ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320 Duben 2009

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 2-
  6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

ČSN
EN 50131-2-
  6

33 4591

 

Alarm systems – Intrusion and hol-up systems –
Part 2-  6: Opening contacts (magnetic)

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 2-  6: Détectours d’ouverture à contacts (magnétiques)

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –
Teil 2-  6: Anforderungen an Öffnungsmelder (Magnetkontakte)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-2-  6:2008. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-2-  6:2008. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2011-05-01 se nahrazuje ČSN CLC/TS 50131-2-  6 (33 4591) ze srpna 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2011-05-01 používat dosud platná ČSN CLC/TS 50131-2-  6 (33 4591) ze srpna 2005, v souladu s předmluvou k EN 50131-2-6:2008.

Změny oproti předchozím normám

Tato norma odstraňuje některé chyby a nedostatky technické specifikace CLC/TS 50131-2-  6.

Norma na rozdíl od předchozího vydání rozšiřuje použití na poplachové systémy pro detekci narušení o poplachové tísňové systémy pro detekci přepadení.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 10130 zavedena v ČSN EN 10130 (42 0908) Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí k tváření za studena – Technické dodací podmínky

EN 50130-4 zavedena v ČSN EN 50130-4 (33 4590) Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

EN 50130-5 zavedena v ČSN EN 50130-5 (33 4590) Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

EN 50131-1 zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

EN 50131-6 zavedena v ČSN EN 50131-6 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 6: Napájecí zdroje

EN 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 1: Všeobecně a návod

EN 60068-2-52 zavedena v ČSN EN 60068-2-52 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-52: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

EN 61000-6-3 zavedena v ČSN EN 61000-6-3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V originále této normy se kromě jediné zkratky IAS (Intruder Alarm System – poplachový zabezpečovací systém), použitý v předchozím vydání normy, objevuje zkratka I&HAS (Intruder and Hold-up Alarm System – poplachový zabezpečovací a tísňový systém).

Místo dosud používané zkratky EZS jsou používány zkratky z originálu – I&HAS „poplachové zabezpečovací a tísňové systémy“, IAS pro „poplachové zabezpečovací systémy“ a HAS pro „poplachové tísňové systémy“

V českých textech lze uvedené zkratky z originálu nahradit následujícím způsobem:

I&HAS = PZTS – poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS);

IAS = PZS – poplachový zabezpečovací systém (dříve EZS);

HAS = PTS – poplachový tísňový systém (dříve EZS).

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, IČ 63288184, Ing. Milan Holas, Radka Vaňasová

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Procházková

EVROPSKÁ NORMA EN 50131-2-  6
EUROPEAN STANDARD
Září 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.320 Nahrazuje CLC/TS 50131-2-  6:2004

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 2-
  6: Detektory otevření (magnetické kontakty)

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 2-
  6: Opening contacts (magnetic) 

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 2-
  6: Détectours d´ouverture à contacts (magnétiques)

Alarmanlagen – Einbruch- und Überfallmeldeanlagen –
Teil 2-
  6: Anforderungen an Öffnungsmelder (Magnetkontakte)

Tato norma byla schválena CENELEC 2008-05-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit interní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2008 CENELEC Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
Ref. č. EN 50131-2-  6:2008 E

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 79 Poplachové systémy.

Text tohoto návrhu byl předložen k jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50131-2-  6 dne 2008-05-01.

Tato norma nahrazuje CLC/TS 50131-2-  6:2004

Byla stanovena tato data:

  • nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení EN k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2009-05-01

 

nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2011-05-01

EN 50131 se bude skládat z následujících částí pod obecným názvem Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.

Část 1 Systémové požadavky

Část 2 – 2 Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

Část 2 – 3 Detektory narušení – Mikrovlnné detektory

Část 2-  4 Detektory narušení – Kombinované pasivní infračervené/mikrovlnné detektory

Část 2-5 Detektory narušení – Kombinované pasivní infračervené/ultrazvukové detektory

Část 2-  6 Detektory narušení – Detektory otevření (magnetické kontakty)

Část 2-7-1 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – akustické

Část 2-7-2 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – pasivní

Část 2-7-3 Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – aktivní

Část 3 Ústředny

Část 4 Výstražná zařízení

Část 5-3 Požadavky na zařízení využívající radiové spojení

Část 6 Napájecí zdroje

Část 7 Pokyny pro aplikace

Část 8 Zabezpečovací zamlžovací zařízení

Obsah

Strana

Úvod 6

1 Rozsah platnosti 7

2 Citované normativní dokumenty 7

3 Definice a zkratky 7

3.1 Definice 7

3.2 Zkratky 9

4 Funkční požadavky 9

4.1 Události 9

4.2 Signály nebo zprávy 10

4.3 Detekce 10

4.4 Funkční (provozní) požadavky 11

4.5 Zabezpečení proti sabotáži 11

4.6 Elektrické požadavky 12

4.7 Klasifikace prostředí a vlivy 13

5 Značení, identifikace a dokumentace 13

5.1 Značení a/nebo identifikace 13

5.2 Dokumentace 13

6 Zkoušení 14

6.1 Všeobecně 14

6.2 Všeobecné zkušební podmínky 14

6.3 Základní zkouška detekční funkce (BDT) 14

6.4 Ověření detekční funkce 14

6.5 Zpožděné sepnutí, časový interval mezi signály a signalizace detekce 15

6.6 Zabezpečení proti sabotáži 15

6.7 Elektrické zkoušky 16

6.8 Klasifikace prostředí a podmínky 17

6.9 Značení, identifikace a dokumentace 18

Příloha A (normativní) Rozměry a požadavky na standardizované zkušební magnety 19

Příloha B (normativní) Úhrnný rozpis zkoušek 21

Příloha C (informativní) Seznam malých nástrojů vhodných pro zkoušení odolnosti krytů vůči neoprávněnému přístupu 22

Příloha D (normativní) Osy pohybu 23

Příloha E (normativní) Zkušební povrchy pro feromagnetické materiály 24

Příloha F (normativní) Zkušební povrchy (plochy) pro rušící zkušební magnety 25

Bibliografie 27

Obrázek A.1 – Zkušební magnet pro detektory pro povrchovou montáž 19

Obrázek A.2 – Zkušební magnet pro detektory pro zápustnou montáž 20

Obrázek D.1 – Zápustná montáž 23

Obrázek D.2 – Povrchová montáž 23

Obrázek D.3 – Montáž na roletu 23

Obrázek F.1 – Zkouška rušením povrchové montáže, ovládací magnet 25

Obrázek F.2 – Zkouška rušením povrchové montáže, nezávislý magnet 25

Obrázek F.3 – Zkouška rušením zápustné montáže, nezávislý magnet 26

Tabulka 1 – Zpracování událostí dle stupně zabezpečení 9

Tabulka 2 – Generování signálů nebo zprávi 10

Tabulka 3 – Elektrické požadavky 12

Tabulka 4 – Zkoušky vlivu prostředí, provozní 18

Tabulka 5 – Zkoušky vlivu prostředí, odolnostní 18

Úvod

Tato evropská norma uvádí požadavky na detektory otevření (magnetické kontakty) používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Jsou určeny pro čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí.

Funkcí detektoru otevření (magnetického kontaktu) je detekování změny polohy ovládacího magnetu z definované zavřené pozice instalovaného na dveřích nebo oknech. Detektor otevření (magnetický kontakt) se skládá (je tvořen) ze dvou oddělených částí, mezi kterými tvoří propojení magnetické pole. Přerušením propojení mezi těmito dvěma částmi je generován poplachový signál nebo zpráva narušení.

Počet a rozsah těchto signálů nebo zpráv bude širší u systémů vyšších stupňů zabezpečení.

Tato evropská norma je pouze shrnutím požadavků a zkoušek detektorů otevření (magnetických kontaktů). Další typy detektorů jsou uvedeny v dalších dokumentech uvedených v řadách norem EN 50131 a EN 50131-2.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma se týká detektorů otevření (magnetických kontaktů) instalovaných uvnitř a vně budov a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (dle EN 50131-1) specifických nebo nespecifických metalických nebo bezdrátových detektorů a používaných pro třídy prostředí I až IV dle EN 50130-5.

Detektor musí splňovat všechny požadavky příslušného stupně zabezpečení.

Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v této normě, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí.

Obě oddělené části detektoru otevření (magnetického kontaktu) musí být uváděny jako celek tvořící dle této normy detektor.

Tato evropská norma se nevztahuje na systémové propojení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.