ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310                                                                                                                                  Prosinec 2008

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací
a tísňové systémy -
Část 2- 4: Požadavky na kombinované pasivní
infračervené a mikrovlnné detektory

ČSN
EN 50131-2- 4

33 4591

 

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -
Part 2- 4: Requirements for passive infrared and microwave detectors

Systèmes d’alarme - Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up -
Partie 2-
4: Exigences pour détecteurs combinés à infrarouges passifs et à hyperfréquences

Alarmanlagen - Einbruch-und Überfallemeldenanlagen -
Teil 2- 4: Anforderungen an Passiv-Infrarotmelder und Mikrowellenmelder

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-2- 4:2008. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-2- 4:2008. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2010-12-01 se nahrazuje ČSN CLC/TS 50131-2- 4 (33 4591) z prosince 2005, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2008
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

81862


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2010-12-01 používat dosud platná ČSN CLC/TS 50131-2- 4 (33 4591) z prosince 2005, v souladu s předmluvou k EN 50131-2- 4:2008.

Změny oproti předchozím normám

Tato norma odstraňuje některé chyby a nedostatky technické specifikace CLC/TS 50131-2- 4.

Norma na rozdíl od předchozího vydání rozšiřuje použití na poplachové systémy pro detekci narušení o poplachové tísňové systémy pro detekci přepadení.

Informace o citovaných normativních dokumentech

EN 50130- 4 zavedena v ČSN EN 50130- 4 (33 4590) Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

EN 50130-5 zavedena v ČSN EN 50130-5 (33 4590) Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

EN 50131-1 zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

EN 50131-6 zavedena v ČSN EN 50131-6 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

EN 60068-1 zavedena v ČSN EN 60068-1 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 1: Všeobecně a návod

EN 60068-2-52 zavedena v ČSN EN 60068-2-52 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí - Část 2: Zkoušky - Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

EN 60529 zavedena v ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V originále této normy se kromě jediné zkratky IAS (Intruder Alarm System - poplachový zabezpečovací systém), použitý v předchozím vydání normy, objevuje zkratka I&HAS (Intruder and Hold-up Alarm System - poplachový zabezpečovací a tísňový systém).

Místo dosud používané zkratky EZS jsou používány zkratky z originálu - I&HAS „poplachové zabezpečovací a tísňové systémy“, IAS pro „poplachové zabezpečovací systémy“ a HAS pro „poplachové tísňové systémy“

V českých textech lze uvedené zkratky z originálu nahradit následujícím způsobem:

I&HAS = PZTS - poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dříve EZS);

IAS = PZS - poplachový zabezpečovací systém (dříve EZS);

HAS = PTS - poplachový tísňový systém (dříve EZS).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 2 a článkům 4.2.1, 4.2.2, 6.1.4.2, 6.2.1, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.5, 6.6.1, 6.7.4, 6.7.5, 6.8.1, 6.9 a k příloze B, D, G doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, IČO 63288184, ing. Milan Holas, Radka Vaňasová

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN 50131-2- 4
EUROPEAN STANDARD                                                                                        Leden 2008
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 13.310                                                                                                  Nahrazuje CLC/TS 50131-2- 4:2004

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy -
Část 2- 4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -
Part 2- 4: Requirements for combined passive infrared and microwave detectors

 

Systèmes d’alarme - Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hol-up -
Partie 2-
4: Exigences pour détecteurs combinés à infrarouges passifs et à hyperfréquences

Alarmanlagen-Einbruch-und Überfallemeldenanlagen - Teil 2- 4: Anforderungen an Passiv-Infrarotmelder
und Mikrowellenmelder

Tato norma byla schválena CENELEC 2007-12-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit interní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2008 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                              Ref. č. EN 50131-2- 4:2008 E


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla připravena technickou komisí CENELEC TC 79 Poplachové systémy.

Text tohoto návrhu byl předložen k jednotnému schvalovacímu postupu a byl schválen CENELEC jako EN 50131-2- 4 dne 2007-12-01.

Tato norma nahrazuje CLC/TS 50131-2- 4:2004.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2008-12-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu

(dow)

2010-12-01

EN 50131 se bude skládat z následujících částí pod obecným názvem Polachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy.

Část 1          Systémové požadavky

Část 2.2       Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

Část 2.3       Detektory narušení - Mikrovlnné detektory

Část 2- 4       Detektory narušení - Kombinované pasivní infračervené/mikrovlnné detektory

Část 2-5       Detektory narušení - Kombinované pasivní infračervené/ultrazvukové detektory

Část 2-6       Detektory narušení - Kontakty otevření

Část 2-7-1    Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla - akustické

Část 2-7-2    Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla - pasivní

Část 2-7-3    Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla - aktivní

Část 3          Ústředny

Část 4          Výstražná zařízení

Část 5-3       Požadavky na zařízení využívající radiové spojení

Část 6          Napájecí zdroje

Část 7          Pokyny pro aplikace

Část 8          Zabezpečovací zamlžovací zařízení-- Vynechaný text --