ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 17.220.01; 01.040.17; 01.040.29                                                                                              Leden 2005

Mezinárodní elektrotechnický slovník -
Část 131: Teorie obvodů

ČSN
IEC 60050-131

33 0050

                                                                                           idt IEC 60050-131:2002

International Electrotechnical Vocabulary -
Part 131: Circuit theory

Vocabulaire Electrotechnique International -
Partie 131: Théorie des circuits

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-131:2002. Mezinárodní norma
IEC 60050-131:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60050-131:2002. The International
Standard IEC 60050-131:2002 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN IEC 50 (131) + A1 (33 0050) z června 1999.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                                                                          71346
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Norma z technických důvodů neobsahuje termíny v arabštině a arabský abecední rejstřík. Jsou uvedeny pouze v originálu IEC 60050-131:2002.

Změny proti předchozí normě

V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-131:2002 byla tato ČSN 33 0050-131 proti předchozí ČSN IEC 50(131) + A1:1999 zcela přepracována a rozšířena za účelem zajištění návaznosti na terminiologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN.

Citované normy

IEC 60027-1:1992 zavedena v ČSN IEC 27-1:1995 (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně (idt IEC 27-1:1992)

IEC 60027-2:2000 zavedena v ČSN IEC 60027-2:2004 (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (idt IEC 60027-2:2000, idt HD 60027-2:2003)

IEC 60050-101:1998 zavedena v ČSN IEC 60050(101):2002 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 101: Matematika (idt IEC 60050(101):1998)

IEC 60050-111:1996 zavedena v ČSN IEC 50(111):1998 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 111: Fyzika a chemie (idt IEC 50(111):1996)

IEC 60050-121:1998 zavedena v ČSN IEC 60050-121:2000 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus (idt IEC 60050-121:1998)

IEC 60050-151:2001 zavedena v ČSN IEC 60050-151:2004 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení (idt IEC 60050-151:2001)

IEC 60050-702:1992 zavedena v ČSN IEC 50(702):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 702: Kmity, signály a související zařízení (idt IEC 50(702):1992)

IEC 60050-726:1982 zavedena v ČSN IEC 50(726):1996 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 726: Přenosová vedení a vlnovody (idt IEC 50(726):1982)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině. Ve stejném pořadí jsou uvedeny i abecední rejstříky. Z technických důvodů tato norma neobsahuje termíny a abecední rejstřík v arabštině.

Touto normou se zavádí některé nové termíny veličin a jejich jednotky a některé dosud platné termíny veličin a jednotky jsou používány v poněkud jiném významu. Tyto nové termíny veličin a nové jednotky, případně pozměněný význam dosud platných termínů veličin a jednotek, nejsou uvedeny v anglické a tedy ani v české verzi příslušných norem pro termíny a jednotky, což jsou ISO 31-5:1992 (včetně změny A1:1998) Veličiny a jednotky - Část 5: Elektřina a magnetismus zavedená jako ČSN ISO 31-5:1995+A1:2001 (01 1300) a IEC 27 1:1992 (včetně změny A1:1997) Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně zavedená jako ČSN IEC 27-1:1995+Z1:2000 (33 0100).

Jde o termíny uvedené v těchto heslech:

131-11-43 neaktivní výkon (non-active power) Vzorec pro výpočet neaktivního výkonu odpovídá (mimo značky) vzorci pro výpočet jalového (reaktivního) výkonu Q, definovanému v položce 5-50.2 ČSN ISO 31-5:2001 i v položce 101 ČSN IEC 27-1:1995. Jako jednotka je uveden var, která je v obou výše jmenovaných normách dosud uvedena jako jednotka pouze pro jalový (reaktivní) výkon.

131-11-45 var (var) Jde o rozšíření používání názvu jednotky. Termín var je zde definován jako zvláštní název pro voltampér v případě neaktivního a jalového výkonu, přičemž dosud byly tento termín i jednotka platné pouze pro jalový (reaktivní) výkon.

131-11-46 účiník (1) (power factor) Jde o používaný český termín, jehož uvedená definice (při periodických podmínkách podíl absolutní hodnoty činného výkonu P a zdánlivého výkonu S) zatím nebyla uvedena v žádné ČSN a současně o změnu názvu anglického termínu, včetně nové definice. Uvedený anglický termín „power factor“ byl dosud v elektrotechnických normách používán pro „účiník; cos j“, který je nyní definován pod heslem 131-11-49.


Strana 3

131-11-49 účiník (2); cos j (active factor) Jde o změnu anglického termínu. Při periodických podmínkách je definován jako hodnota podílu činného výkonu a zdánlivého výkonu. Uvedený anglický termín „active factor“ nebyl dosud v elektrotechnických normách normalizován.

Pokud se termín účiník interpretuje jako fyzikální veličina, pak může mít jen jedinou definici a to je poměr činného a zdánlivého výkonu. V originálu mezinárodní normy IEC 60050-131 jsou však uvedeny dvě definice účiníku rozlišené podmínkami. Z toho vyplývá, že je třeba takto definované účiníky naopak interpretovat jako hodnoty za definovaných podmínek vypočtené, změřené nebo dohodnuté.

V následujících heslech jde o nové české i anglické termíny zatím v praxi nepoužívané.

131-11-47 činitel neaktivního výkonu (non-active power factor)

131-11-50 činitel jalového (reaktivního) výkonu (reactive factor)

131-11-52 neaktivní proud (non-active current)

V této normě je také nově definován anglický termín „port“. Ve vydání ČSN IEC 50(131+A1:1999 (33 0050) byl anglický termín „port“ uveden pod heslem 131-2-21, a to jako synonymum s termínem „terminal pair“, česky „brána“, „vstup/výstup“, “pár pólů (svorek)“. V tomto novém vydání jsou oba anglické termíny rozděleny pod dvě samostatná hesla 131-12-60 (port) a 131-12-63 (terminal pair).

Jako odpovídající české termíny pro anglický termín „port“ jsou pro oblast elektrických a magnetických obvodů, kterými se zabývá tato norma, normalizovány termíny „vstup/výstup“, „brána“ a „port“, které se použijí dle jejich vhodnosti. Obecný a nejčastěji používaný termín „vstup/výstup“ je normalizován zejména pro oblast EMC (viz např. 3.1 ČSN EN 61000-6-2:2002 (33 3432)). Pro oblast telekomunikací a elektroniky je normalizován termín „brána“ (viz např. heslo 701-02-10 ČSN IEC 50(701):1996 (33 0050) a heslo 726-11-05 ČSN IEC 50(726):1996 (33 0050)). Termíny a veličiny týkající se lineárních a-branů uvádí kapitola 12 ČSN IEC 60027-2:2004 (33 0050). Pro oblast informatiky jsou normalizovány termíny „port“ a „brána“ (viz např. heslo 09-07-02 ČSN ISO/IEC 2382-9:1999 (36 9001).

Jako odpovídající české termíny pro anglický termín „terminal pair“ (131-12-63) jsou normalizovány termíny „pár pólů“ a „pár svorek“. Pár pólů je dvojice pólů opačné polarity. Pár pólů je obecný termín, který se realizuje párem kontaktních prvků (viz IEV 151-12-16), který je tvořen například párem svorek (131-11-11). Pokud se proměnné veličiny přístroje nebo sítě sledují nebo měří výslovně na svorkách mělo by se mluvit o páru svorek (nejedná se o jakoukoliv dvojici svorek, ale dvojici svorek opačné polarity).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k heslům 131-11-11, 131-11-43, 131-11-44, 131-11-45, 131-11-46, 131-11-47, 131-11-49, 131-11-52, 131-12-60 a 131-12-63 doplněny informativní národní poznámky pod čarou.

Vypracování normy

Zpracovatel: J. Šmíd - NELKO TANVALD, IČ 63136791, Ing. Jaroslav Šmíd, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 21 Terminologie v elektrotechnice

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 4

 

Prázdná strana

 


Strana 5

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mezinárodní elektrotechnický slovník -                                                       IEC 60050-131
Část 131: Teorie obvodů
                                                                                 Druhé vydání
                                                                                                                                2002-06

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................... 7

Dodržované pincipy a pravidla....................................................................................................................................................... 7

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 9

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 9

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................. 10

Oddíl

131-11 - Všeobecně...................................................................................................................................................................... 10

131-12 - Prvky obvodu a jejich charakteristiky.......................................................................................................................... 39

131-13 - Topologie sítě................................................................................................................................................................. 89

131-14 - Dvojbrany a n-brany.................................................................................................................................................... 106

131-15 - Metody teorie obvodu.................................................................................................................................................. 124

Český seznam značek................................................................................................................................................................ 146

Francouzský a anglický seznam značek.................................................................................................................................. 148

Rejstřík v češtině, francouzštině, angličtině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině
a švédštině....................................................................................................................................................................... 150


Strana 6

Předmluva

1)   IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětovou normalizační organizací zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spoluprácí ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy. Jejich příprava je svěřena technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto přípravných prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se této přípravy rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

3)   Vypracované dokumenty mají formu doporučení pro mezinárodní používání a jsou publikovány formou norem, technických zpráv nebo pokynů a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty.

4)   Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC přebírají mezinárodní normy IEC transparentně v maximální možné míře do svých národních a regionálních norem. Každý rozdíl mezi normou IEC a odpovídající národní nebo regionální normou se v těchto normách jasně vyznačí.

5)   IEC nemá žádný postup týkající se vyznačování schválení a nenese žádnou odpovědnost za prohlášení o shodě předmětu s některou jeho normou.

6)   Je třeba vzít v úvahu možnost, že některé části této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. IEC nemůže být zodpovědná za vyznačení jakýchkoliv těchto práv.

Mezinárodní norma IEC 60050-131 byla připravena pracovní skupinou 100 technické komise IEC 1
Terminologie.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání z roku 1978.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

1/1856/FDIS

1/1861/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možno nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vytvořena podle Směrnic ISO/IEC, Část 3.

Termíny a definice v této části IEV jsou uvedeny ve francouzštině a angličtině, kromě toho jsou uvedeny termíny v arabštině (ar), čínštině (cn), němčině (de), španělštině (es), japonštině (ja), polštině (pl), portugalštině (pt) a švédštině (sv).

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn do roku 2008. K tomuto datu bude publikace buď:

·  znovu potvrzena;

·  zrušena;

·  nahrazena revidovaným vydáním, nebo

·  změněna.


Strana 7

Úvod

Dodržované principy a pravidla

Všeobecně

IEV (soubor IEC 60050) je vícejazyčný slovník pro všeobecné účely pro obor elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací. Zahrnuje okolo 18 500 terminologických hesel, z nichž každé odpovídá jednomu pojmu. Tato hesla jsou rozdělena asi do 80 částí, přičemž každá část odpovídá danému oboru.

Příklady

     Část 161 (IEC 60050-161): Elektromagnetická kompatibilita

     Část 411 (IEC 60050-411): Točivé stroje

Hesla jsou uspořádána podle hierarchického systému třídění část/oddíl/pojem, přičemž pojmy jsou v oddílech uspořádány v systematickém pořadí.

Termíny, definice a poznámky v heslech jsou uvedeny ve třech jazycích IEC, tj. ve francouzštině, angličtině a ruštině (hlavní jazyky IEV).

V každém heslu jsou samotné termíny uvedeny také v doplňkových jazycích IEV (čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině).

Kromě toho každá část obsahuje abecední index termínů zahrnutých do této části pro každý z jazyků IEV.

POZNÁMKA Některé jazyky mohou chybět.

Uspořádání terminologického hesla

Každé z hesel odpovídá pojmu a zahrnuje:

      číslo hesla,

      případně písmennou značku pro veličinu nebo jednotku,

dále, pro každý z hlavních jazyků IEV:

      termín označující pojem, nazývaný „přednostní termín“, doplněný případně synonymy a zkratkami,

      definici pojmu,

      případně zdroj,

      případně poznámky,

a konečně samotné termíny v doplňkových jazycích IEV.

Číslo hesla

Číslo hesla sestává ze tří prvků oddělených pomlčkami:

      číslo části: 3 číslice,

      číslo oddílu: 2 číslice,

      číslo pojmu: 2 číslice (01 až 99).

Příklad 151-13-82

Písmenné značky pro veličiny a jednotky

Tyto značky, které jsou nezávislé na jazyku, jsou uvedeny na samostatném řádku za číslem hesla.

Příklad

     131-11-22

     (značka: R)

     rezistance


Strana 8

Přednostní termín a synonyma

Přednostní termín je termín, který je na prvním místě v terminologickém heslu; za ním mohou následovat synonyma. Je vytištěn tučným písmem.

Synonyma:

Synonyma jsou vytištěna na samostatných řádcích pod přednostním termínem: jsou vytištěna rovněž tučným písmem, s výjimkou synonym, která se nemají používat a která jsou vytištěna obyčejným písmem a po nichž následuje doplňující informace „(nemá se používat)“.

Části, které mohou být vypuštěny:

Některé části termínu mohou být vypuštěny, buď v uvažovaném oboru nebo v příslušném kontextu.
Takové části jsou vytištěny tučným písmem a uvedeny v závorce:

     Příklad  (elektromagnetická) emise

Absence příslušného termínu:

Neexistuje-li v daném jazyce adekvátní termín, nahrazuje se přednostní termín pěti tečkami takto:

..... (a samozřejmě nejsou uvedena žádná synonyma).

Atributy

Za každým termínem (nebo synonymem) mohou být uvedeny atributy udávající doplňující informace; jsou vytištěny na stejném řádku jako odpovídající termín za tímto termínem.

Příklady atributů:

      specifické použití termínu:

     přenosové vedení (v elektrických napájecích soustavách)

      národní varianta: lift (výtah) GB

      gramatická informace:

termoplast, podstatné jméno

AC, blíže určující výraz

      zkratka: EMC (zkratka)

      nemá se používat: tlumivka (nemá se používat)

Zdroj

V některých případech bylo nutné zahrnout do části IEV pojem převzatý z jiné části IEV nebo z jiného směrodatného terminologického dokumentu (VIM, ISO/IEC 2382, atd.), v obou případech s modifikací definice nebo bez ní (a případně termínu).

To je indikováno uvedením tohoto zdroje, vytištěného normálním písmem a umístěného v hranaté závorce na konci definice.

     Příklad [131-03-13 MOD]

(MOD znamená, že definice byla modifikována)

Termíny v doplňkových jazycích IEV

Tyto termíny jsou umístěny na konci hesla na samostatných řádcích (jeden řádek pro každý jazyk), předchází jim dvoupísmenný abecední kód pro jazyk definovaný v ISO 639 a jsou uvedeny v abecedním pořadí tohoto kódu. Synonyma jsou oddělena středníky.


Strana 9

1 Rozsah platnosti

V této části IEC 60050 je uvedena všeobecná terminologie používaná v teorii elektrických a magnetických obvodů, všeobecné termíny vztahující se k prvkům obvodu a k jejich charakteristikám, termíny vztahující se k  topologii sítí, k n-branům a dvojbranům a k metodám teorie obvodů.

Tato terminologie odpovídá samozřejmě terminologii vytvořené v ostatních specializovaných částech IEV.

Oddíl vícefázové obvody, který byl ve stávajícím prvním vydání „Elektrické a magnetické obvody“, bude rozšířen do zvláštní části IEC 60050.

2 Normativní odkazy

Součástí této mezinárodní normy jsou i ustanovení dále uvedených norem, na něž jsou odkazy v tomto textu. U datovaných odkazů následné změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací neplatí. Účastníci, kteří uzavírají dohody na podkladě této mezinárodní normy, by však měli využít nejnovějšího vydání dále uvedených norem. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné normy. Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezinárodních norem.

IEC 60027-1:1992 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně + Změna 1:1997

(Letter symbols to be used in electrical technology - Part 1: General + Amendment 1:1997)

IEC 60027-2:2000 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika

(Letter symbols to be used in electrical technology - Part 2: Telecommunications and electronics)

IEC 60050-101:1998 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 101: Matematika

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 101: Mathematics)

IEC 60050-111:1996 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 111: Fyzika a chemie

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 111: Physics and chemistry)

IEC 60050-121:1998 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 121: Elektromagnetismus

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 121: Electromagnetism)

IEC 60050-151:2001 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 151: Electrical and magnetic devices)

IEC 60050-702:1992 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 702: Kmity, signály a související zařízení

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 702: Oscillations, signals and related devices)

IEC 60050-726:1982 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 726: Přenosová vedení a vlnovody

(International Electrotechnical Vocabulary - Part 726: Transmission lines and waveguides)-- Vynechaný text --