ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91. 140. 50; 97. 140

Říjen 2005

Elektrická instalace budov -

Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních

objektech -

Oddíl 713: Nábytek

ČSN 33 2000-7-713

idt IEC 364-7-713: 1996

Electrical installations of buildings -

Part 7: Requirements for special installations and locations -

Section 713: Furniture

Installations électriques des bâtiments -

Partie 7: Règles pour les installations et emplacements spéciaux -

Section 713: Mobilier

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 364-7-713: 1996. Mezinárodní norma IEC 364-7-713: 1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 364-7-713: 1996. The International Standard IEC 364-7-713: 1996 has the status of a Czech Standard.

© Český normalizační institut, 2005

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány

a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

74096


ČSN 33 2000-7-713

Obsah

Strana

Předmluva....................................................................................................................................................................   3

700. 1 Úvod............................................................................................................................................................   5

713 Nábytek.......................................................................................................................................................   5

713. 1 Všeobecně..................................................................................................................................................   5

713. 1. 1      Rozsah platnosti..........................................................................................................................................   5

713. 1. 2     Normativní odkazy.......................................................................................................................................   5

713. 1. 3     Definice.......................................................................................................................................................   6

713. 5 Výběr a stavba elektrických zařízení...........................................................................................................   6

713. 51       Všeobecně..................................................................................................................................................   6

713. 52      Výběr soustavy vedení................................................................................................................................   6

713. 55 Ostatní zařízení...........................................................................................................................................   7

Příloha NA (informativní).............................................................................................................................................   8

2


ČSN 33 2000-7-713

Předmluva

Citované normy

IEC 227-3: 1993 zavedena v ČSN 34 7410-3: 1997 (34 7410) Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Vodiče pro pevná uložení (idt HD 21. 3 S3: 1995, mod IEC 227-3: 1993)

IEC 227-5: 1979 zavedena v ČSN 34 7410-5: 1996 (34 7410) Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 5: Ohebné kabely a šňůry (idt HD 21. 5 S3: 1994, mod IEC 227-5: 1979)

IEC 245-1: 1985 dosud nezavedena

IEC 245-4: 1994 zavedena v ČSN 347470-4: 1997 Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely (idt HD 22. 4 S3: 1995, mod IEC 245-4: 1994)

IEC 364-1: 1992 zavedena v ČSN 33 2000-1: 2003 Elektrické instalace budov- Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (eqv HD 384. 1 S2: 2001, mod IEC 364-1: 1992)

IEC 364-5-51: 1994 zavedena v ČSN 33 2000-5-51: 2000 Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízení Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy (eqv HD 384. 5. 51 S2: 1996, mod IEC 364-5-51: 1994)

IEC 364-5-52: 1993 zavedena v ČSN 33 2000-5-52: 1998 Elektrotechnické předpisy- Elektrická zařízeníČást 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení (eqv HD 384. 5. 52 S1: 1995, mod IEC 364-5-52: 1993)

IEC 364-5-523: 1983 nahrazena IEC 60364-5-523: 1999 zavedenou v ČSN 33 2000-5-523 ed. 2: 2003 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech (idt HD 384. 5. 523 S2: 2001, mod IEC 60364-5-523: 1999)

IEC 364-5-551: 1994 zavedena v ČSN 33 2000-5-551: 1999 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízeníČást 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (eqv HD 384. 5. 551 S1: 1997, idt IEC 60364-5-551: 1994)

IEC 364-7-701: 1984 zavedena v ČSN 33 2000-7-701: 1997 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou a umývači prostory (mod IEC 364-7-701: 1984)

IEC 364-7-707: 1984 zavedena v ČSN 33 2000-7-707: 1997 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat (eqv IEC 364-7-707: 1984)

IEC 502: 1994 nezavedena

IEC 529: 1989 zavedena v ČSN EN 60529: 1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí- IP kód) (idt EN 60529: 1991, idt IEC 529: 1989, idt IEC 60529: 1999)

IEC 598-1: 1992 nahrazena IEC 60598-1: 1999 zavedenou v ČSN EN 60598-1 ed. 3: 2001 (36 0600) SvítidlaČást 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (idt EN 60598-1: 2000, mod IEC 60598-1: 1999)

IEC 670: 1989 nezavedena

IEC 695-2-1/1: 1994 nezavedena

ČSN 33 2312: 1985 Elektrotechnické předpisy- Elektrické zariadenia v horl'avych látkach a na nich

Obdobné mezinárodní normy

IEC 364-7-713: 1996 Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations

or locations - Section 713: Furniture

(Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech -Oddíl 713: Nábytek)

Porovnání s IEC 364-7-713: 1996

Tato norma obsahuje identické znění IEC 364-7-713: 1996. Norma byla doplněna informativní národní přílohou NA (viz upozornění na národní doplňky) a dále o 3 informativní národní poznámky pod čarou (označené "POZNÁMKA К TÉTO NORMĚ").

3


ČSN 33 2000-7-713

Informativní údaje z IEC 364-7-713: 1996

Tato mezinárodní norma byla připravena technickou komisí IEC 64: Elektrické instalace v budovách. Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/811/FDIS

64/835/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Souvisící ČSN

ČSN 33 2000-1: 2003 Elektrické instalace budov- Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska (eqv HD 384. 1 S2: 2001, mod IEC 364-1: 1992)

ČSN 33 2000-5-51 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy (eqv HD 384. 5. 51 S2: 1996, mod IEC 364-5-51: 1994)

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení (eqv HD 384. 5. 52 S1: 1995, mod IEC 364-5-52: 1993)

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2: 2003 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízeníOddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech (idt HD 384. 5. 523 S2: 2001, mod IEC 60364-5-523: 1999)

ČSN 33 2000-5-551: 1999 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 55: Ostatní zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení (idt HD 384. 5. 551 S1: 1997, idt IEC 364-5-551: 1994

ČSN EN 60598-1: 1996 (36 0600) Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (idt EN 60598-1: 1997, mod IEC 598-1: 1996)

Upozornění na národní doplňky

Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje požadavky na označení elektrických výrobků určených pro montáž na a do hořlavých materiálů a 3 národní poznámky pod čarou к článkům 713. 1. 1 a 713. 55. 1. 1 (označené "POZNÁMKA К TÉTO NORMĚ").

Vypracování normy

Zpracovatel: STÚ-E a. s., IČO 45273529, Ing. Karel Dvořáček Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik

4


ČSN 33 2000-7-713

700. 1 Úvod

Zvláštní požadavky této části 7 doplňují, upravují nebo nahrazují všeobecné požadavky jiných částí IEC 364. Čísla následující po zvláštním čísle části 7 jsou čísla odpovídajících částí, kapitol nebo článků IEC 364. Pokud nejsou odkazy na části, kapitoly nebo články, znamená to, že jsou použitelné všeobecné požadavky IEC 364.

713 Nábytek 713. 1 Všeobecně

713. 1. 1    Rozsah platnosti

Požadavky této části platí pro elektrická zařízení nábytku (včetně vestavěného nábytku), která jsou připojena к elektrické instalaci budovy.

Příkladem jsou postele, policové skříně, vitríny, výkladní skříně, propagační skříňky, psací stoly, katedry, přednáškové pulty, ve kterých jsou instalována elektrická zařízení, jako jsou například svítidla, zásuvky, spínače, a kde jsou provedeny elektrické rozvody.

Požadavky této části platí pro nábytek pevně připojený к elektrickým rozvodům budovy i pro stavebnicový nábytek a nábytek připojovaný vidlicí ze zásuvky, pokud pro tyto předměty neplatí jiné publikace IEC.

Elektrické zařízení nábytku může být připojeno k jednofázovému napájení <240 V, a celkový proud nesmí být vyšší než 16 A.

Požadavky této části neplatí pro elektrická zařízení nábytku, pro která platí jiné publikace IEC, jako jsou například radiopřijímače, televizní přijímače, chladničky, a laboratorní stoly zabudované do nábytku a připravené pro připojení pomocí vidlice do zásuvky elektrických rozvodů budovy. Ve zvláštních případech je nutno užít specifických požadavků, uvedených například v IEC 364-7-701 a IEC 364-7-7071).

5


ČSN 33 2000-7-713

IEC 364-5-52: 1994 Elektrické instalace budov- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení- Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

(Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Chapter 52: Wiring systems)

IEC 364-5-523: 1983 Elektrické instalace budov- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech (Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Chapter 52: Wiring systems - Section 523: Current-carrying capacities)

IEC 364-5-551: 1994 Elektrické instalace budov- Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 55: Ostatní zařízení - Oddíl 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení

(Electrical installations of buildings - Part 5: Selection and erection of electrical equipment - Chapter 55: Other equipment- Section 551: Low-voltage generating sets)

IEC 364-7-701: 1984 Elektrická instalace budov- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 701: Prostory s vanou nebo sprchou

(Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 701: Locations containing a bath tub or shower basin)

IEC 364-7-707: 1984 Elektrická instalace budov- Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 707: Požadavky na uzemnění v instalacích zařízení pro zpracování dat

(Electrical installations of buildings - Part 7: Requirements for special installations or locations - Section 707: Earthing requirements for the installation of data processing equipment)

IEC 502: 1994 Silové vodiče s extrudovanou dielektrickou izolací na napětí od 1 kV do 30 kV (Extruded solid dielectric insulated power cables for rated voltages from 1 kV up to 30 kV)

IEC 529: 1989 Stupeň ochrany krytem (krytí- IP kód) (Degrees of protection provided by enclosures (Ip Code)

IEC 598-1: 1992 Svítidla - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky (Luminaires - Part 1: General requirements and tests)

IEC 670: 1989 Všeobecné předpisy pro těsnost elektroinstalačního příslušenství pro užití v domovních

a obdobných rozvodech

(General requirements for enclosures for accessories for household and similar fixed electrical installations)

IEC 695-2-1/1: 1994 Zkoušení požárního nebezpečí- Část 2: Zkušební metody- Sekce 1/list 1: Zkouška

výrobku žhavou smyčkou

(Fire hazard testing - Part 2: Test methods - Section 1/sheet 1: Glow-wire end-product test and guidance)