ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320 Březen 2010

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 4: Výstražná zařízení

ČSN
EN 50131-
  4

33 4591

 

Alarm systems – Intrusion and hold-up alarm systems –
Part 4: Warning devices

Systèmes d’alarme – Systèmes d'alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 4: Dispositifs d’averttissement

Alarmanlagen – Einbruch und Überfallenmeldeanlagen –
Teil 4: Signalgeber

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-  4:2009. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-  4:2009. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2012-05-01 se nahrazuje ČSN CLC/TS 50131-  4 (33 4591) z ledna 2008, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2012-05-01 používat dosud platná ČSN CLC/TS 50131-  4 (33 4591) z ledna 2008 v souladu s předmluvou k EN 50131-  4:2009.

Změny oproti předchozím normám

Tato norma odstraňuje některé chyby a nedostatky technické specifikace CLC/TS 50131-  4.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50130-4:1995 zavedena v ČSN EN 50130-4:1997 (33 4590) Poplachové systémy. Část 4: Elektromagnetická kompatibilita. Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

EN 50130-5:1998 zavedena v ČSN EN 50130-5:2001 (33 4590) Poplachové systémy – Všeobecně – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

EN 50131-1:2006 zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2:2007 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky.

EN 50131-6:2008 zavedena v ČSN EN 50131-6 ed. 2 :2008 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 6: Napájecí zdroje

EN 60065:2002 zavedena v ČSN EN 60065:2003 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje – Požadavky na bezpečnost

EN 60068-1:1994 zavedena v ČSN EN 60068-1:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

EN 60068-2-75:1997 zavedena v ČSN EN 60068-2-75:1997 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-75: Zkoušky – Zkouška Eh: Zkoušky kladivem (paličkou, pružinovým přístrojem a svislým kladivem)

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí-IP kód)

EN 60950-1:2006 zavedena v ČSN EN 60950-1 ed. 2:2006 (36 9060) Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 61000-6-3:2007 zavedena v ČSN EN 61000-6-3 ed. 2:2007 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

EN 61672-1:2003 zavedena v ČSN EN 61672-1:2003 (68911) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

EN 62262:2002 zavedena v ČSN EN 50102/Opr. 1:2007 (33 0335) Stupně poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód) (oprava mění označení EN 50102:1995+A1 na EN 62262:2002)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V originále této normy se kromě jediné zkratky IAS (Intruder Alarm System – poplachový zabezpečovací systém), použitý v předchozím vydání normy, objevuje zkratka I&HAS (Intruder and Hold-up Alarm System – poplachový zabezpečovací a tísňový systém).

Místo dosud používané zkratky EZS jsou používány zkratky z originálu – I&HAS „poplachové zabezpečovací a tísňové systémy“, IAS pro „poplachové zabezpečovací systémy“ a HAS pro „poplachové tísňové systémy“

V českých textech lze uvedené zkratky z originálu nahradit následujícím způsobem:

I&HAS = PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS);

IAS = PZS – poplachový zabezpečovací systém (dříve EZS); 

HAS = PTS – poplachový tísňový systém (dříve EZS).

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČ 63839911, Ing. Milan Holas, Ing. Stanislav Křeček

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Procházková

EVROPSKÁ NORMA EN 50131-  4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Červen 2009

ICS 13.320 Nahrazuje CLC/TS 50131-  4:2006

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 4: Výstražná zařízení

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 4: Warning devices 

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 4: Dispositifs d’averttissement

Alarmanlagen – Einbruchmeldeanlagen
und Überfallmeldeanlagen –
Teil 4: Signalgeber

Tato norma byla schválena CENELEC 2009-05-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit interní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2009 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50131-  4:2009 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 79 Poplachové systémy.

Text tohoto návrhu byl předložen k jednotnému hlasovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50131-  4 dne 2009-05-01.

Tato norma nahrazuje CLC/TS 50131-  4:2006

Byla stanovena tato data:

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2010-05-01

 

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2012-05-01

EN 50131 se bude skládat z následujících částí pod obecným názvem Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.

Část 1 Systémové požadavky

Část 2.2 Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

Část 2.3 Požadavky na mikrovlnné detektory

Část 2-4 Požadavky na kombinované pasivní infračervené/mikrovlnné detektory

Část 2-5 Požadavky na kombinované pasivní infračervené/ultrazvukové detektory

Část 2-6 Detektory otevření (magnetické kontakty)

Část 2-7-1 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – akustické

Část 2-7-2 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – pasivní

Část 2-7-3 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – aktivní

Část 3 Ústředny

Část 4 Výstražná zařízení

Část 5-3 Požadavky na zařízení využívající radiové spojení

Část 6 Napájecí zdroje

Část 7 Pokyny pro aplikace

Část 8 Zabezpečovací zamlžovací zařízení

Obsah

Strana

1 Rozsah platnosti 6

2 Citované normativní dokumenty 6

3 Definice a zkratky 6

3.1 Definice 6

3.2 Zkratky 7

4 Všeobecná kritéria 8

5 Požadavky 8

5.1 Funkční požadavky 8

5.2 Sabotáž 10

5.3 Prostředí 11

5.4 EMC 11

5.5 Bezpečnost 11

5.6 Elektrické požadavky 11

5.7 Požadavky na nezávislý (autonomní) test 13

5.8 Značení 14

5.9 Dokumentace 14

6 Zkoušky 14

6.1 Všeobecné zkušební podmínky 14

6.2 Základní funkční zkouška 15

6.3 Odezva na události 15

6.4 Akustika 17

6.5 Sabotáž 17

6.6 Elektrické zkoušky 20

6.7 Značení 24

6.8 Dokumentace 25

6.9 Vlivy prostředí 25

Příloha A  (normativní) Zkouška akustického výkonu výstražného zařízení 27

Příloha B  (informativní) Příklad protokolu dálkově řízeného testu 30

Obrázek A.1 – Návrh způsobu montáže……………………………………………… .28

Obrázek A.2 – Měřicí pozice – Zařízení montované na plochu……………………… 28

Obrázek A.3 – Měřicí pozice – Zařízení montované na stožár………………………. 29

Tabulka 1 – Funkce výstražného zařízení…………………………………………….. 8

Tabulka 2 – Odezva výstražného zařízení……………………………………………. .9

Tabulka 3 – Úrovně akustického výkonu……………………………………………… .9

Tabulka 4 – Konstrukce krytu…………………………………………………………… 10

Tabulka 5 – Rozměry nástroje k detekci sabotáže…………………………………… .10

Tabulka 6 – Detekce sabotáže………………………………………………………….. 11

Tabulka 7 – Odnětí z montážní plochy…………………………………………………. 11

Tabulka 8 – Doba trvání klidového (pohotovostního) stavu…………………………. .12

Tabulka 9 – Doba nabíjení……………………………………………………………….. 13

Tabulka 10 – Monitorování místním autonomním testem……………………………. .13

Tabulka 11 – Zkoušky vlivu prostředí…………………………………………………… 26

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma uvádí požadavky na výstražná zařízení, používaná k hlášení poplachu v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, instalovaných v budovách. Uvádí čtyři stupně zabezpečení výstražného zařízení, které odpovídají čtyřem stupňům zabezpečení uvedeným v EN 50131-1. Uvádí také požadavky čtyř tříd prostředí, týkající se aplikace ve vnitřních a venkovních prostorech specifikovaných v EN 50130-5.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.