ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020, 91.140.50                                                                                                                           Září 2007

Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení -
Uzemnění, ochranné vodiče
a vodiče ochranného pospojování

ČSN 33 2000-5-54
ed. 2

                                                                                       eqv HD 60364-5-54:2007
                                                                                     mod IEC 60364-5-54:2002

Low-voltage electrical installations -
Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements, protective conductors and protective
bonding conductors

Installations électriques à basse tension -
Partie 5-54: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques - Mises à la terre, conducteurs de protection
et conducteurs d’équipotentialité de protection

Errichten von Niederspannungsanlagen -
Teil 5-54: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen, Schutzleiter
und Schutzpotentialausgleichsleiter

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-54:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-5-54:2007. It was translated by Czech Standard Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-06-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-5-54 z ledna 1996, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79147


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

541         Všeobecně........................................................................................................................................................................ 8

541.1     Rozsah platnosti.............................................................................................................................................................. 8

541.2     Citované normativní dokumenty.................................................................................................................................... 8

541.3     Definice.............................................................................................................................................................................. 8

542         Uspořádání uzemnění.................................................................................................................................................... 9

542.1     Všeobecné požadavky..................................................................................................................................................... 9

542.2     Zemniče........................................................................................................................................................................... 10

542.3     Uzemňovací přívody....................................................................................................................................................... 12

542.4     Hlavní ochranná svorka nebo přípojnice................................................................................................................... 13

543         Ochranné vodiče............................................................................................................................................................. 13

543.1     Minimální průřezy............................................................................................................................................................ 13

543.2     Typy ochranných vodičů................................................................................................................................................. 14

543.3     Zachování elektrické spojitosti ochranných vodičů.................................................................................................. 15

543.4     Vodiče PEN...................................................................................................................................................................... 15

543.5     Uzemnění sloužící zároveň jako ochranné i pracovní.............................................................................................. 16

543.6     Uspořádání ochranných vodičů................................................................................................................................... 16

543.7     Zesílené ochranné vodiče pro proud ochranným vodičem vyšší než 10 mA...................................................... 16

544         Vodiče ochranného pospojování................................................................................................................................. 16

544.1     Vodiče ochranného pospojování pro připojení k hlavní uzemňovací svorce...................................................... 16

544.2     Ochranné vodiče pro doplňující ochranné pospojování......................................................................................... 17

Příloha A (normativní)  Metoda odvození součinitele k (viz též IEC 60724 a IEC 60949)................................................. 18

Příloha B (informativní)  Znázornění uzemňovací soustavy, ochranných vodičů a vodičů ochranného pospojování. 21

Příloha ZA (informativní)  Návod ke způsobům výpočtu rezistance zemničů..................................................................... 23

Příloha ZB (informativní)  Provádění zemničů - Základové zemniče.................................................................................... 27

Příloha ZC (normativní)  Zvláštní národní podmínky............................................................................................................... 28

Příloha ZD (informativní)  A-odchylky.......................................................................................................................................... 31

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 32

Příloha NA (informativní)  Informace k provádění uzemnění u elektrických instalací do 1 000 V................................... 33

Příloha NB (informativní)  Vzorce pro výpočet zemního odporu strojených zemničů......................................................... 47

Příloha NC (informativní)  Informativní přehled vzájemné návazností požadavků norem zabývajících se uzemněním
elektrických zařízení........................................................................................................................................................... 49


Strana 3

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-06-01 používat ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče z ledna 1996 v souladu s předmluvou k HD 60364-5-54:2007.-- Vynechaný text --