ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.29; 01.040.91; 29.020; 91.140.50                                                                                               Srpen 2006

Mezinárodní elektrotechnický slovník -
Část 826: Elektrické instalace

ČSN
IEC 60050-826

33 0050

 

International Electrotechnical Vocabulary -
Part 826: Electrical installations

Vocabulaire Electrotechnique International -
Partie 826: Installations électriques

Internationales Electrotechnisches Wörterbuch-
Kapitel 826: Elektrische Anlagen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-826:2004. Překlad byl zajištěn Českým normalizačním institutem. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60050-826:2004. It was translated by the Czech Standards Institute. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 33 0050-826 z října 1996.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         73936
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozím normám

V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-826:2004 byla tato ČSN IEC 60 0050-826 proti předchozí ČSN 33 0050-826:1996 zcela přepracována a rozšířena za účelem zajištění návaznosti na terminologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN.

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 60050-195:1998 zavedena v ČSN IEC 60050-195:2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník -
Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem (idt IEC 60050-195:1998,   
idt IEC 60050-195/A1:2001)

IEC 60050-442:1998 zavedena v ČSN IEC 60050-442:2001 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník -
Kapitola 442: Elektrická příslušenství (idt IEC 60050-442:1998)

IEC 60449 zavedena v ČSN IEC 449 (33 0130) Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách
(idt IEC 449:1973, idt HD 193 S2:1980)

ISO/IEC Pokyn 2:1996 zapracován do EN 45020:1998 zavedené v ČSN EN 45020:1999 (01 0101)
Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník (idt EN 45020:1998)

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení (idt IEC 60050-151:2001)

ČSN IEC 50(441):1995 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky (idt IEC 50(441):1984, idt IEC 60050-441/A1:2000)

ČSN EN 61140:2003 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení (idt EN 61140:2002, idt IEC 61140:2001)

ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov (soubor)

ČSN 33 3201:2002 Elektrické instalace nad AC 1 kV (idt HD 637 S1:1999)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v arabštině, čínštině, němčině, španělštině, italštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině. Ve stejném pořadí jsou uvedeny i abecední rejstříky.

V češtině, francouzštině i němčině je pro označení podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního použito označení „m“, „f“ nebo „n“ pro množné číslo je použito v češtině a francouzštině označení „pl“. Sloveso je v češtině označeno slovem „sloveso“, v angličtině slovem „verb“, ve francouzštině slovem „verbe“ a obdobně v němčině „Verb“ a ve španělštině „verbo“. Pro přídavné jméno je v češtině použito označení „adj“ v angličtině „qualifier“, ve francouzštině „qualificatif“ a obdobně v němčině „Adjektiv”, ve španělštině „calificativo“ a polštině „kwalifikator“.

České názvy uvedené v heslech 826-11-04, 826-11-07, 826-12-01, 826-12-18, 826-12-20, 826-12-24, 826-13-14, 826-13-20, 826-13-32, 826-14-04, 826-14-05, 826-14-07, 826-14-08, 826-14-09 se liší od ekvivalentních českých názvů v ČSN IEC 60050-195. Je to z toho důvodu, že při projednávání českého znění této normy se shledalo, že tyto názvy jak jsou uvedeny v této ČSN IEC 60050-826, lépe vystihují smysl jejich definic a lépe odpovídají i dosavadní praxi v ČR. Předpokládá se, že při revizi ČSN IEC 60050-195:2001 budou uvedené názvy, jejichž význam je v obou normách shodný, sjednoceny.

K heslům 826-14-04 až 826-14-09 V těchto heslech se vychází z toho že v elektrické instalaci se používají obvody střídavé a obvody stejnosměrné, jejichž vodiče je třeba rozlišit. Jak obvody střídavé, tak obvody stejnosměrné obsahují vodiče vedení, což jsou vodiče, které jsou v normálním provozu pod napětím a jsou schopné se podílet na přenosu nebo rozvodu elektrické energie. Tyto vodiče se ve střídavé síti nazývají fázové vodiče a ve stejnosměrné síti krajní vodiče. V provozním stavu mají ve střídavé síti fázové vodiče napětí vůči nulovému bodu a ve stejnosměrné síti mají krajní vodiče napětí vůči střednímu bodu. Nulový bod je společný bod vícefázové sítě zapojené do hvězdy nebo uzemněný bod jednofázové sítě. Střední bod je společný bod mezi dvěma symetricky umístěnými prvky stejnosměrného obvodu, přičemž opačné


Strana 3

konce (konce na druhé straně zdroje od středního bodu) jsou připojeny k rozdílným vodičům vedení (krajním vodičům) téhož obvodu. (Zjednodušeně řečeno střední bod je bod mezi dvěma krajními vodiči stejnosměrného obvodu, nulový bod ve vícefázové síti je bod uprostřed fázových vodičů.) Na nulový bod může být připojen nulový vodič, na střední bod střední vodič.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k heslům 826-10-01, 826-11-17, 826-12-20, 826-12-30, 826-14-01, 826-14-07, 826-14-08, 826-14-09, doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Michal Kříž, IČ 6396401

Technická normalizační komise: TNK 21 Terminologie v elektrotechnice

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

 

Prázdná strana


Strana 5

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mezinárodní elektrotechnický slovník -                                                       IEC 60050-826
Část 826: Elektrické instalace                                                                        Druhé vydání
                                                                                                                                2004-08

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod - Dodržované principy a pravidla........................................................................................................................................ 7

1                 Rozsah platnosti........................................................................................................................................................... 9

2                 Normativní odkazy......................................................................................................................................................... 9

3                 Termíny a definice........................................................................................................................................................ 9

Oddíl

826-10      Charakteristiky elektrických instalací........................................................................................................................ 9

826-11      Napětí a proudy........................................................................................................................................................... 14

826-12      úraz elektrickým proudem a ochranná opatření................................................................................................... 23

826-13      Zemnění a pospojování............................................................................................................................................. 42

826-14      Elektrické obvody......................................................................................................................................................... 59

826-15      Systémy vedení............................................................................................................................................................ 66

826-16      Ostatní zařízení............................................................................................................................................................ 72

826-17      Odpojování a spínání................................................................................................................................................. 75

826-18      Způsobilost osob........................................................................................................................................................ 77

Abecední rejstříky

Český abecední rejstřík................................................................................................................................................................ 80

Anglický abecední rejstřík............................................................................................................................................................. 84

Francouzský abecední rejstřík..................................................................................................................................................... 91

Arabký abecední rejstřík................................................................................................................................................................ 98

Čínský abecední rejstřík............................................................................................................................................................. 105

Německý abecední rejstřík........................................................................................................................................................ 108

Španělský abecední rejstřík...................................................................................................................................................... 110

Italský abecední rejstřík.............................................................................................................................................................. 112

Japonský abecední rejstřík........................................................................................................................................................ 114

Polský abecední rejstřík............................................................................................................................................................. 118

Portugalský abecední rejstřík.................................................................................................................................................... 124

Švédský abecední rejstřík.......................................................................................................................................................... 126


Strana 6

Předmluva

1)    IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětovou normalizační organizací zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spoluprácí ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy. Jejich příprava je svěřena technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto přípravných prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se této přípravy rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)    Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

3)    Vypracované dokumenty mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože IEC vynakládá veškeré přiměřené úsilí pro zajištění přesného technického obsahu svých publikací, nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým je konečný uživatel použije, nebo nesprávně interpretuje.

4)    Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC přebírají mezinárodní normy IEC transparentně v maximální možné míře do svých národních a regionálních norem. Každý rozdíl mezi normou IEC a odpovídající národní nebo regionální normou se v těchto normách jasně vyznačí.

5)    IEC nemá žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodě předmětu s některou jeho normou.

6)    Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

7)    IEC ani její řídicí pracovníci, zaměstnanci, pomocný personál a obchodní zástupci včetně expertů a členů technických komisí nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli osobní poškození, majetkovou újmu nebo jiné škody jakékoli povahy, jak přímé tak nepřímé, nebo za náklady (včetně soudních poplatků) a výdaje vyplývající z vydání nebo užití této publikace nebo jiných publikací IEC.

8)    Je třeba vzít v úvahu normativní odkazy, citované v této publikaci. Pro správné použití této publikace je nezbytné použití citované publikace.

9)    Je třeba vzít v úvahu možnost, že některé části této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. IEC nemůže být zodpovědná za vyznačení jakýchkoliv těchto práv.

Mezinárodní norma 60050-826 byla připravena technickou komisí IEC 1 Terminologie ve spolupráci s technickou komisí IEC 64: Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1982, jeho změnu 1 (1990), jeho změnu 2 (1995) a jeho změnu 3 (1999).

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

1/1921/FDIS

1/1926/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování v uvedené tabulce.

Tato publikace byla vytvořena podle Směrnic ISO/IEC, Část 2.

Termíny a definice v této části IEV jsou uvedeny ve francouzštině a angličtině, kromě toho jsou uvedeny termíny v arabštině (ar), čínštině (cn), němčině (de), španělštině (es), italštině (it), japonštině (ja), polštině (pl), portugalštině (pt) a švédštině (sv).

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn do termínu zachování, který bude udaný na internetové adrese IEC pod „http://webstore.iec.ch” mezi termíny týkajícími se dané publikace. K tomuto datu bude publikace buď:

·       znovu potvrzena;

·       zrušena;

·       nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·       změněna.


Strana 7

Úvod

Dodržované principy a pravidla

Všeobecně

IEV (soubor IEC 60050) je vícejazyčný slovník pro všeobecné účely pro obor elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací. Zahrnuje okolo 18 500 terminologických hesel, z nichž každé odpovídá jednomu pojmu. Tato hesla jsou rozdělena asi do 80 částí, přičemž každá část odpovídá danému oboru.

PŘÍKLADY

Část 161 (IEC 60050-161): Elektromagnetická kompatibilita

Část 411 (IEC 60050-411): Točivé stroje

Hesla jsou uspořádána podle hierarchického systému třídění část/oddíl/pojem, přičemž pojmy jsou v oddílech uspořádány v systematickém pořadí.

Termíny, definice a poznámky v heslech jsou uvedeny v angličtině a ve francouzštině, některé též v ruštině a španělštině.

V každém heslu jsou tam, kde to bylo možno docílit, samotné termíny uvedeny také v doplňkových jazycích IEV (arabštině, čínštině, němčině, řečtině, španělštině, italštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině).

Kromě toho každá část obsahuje abecední index termínů zahrnutých do této části pro každý z jazyků IEV.

Uspořádání terminologického hesla

Každé z hesel odpovídá pojmu a zahrnuje:

      číslo hesla,

      případně písmennou značku pro veličinu nebo jednotku,

dále, pro každý z hlavních jazyků IEV:

      termín označující pojem, nazývaný „přednostní termín“, doplněný případně synonymy a zkratkami,

      definici pojmu,

      případně zdroj,

      případně poznámky,

a konečně samotné termíny v doplňkových jazycích IEV.

Číslo hesla

Číslo hesla sestává ze tří prvků oddělených pomlčkami:

      číslo části: 3 číslice,

      číslo oddílu: 2 číslice,

      číslo pojmu: 2 číslice (01 až 99).

PŘÍKLAD 151-13-82

Písmenné značky pro veličiny a jednotky

Tyto značky, které jsou nezávislé na jazyku, jsou uvedeny na samostatném řádku za číslem hesla.

PŘÍKLAD

131-11-22

značka R

rezistor


Strana 8

Přednostní termín a synonyma

Přednostní termín je termín, který je na prvním místě v terminologickém heslu; za ním mohou následovat synonyma. Je vytištěn tučným písmem.

Synonyma:

Synonyma jsou vytištěna na samostatných řádcích pod přednostním termínem: jsou vytištěna rovněž tučným písmem, s výjimkou synonym, která se nemají používat a která jsou vytištěna obyčejným písmem a po nichž následuje doplňující informace „(nepoužívá se)“.

Části, které mohou být vypuštěny:

Některé části termínu mohou být vypuštěny, buď v uvažovaném oboru nebo v příslušném kontextu. Takové části jsou vytištěny tučným písmem a uvedeny v závorce:

PŘÍKLAD (elektromagnetické) emise

Absence příslušného termínu:

Neexistuje-li v daném jazyce adekvátní termín, nahrazuje se přednostní termín pěti tečkami takto: „.....
(a samozřejmě nejsou uvedena žádná synonyma).

Atributy

Za každým termínem (nebo synonymem) mohou být uvedeny atributy udávající doplňující informace; jsou vytištěny na stejném řádku jako odpovídající termín za tímto termínem.

PŘÍKLADY ATRIBUTŮ:

      specifické použití termínu:

přenosové vedení (v elektrických napájecích soustavách)

      národní varianta: lift (výtah) GB

      gramatická informace:

termoplast, podstatné jméno

AC, blíže určující výraz

      zkratka: EMC (zkratka)

      nepoužívá se: tlumivka (nepoužívá se)

Zdroj

V některých případech bylo nutné zahrnout do části IEV pojem převzatý z jiné části IEV nebo z jiného směrodatného terminologického dokumentu (VIM, ISO/IEC 2382, atd.), v obou případech s modifikací definice nebo bez ní (a případně termínu).

To je indikováno uvedením tohoto zdroje, vytištěného normálním písmem a umístěného v hranaté závorce na konci definice.

PŘÍKLAD [131-03-13 MOD]

(MOD znamená, že definice byla modifikována)

Termíny v doplňkových jazycích IEV

Tyto termíny jsou umístěny na konci hesla na samostatných řádcích (jeden řádek pro každý jazyk), předchází jim dvoupísmenný abecední kód pro jazyk definovaný v ISO 639 a jsou uvedeny v abecedním pořadí tohoto kódu. Synonyma jsou oddělena středníky.


Strana 9

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60050 se zabývá elektrickými instalacemi, jako jsou instalace v obytných, průmyslových a obchodních komplexech budov. Netýká se distribučních soustav, přenosové soustavy ani výroben energie.

2 Normativní odkazy

Součástí této mezinárodní normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v tomto textu. U datovaných odkazů následné změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací neplatí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné normy.

IEC 60050-195:1998 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem           
(International Electrotechnical Vocabulary - Part 195: Earthing and protection against electric shock)

IEC 60050-442:1998 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 442 Elektrická příslušenství  
(International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 442: Electrical accessories)

IEC 60449 Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách  
(Voltage bands for electrical installations of buildings)-- Vynechaný text --