ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50 Září 2009

Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2130
ed. 2

 

Low-voltage electrical installations – Internal electric distribution lines

Installations électriques à basse tension – Installations électriques intérieure

Errichten von Niederspannungsanlagen – Innere elektroinstallation

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-09-01 se nahrazuje ČSN 33 2130 z 1983-05-26, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 4

1 Rozsah platnosti 4

2 Citované normativní dokumenty 4

3 Definice 6

4 Základní ustanovení 8

4.1 Základní požadavky na elektrické rozvody 8

4.2 Podmínky pro připojení k sítím 9

5 Silové rozvody 9

5.1 Všeobecné požadavky na silové rozvody 9

5.2 Světelné obvody 10

5.3 Zásuvkové obvody 11

5.4 Obvody pro pevně připojené spotřebiče 12

5.5 Jištění spotřebičů a přístrojů 12

5.6 Obvody pro osvětlení společných komunikací 13

6 Rozvody elektronických komunikací 15

6.1 Základní požadavky 15

7 Elektrický silový rozvod v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby 15

7.1 Všeobecné požadavky 15

7.2 Části elektrického zařízení v objektu 16

7.3 Hlavní domovní vedení 16

7.4 Odbočky od hlavního domovního vedení 17

7.5 Vedení od měřících zařízení (elektroměrů) 18

7.6 Umístění a vybavení rozváděčů, elektrorozvodných jader, elektroměrových rozváděčů a rozvodnic. 18

7.7 Rozvod za měřícím zařízením (elektroměrem) 21

7.8 Elektrické zařízení v umývacím prostoru. 26

7.9 Umístění osvětlení, zásuvky a obvody v nebytových prostorách a budovách. 27

7.10 Zóny umístění vedení v bytech. 28

8 Rozvody elektronických komunikací v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby 31

Příloha A (informativní)  Podklady pro stanovení výpočtového zatížení, výpočtového proudu a úbytku napětí 32

Příloha B (informativní)  Informativní hodnoty soudobosti pro skupinu bytů 34

Příloha C (informativní)  Počet a minimální průřezy vodičů hlavního domovního vedení v bytových domech
s byty stupně elektrizace A a B 35

Příloha D (informativní)  Minimální průřezy vodičů odboček od hlavního domovního vedení k elektroměrům
bytů stupně elektrizace A a B 36

Příloha E (informativní) 37

Literatura 38


Předmluva

Souběžně s touto normou se může do 2011-09-01 používat ČSN 33 2130 z 1983-05-26.

Projekty rozpracované před nabytím účinnosti této normy se mohou dokončit podle dříve platných norem.

Tato norma navazuje na soubor norem ČSN 33 2000.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Karel Dvořáček, IČ: 74524607

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Vincent Csirik

1 Rozsah platnosti

Tato norma platí pro navrhování, provádění a rekonstrukce vnitřních elektrických rozvodů silových a sdělovacích v objektech bytové a občanské výstavby, a v objektech s obdobným provozem, například administrativního charakteru.

V těchto objektech se předpokládá, že základní obsluhu provádějí osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.