ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50                                                                                                                                     Září 2007

Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 6: Revize

ČSN 33 2000-6

                                                                                             eqv HD 60364-6:2007
                                                                                          mod IEC 60364-6:2006

Low voltage electrical installations -
Part 6: Verification

Installations électriques à basse tension -
Partie 6: Vérification

Errichten von Niederspannungsanlagen -
Teil 6: Prüfungen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-6:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-6:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-09-01 se nahrazuje ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 z dubna 2004, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

79145


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 3

6.1             Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 7

6.2             Citované normativní dokumenty................................................................................................................................. 7

6.3             Definice........................................................................................................................................................................... 7

61              Výchozí revize................................................................................................................................................................. 8

61.1           Všeobecně..................................................................................................................................................................... 8

61.2           Prohlídka........................................................................................................................................................................ 8

61.3           Zkoušení......................................................................................................................................................................... 9

61.3.1        Všeobecně..................................................................................................................................................................... 9

61.3.2        Spojitost vodičů........................................................................................................................................................... 10

61.3.3        Izolační odpor elektrické instalace........................................................................................................................... 10

61.3.4        Ochrany SELV, PELV nebo elektrickým oddělením.............................................................................................. 10

61.3.5        Izolační odpor/impedance podlahy a stěn............................................................................................................. 11

61.3.6        Ochrana automatickým odpojením od zdroje........................................................................................................ 11

61.3.7        Doplňková ochrana..................................................................................................................................................... 13

61.3.8        Zkouška zapojení přístrojů........................................................................................................................................ 14

61.3.9        Kontrola sledu fází...................................................................................................................................................... 14

61.3.10     Funkční zkouška.......................................................................................................................................................... 14

61.3.11     Ověření úbytku napětí................................................................................................................................................. 14

61.4           Vypracování zprávy o výchozí revizi........................................................................................................................... 14

62              Pravidelná revize......................................................................................................................................................... 15

62.1           Všeobecně................................................................................................................................................................... 15

62.2           Lhůty pravidelných revizí............................................................................................................................................. 16

62.3           Vypracování zprávy o pravidelné revizi..................................................................................................................... 17

Příloha A (informativní)  Metody měření izolačního odporu nebo izolační impedance podlah a stěn vůči zemi
nebo ochranným vodičům............................................................................................................................................... 18

A.1             Všeobecně................................................................................................................................................................... 18

A.2             Zkušební metoda pro měření impedance podlah a stěn střídavým napětím................................................. 18

A.3             Zkušební elektroda 1.................................................................................................................................................. 18

A.4             Zkušební elektroda 2.................................................................................................................................................. 19

Příloha B (informativní)  Metody měření opatření k zajištění ochrany automatickým odpojením................................... 20

B.1             Metoda B1 - Měření odporu zemniče....................................................................................................................... 20

B.2             Metoda B2 - Měření impedance poruchové smyčky............................................................................................. 21

B.3             Metoda B3 - Měření odporu zemní smyčky pomocí proudových kleští.............................................................. 22

Příloha C (informativní)  Pokyny k uplatnění pravidel stanovených v kapitole 61 - Výchozí revize................................... 23

Příloha D (informativní)  Příklad nomogramu vhodného pro odhad úbytku napětí........................................................... 26

Příloha E (informativní)  Doporučení pro elektrická zařízení, která jsou v elektrických instalacích znovu použitá........ 27

Příloha F (informativní)  Popis revidované instalace............................................................................................................... 28

Příloha G (informativní)  Formulář pro revizi elektrické instalace.......................................................................................... 30

Příloha H (informativní)  Zpráva o revizi...................................................................................................................................... 36

Příloha ZA (normativní)  Zvláštní národní pomínky.................................................................................................................. 38

Příloha ZB (informativní)  A-odchylky.......................................................................................................................................... 42

Příloha NA (informativní)  Příklad postupu ověřování proudových chráničů....................................................................... 43

Příloha NB (informativní)  Vysvětlivky k účelu a obsahu normy............................................................................................. 46


Strana 3

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-09-01 používat dosud platná ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 z dubna 2004, v souladu s předmluvou k HD 60364-6:2007.-- Vynechaný text --