ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.260, 91.140.50                                                                                                                       Srpen 2007

Elektrické instalace nízkého napětí -
Část 4- 41: Ochranná opatření pro zajištění
bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým
proudem

ČSN 33 2000- 4- 41
ed. 2

  eqv HD 60364- 4- 41:2007
 mod IEC 60364- 4- 41:2005

Low voltage electrical installations -
Part 4-
41: Protection for safety - Protection against electric shock

Installations électriques à basse tension -
Partie 4-
41: Protection pour assurer la sécurité - Protection contre les chocs électriques

Errichten von Niederspannungsanlagen -
Teil 4-
41: Schutzmaβnahmen - Schutz gegen elektrischen Schlag

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364- 4- 41:2007. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364- 4- 41:2007. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-02-01 se nahrazuje ČSN 33 2000- 4- 41 z února 2000, která do uvedeného data platí společně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78895


Strana 2

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................................... . 3

410            Úvod................................................................................................................................................................................ 8

410.1         Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 8

410.2         Citované normativní dokumenty................................................................................................................................. 8

410.3         Všeobecné požadavky................................................................................................................................................. 9

411            Ochranné opatření: automatické odpojení od zdroje........................................................................................... 11

411.1         Všeobecně................................................................................................................................................................... 11

411.2         Požadavky na základní ochranu (ochranu před přímým dotykem neboli dotykem živých částí)................... 11

411.3         Požadavky na ochranu při poruše (před dotykem neživých částí)...................................................................... 11

411.4         Síť TN............................................................................................................................................................................ 13

411.5         Síť TT............................................................................................................................................................................. 14

411.6         Síť IT.............................................................................................................................................................................. 15

411.7         Funkční malé napětí (FELV)...................................................................................................................................... 17

412            Ochranné opatření: dvojitá nebo zesílená izolace................................................................................................ 17

412.1         Všeobecně................................................................................................................................................................... 17

412.2         Požadavky na základní ochranu (ochranu před dotykem živých částí) a ochranu při poruše
(ochranu před dotykem neživých částí)................................................................................................................... 18

413            Ochranné opatření: elektrické oddělení.................................................................................................................. 19

413.1         Všeobecně................................................................................................................................................................... 19

413.2         Požadavky na základní ochranu............................................................................................................................... 20

413.3         Požadavky na ochranu při poruše............................................................................................................................ 20

414            Ochranné opatření: ochrana malým napětím SELV a PELV.............................................................................. 20

414.1         Všeobecně................................................................................................................................................................... 20

414.2         Požadavky na základní ochranu a ochranu při poruše........................................................................................ 21

414.3         Zdroje pro SELV a PELV............................................................................................................................................ 21

414.4         Požadavky na obvody SELV a PELV........................................................................................................................ 21

415            Doplňková ochrana..................................................................................................................................................... 22

415.1         Doplňková ochrana: proudové chrániče................................................................................................................. 22

415.2         Doplňková ochrana: doplňující ochranné pospojování....................................................................................... 23

Příloha A (normativní)  Prostředky základní ochrany............................................................................................................... 24

Příloha B (normativní)  Zábrany a ochrana polohou (umístěním mimo dosah)................................................................ 25

Příloha C (normativní)  Ochranná opatření, která se uplatňují pouze, jestliže provoz instalace je řízený osobou
znalou nebo je pod jejím dozorem.......................................................................................................................... 27

Příloha D (informativní)  Tabulka D.1 - Vztah mezi IEC 60364-4-41:2001 a IEC 60364-4-41:2005............................... 29

Literatura.......................................................................................................................................................................................... 31

Příloha ZA (normativní)  Zvláštní národní podmínky............................................................................................................... 33

Příloha ZB (informativní)  A-odchylky.......................................................................................................................................... 34

Obrázek B.1  Zóna dosahu ruky.................................................................................................................................................. 26

Tabulka 41.1  Maximální doby odpojení.................................................................................................................................... 12

Příloha NA (informativní)  Uplatnění prostředků ochrany podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení.............. 37

Příloha NB (informativní)  Podmínky uzemnění v síti TN........................................................................................................ 40

Příloha NC (informativní)  Úraz elektrickým proudem - charakteristické mezní hodnoty proudů a napětí
z hlediska jejich účinků na lidský organizmus
................................................................................................... 42

Příloha ND (informativní)  Tabulka ND.1 - Vztah mezi národními ustanoveními doplněnými do ČSN 33 2000-4-41:
2000
navíc oproti znění mezinárodní normy IEC 60364-4-41:1992 a HD 384.4.41 S2:1996 na
jedné straně a ČSN 33 2000-4-41: 2005 a ČSN EN 61140:2003 a dalšími technickými normami
na straně druhé
........................................................................................................................................................ 48


Strana 3

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou se může do 2009-02-01 používat ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy -
Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 41: Ochrana před úrazem elektrickým proudem z února 2000 v souladu s předmluvou k HD 60364-4-41:2007.-- Vynechaný text --