bodů 21

8.3.10 Další funkce 21

8.4 Zpracování 21

8.4.1 Zpracování vstupních signálů nebo zpráv 21

8.4.2 Zpracování uživatelských vstupů 21

8.4.3 Monitorování běhu programu ústředny 21

8.5 Indikace 22

8.5.1 Všeobecně 22

8.5.1.1 Indikace poplachu, sabotáže a poruchy 22

8.5.1.2 Další stavy 22

Strana

8.5.2 Optické indikátory 22

8.5.3 Priority indikace 23

8.6 Výstupy hlášení 23

8.6.1 Ostatní hlášení 23

8.7 Zabezpečení proti sabotáži (detekce/ochrana) 23

8.7.1 Ochrana proti sabotáži 23

8.7.2 Detekce sabotáže 24

8.7.3 Monitorování náhrady (substituce) 25

8.8 Propojení 25

8.9 Časování 25

8.10 Záznam událostí 26

8.10.1 Záznam událostí ústřednou 26

8.10.2 Záznam událostí na PPC/PCO nebo na jiné vzdálené místo 26

8.11 Napájecí zdroj 27

9 Dokumentace výrobku 27

9.1 Instalace a údržba 27

9.2 Návod k použití 28

10 Značení a štítky 28

11 Zkoušky 28

11.1 Podmínky při zkoušení 28

11.1.1 Laboratorní podmínky a tolerance 28

11.1.2 Montáž 28

11.1.3 Zkušební konfigurace ústředny 29

11.1.4 Napájecí zdroj 29

11.1.5 Kontrola paměti událostí 29

11.1.6 Dokumentace 29

11.2 Zkušební postupy 29

11.2.1 Tolerance 29

11.2.2 Bezdrátová zařízení 29

11.3 Omezená funkční zkouška 30

11.4 Funkční zkoušky 30

11.4.1 Zpracování poplachových signálů nebo zpráv narušení 30

11.4.2 Zpracování tísňových signálů nebo zpráv 32

11.4.3 Zpracování sabotážních signálů nebo zpráv 33

11.4.4 Zpracování poruchových signálů nebo zpráv 34

11.4.5 Zpracování signálů nebo zpráv zakrytí (maskování) 36

11.4.6 Zpracování signálů nebo zpráv snížení rozsahu pokrytí 37

11.4.7 Zpracování nepoplachových (technických) vstupů ústřednou 39

11.5 Přístupové úrovně 39

11.5.1 Přístup k funkcím a povelům k ovládání 39

11.6 Požadavky na oprávněný přístup 40

11.6.1 Zkoušky mechanického klíče 40

11.6.2 Zkoušky logického klíče 41

11.6.3 Neplatné pokusy o oprávněný přístup 43

Strana

11.7 Funkční zkoušky 44

11.7.1 Uvádění do stavu střežení 44

11.7.2 Zabránění a přemostění zabránění uvádění do stavu střežení 46

11.7.3 Stav střežení 47

11.7.4 Uvádění do stavu klid 47

11.7.5 Automatické uvádění do stavu střežení a klid v předem stanovených časech 49

11.7.6 Funkce blokování a vypnutí 51

11.7.7 Testovací funkce 52

11.7.8 Doplňkové funkce 52

11.7.9 Monitorování provozu ústředny 53

11.7.10 Dostupnost indikací 53

11.8 Zkoušky zabezpečení proti sabotáži 54

11.8.1 Pomocné ovládací zařízení (ACE) typu A 54

11.8.2 Ochrana proti sabotáži 54

11.8.3 Detekce sabotáže – přístup dovnitř krytu 55

11.8.4 Detekce sabotáže – demontáž z montážní pozice 55

11.8.5 Detekce sabotáže – proniknutí dovnitř krytu 56

11.9 Zkoušky náhrady (substituce) 56

11.9.1 Zkoušky monitorování náhrady komponentů 56

11.9.2 Zkoušky monitorování náhrady – požadavky na časování 56

11.10 Zkoušky časování funkcí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 56

11.11 Zkoušky propojení 57

11.11.1 Monitorování propojení 57

11.11.2 Zkoušky monitorování periodické komunikace 57

11.11.3 Zkoušky ověřování během uvádění do stavu střežení 58

11.11.4 Zkouška bezpečnosti komunikace 58

11.12 Paměť událostí 58

11.13 Značení a dokumentace 59

11.14 Zkoušky vlivu prostředí 60

Příloha A (informativní)  Typy propojení 61

A.1 Vyhrazené drátové propojení 61

A.2 Sdílené drátové propojení 62

A.3 Bezdrátové propojení 62

A.4 Signály – aktivní doba 62

Příloha B (informativní)  Shrnutí požadavků na časování 63

Příloha C (normativní)  Použití nepoplachových rozhraní 64

Příloha D (informativní)  Soubor křížových odkazů funkcí 65

Obrázky

Obrázek A.1 – Vyhrazené drátové propojení 61

Obrázek A.2 – Sdílené drátové propojení 62

Obrázek A.3 – Bezdrátové propojení 62

Strana

Tabulky

Tabulka 1 – Rozlišení dalších poruchových stavů 16

Tabulka 2 – Rozlišení biometrických klíčů 18

Tabulka 3 – Časové intervaly metod kombinace oprávnění 18

Tabulka 4 – Detekce opakovaných neplatných pokusů o udělení oprávnění 19

Tabulka 5 – Monitorování běhu programu 22

Tabulka 6 – Doplňkové indikace k EN 50131-1 22

Tabulka 7 – Ochrana proti sabotáži 24

Tabulka 8 – Detekce sabotáže 24

Tabulka 9 – Průměr nástroje k detekci sabotáže 25

Tabulka 10 – Odejmutí z montážní pozice 25

Tabulka 11 – Další události ukládané do paměti 26

Tabulka 12 – Omezená funkční zkouška 30

Tabulka 13 –Zkoušky zpracování signálů nebo zpráv narušení 31

Tabulka 14 – Zkoušky zpracování tísňových signálů nebo zpráv 32

Tabulka 15 – Zkoušky zpracování sabotážních signálů nebo zpráv 33

Tabulka 16 – Zkouška zpracování poruchových signálů nebo zpráv 35

Tabulka 17 – Zkouška zpracování signálů nebo zpráv zakrytí (maskování) 37

Tabulka 18 – Zkouška zpracování signálů nebo zpráv snížení rozsahu pokrytí 38

Tabulka 19 – Zkouška zpracování nepoplachových (technických) informací 39

Tabulka 20 – Zkouška přístupu k funkcím a povelům 40

Tabulka 21 – Zkouška zablokování uživatelského vstupu při neplatných klíčích 43

Tabulka 22 – Zkouška generování sabotáže při neplatných klíčích 44

Tabulka 23 – Zkouška uvádění do stavu střežení 45

Tabulka 24 – Zkouška zabránění a přemostění zabránění uvádění do stavu střežení 46

Tabulka 25 – Zkouška uvádění do stavu klid 48

Tabulka 26 – Zkouška automatického uvádění do stavu střežení a klidu v předem stanovených časech 50

Tabulka 27 – Funkce blokování a vypnutí 51

Tabulka 28 – Ověření testovacích funkcí 52

Tabulka 29 – Zkouška monitorování provozu 53

Tabulka 30 – Zkouška dostupnosti indikací 54

Tabulka 31 – Zkouška paměti událostí 58

Tabulka 32 – Zkoušky vlivu prostředí a EMC 60

Tabulka B.1 – Tabulka časování 63

Tabulka C.1 – Podmínky použití nepoplachového rozhraní poplachového zabezpečovacího a tísňového systému
pro řízení a indikaci 64

Tabulka D.1 – Křížové odkazy 65

Bibliografie 68


1Rozsah platnosti

Tato norma stanovuje požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověřování funkcí ústředen (CIE) poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (I&HAS) instalovaných v budovách. Tento dokument platí také pro ústředny používané v poplachových zabezpečovacích systémech (IAS) nebo tísňových zabezpečovacích systémech (HAS).

Ústředna (CIE) může zahrnovat zpracování funkcí dalších prvků poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (I&HAS) nebo mohou být požadavky na jejich zpracování rozděleny mezi tyto komponenty.

Tato norma stanovuje požadavky na ústředny instalované v budovách využívající vyhrazená nebo sdílená drátová propojení nebo bezdrátová propojení. Tyto požadavky se také vztahují na pomocná ovládací zařízení (ACE)  instalovaná uvnitř a vně zabezpečených prostorů a umístěna ve vnitřním a venkovním prostředí.

Tam, kde ústředna sdílí prostředky detekce, propojení, ovládání, komunikaci, zpracovací a/nebo napájení s ostatními aplikacemi, vztahují se tyto požadavky pouze na funkce poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (I&HAS).  

Tato norma uvádí požadavky na provedení ústředen (CIE) pro každý ze čtyř stupňů zabezpečení stanovených v evropské normě EN 50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Systémové požadavky. Požadavky jsou také specifikovány pro čtyři třídy prostředí zahrnující požadavky na vnitřní a venkovní umístění.

Tato norma obsahuje povinné funkce, které musí poskytovat každá ústředna (CIE) pro příslušný stupeň zabezpečení, stejně jako volitelné funkce, které mohou být poskytovány dodatečně.

Tato norma nepojednává o požadavcích na shodu s ustanoveními směrnic ES, jako jsou směrnice EMC, nízkého napětí, atd., s výjimkou těch, které specifikují podmínky odolnostních zkoušek EMC dle požadavků EN 50130-4.

POZNÁMKAV této normě je použit všeobecně odkaz na výraz I&HAS (intruder & hold-up system), kromě míst, kde je třeba odlišit pro poplachový zabezpečovací systém (IAS.) a poplachový tísňový systém (HAS). Tento výraz přísluší zabezpečovacím a tísňovým systémům, pokud jsou instalovány samostatně.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.