ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.310                                                                                                                                     Duben 2007

Poplachové systémy -
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy -
Část 1: Systémové požadavky

ČSN
EN 50131-1
ed. 2

33 4591

 

Alarm systems - Intrusion and hold-up alarm systems
Part 1: System requirements

Systèmes d'alarme - Systèmes d'alarme contre l’intrusion et les hold-up
Partie 1: Exigences système

Alarmanlagen - Einbruch- und Überfallenmeldeanlagen
Teil 1: Systemanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-1:2006. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-1:2006. It was translated by Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2009-05-01 nahrazuje ČSN EN 50131-1 (33 4590) z července 1999, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

 

 

 

 

 


© Český normalizační institut, 2007
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

78248


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je možno do 2009-05-01 používat dosud platnou ČSN EN 50131-1 (33 4590) z července 1999 v souladu s předmluvou k EN 50131-1:2006.

Změny proti předchozím normám

Norma na rozdíl od předchozího vydání rozlišuje poplachové systémy pro detekci vniknutí a poplachové systémy pro detekci přepadení. V souvislosti s tím jsou některé body této normy formulovány odděleně pro tyto dva druhy zabezpečení. V originále této normy se kromě jediné zkratky, IAS (Intruder Alarm System - poplachový systém pro detekci vniknutí), použité v předchozím vydání normy, objevuje zkratka I&HAS (Intruder and Hold-up Alarm System - poplachový systém pro detekci vniknutí a přepadení). Na několika místech normy jsou použity zkratky HAS (Hold-up Alarm System - poplachový systém pro detekci přepadení) tam, kde systém postrádá funkci detekce vniknutí, a IAS tam, kde systém postrádá funkci detekce přepadení. Proto jsou nyní v českém překladu normy místo dosud používané zkratky EZS používány zkratky z originálu - I&HAS "poplachové zabezpečovací a tísňové systémy", IAS pro "poplachové zabezpečovací systémy" a pro HAS "poplachové tísňové systémy" V českých textech lze uvedené zkratky z originálu nahradit následujícím způsobem: I&HAS=PZTS, IAS=PZS, HAS=PTS.

Norma je proti předchozímu vydání přehlednější díky prezentaci velkého množství funkcí formou tabulek. Je v ní také zavedena nová funkce - detekce podstatného snížení dosahu detektorů pohybu. Přesněji jsou definovány podmínky znemožňující uvedení do stavu střežení, je definováno, za jakých podmínek je povoleno tyto podmínky překonat. Podstatně se zkrátila doba ověřování dostupnosti komunikace v okamžiku nastavování střežení (u stupně 2 z dvou hodin na 20 minut, u stupně 3 z jedné hodiny na jednu minutu a u stupně 4 z 15 minut na 10 sekund). Zvýšila se povinná kapacita paměti událostí na dvojnásobek a byly přidány některé povinně zaznamenávané události (například porucha náhradního napájecího zdroje, porucha výstražných zařízení, překonání podmínek znemožňujících nastavit stav střežení). Zcela nově jsou definovány požadavky na přenos poplachu poplachovým přenosovým systémem, zejména pak provozní kritéria těchto systémů v závislosti na stupni zabezpečení.

Informace o citovaných normativních dokumentech

CLC/TS 50131-7:2003 zavedena v ČSN CLC/TS 50131-7:2004 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

EN 50130-4:1995 zavedena v ČSN EN 50130-4:1997 (33 4590) Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

EN 50130-5:1998 zavedena v ČSN EN 50130-5:2001 (33 4590) Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

EN 50131-6:1997 zavedena v ČSN EN 50131-6:1999 (33 4590) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 6: Napájecí zdroje

EN 50136 (soubor) zavedeny v ČSN EN 50136 (soubor) Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení

EN 60065:2002 zavedena v ČSN EN 60065:2003 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

EN 60073:2002 zavedena v ČSN EN 60073:2003 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

EN 60950-1:2006 zavedena v ČSN EN 60950-1 ed.2:2006 (36 9060) Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

EN 61000-6-3:2001 zavedena v ČSN EN 61000-6-3:2002 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) -
Část 6-3: Kmenové normy
- Emise - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Souvisící ČSN

ČSN CLC/TS 50131-2-2 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-2: Požadavky na pasivní infračervené detektory

ČSN CLC/TS 50131-2-3 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory


Strana 3

ČSN CLC/TS 50131-2-4 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

ČSN CLC/TS 50131-2-5 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

ČSN CLC/TS 50131-2-6 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 2-6: Požadavky na kontakty otevření (magnetické)

ČSN CLC/TS 50131-3 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 3: Ústředny

ČSN EN 50131-5-3 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

ČSN EN 50131-6 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 6: Napájecí zdroje

ČSN CLC/TS 50131-7 (33 4591) Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

ČSN EN 50136-1-1 (33 4590) Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V překladu jsou použity zkratky z anglického originálu. Důvod byl vysvětlen v předcházející národní
předmluvě.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1.14, 3.1.15, 3.2 a do přílohy B  doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, IČ 63288184, Ing. Jan Merhaut

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jitka Procházková


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

EVROPSKÁ NORMA                                                                                               EN 50131-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                          Říjen 2006

ICS 13.310                                                                                                     Nahrazuje EN 50131-1:1997

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy -
Část 1: Systémové požadavky

Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -
Part 1: System requirements

 

Systèmes d'alarme -
Systèmes d'alarme contre l’intrusion et les hold-up -
Partie 1: Exigences système

Alarmanlagen -
Einbruch- und Überfallenmeldeanlagen -
Teil 1: Systemanforderungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2006-04-04. Členové CENELEC jsou povinni splnit interní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2006 CENELEC    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN 50131-1:2006


Strana 6

Předmluva

Tato evropská norma byla zpracována technickou komisí CENELEC TC 79, Poplachové systémy.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl schválen CENELEC jako EN 50131-1 dne 2006-04-04.

Tato evropská norma nahrazuje EN 50131-1:1997.

Byla stanovena tato data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni                                              
vydáním identické národní normy nebo vydáním                                             
oznámení o schválení EN k přímému používání                                              
jako normy národní                                                                                       (dop)       2007-05-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem,                                                     
které jsou s EN v rozporu                                                                             (dow)      2009-05-01

Tato norma je součástí souboru norem a technických specifikací  EN 50131 „Poplachové systémy -
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy“, sestávající z následujících částí:

Část 1          Systémové požadavky

Část 2-2       Požadavky na pasivní infračervené detektory

Část 2-3       Požadavky na mikrovlnné detektory

Část 2-4       Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

Část 2-5       Požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory

Část 2-6       Požadavky na kontakty otevření (magnetické)

Část 2-71      Detektory vniknutí - detektory rozbíjení skla akustické nebo otřesové

Část 3          Ústředny EZS

Část 41         Výstražná zařízení

Část 5-3       Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

Část 6          Napájecí zdroje

Část 7          Pokyny pro aplikace

Část 81         Zabezpečovací zamlžovací zařízení

_______________

1     V stadiu přípravy.-- Vynechaný text --