ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.260.20; 13.110                                                                                                                      Listopad 2004

Elektrostatika -
Směrnice pro vyloučení nebezpečí
od statické elektřiny

ČSN 33 2030

                                                                                            idt CLC/TR 50404:2003

Electrostatics - Code of practice for avoidance of hazards due to static electricity

Tato norma je českou verzí technické zprávy CLC/TR 50404:2003. Technická zpráva CLC/TR 50404:2003 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the Technical Report CLC/TR 50404:2003. The Technical Report CLC/TR 50404:2003 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto technickou zprávou se nahrazuje ČSN 33 2030 z ledna 2002.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71157
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Rozsah platnosti................................................................................................................................................................. 5

2          Definice................................................................................................................................................................................. 5

3          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 7

3.1       Standardní postupy............................................................................................................................................................. 7

3.2       Alternativní postupy............................................................................................................................................................. 7

4          Statická elektřina v nevodivých pevných materiálech................................................................................................... 8

4.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

4.2       Elektrostaticky vodivé pevné materiály............................................................................................................................ 8

4.3       Použití vodivých materiálů nebo elektrostaticky vodivých materiálů namísto nevodivých...................................... 8

4.4       Ochranná opatření při použití nevodivých pevných materiálů..................................................................................... 9

4.5       Dopravníkové pásy a hnací řemeny............................................................................................................................... 11

5          Statická elektřina v kapalinách........................................................................................................................................ 13

5.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 13

5.2       Nebezpečí iniciace............................................................................................................................................................ 14

5.3       Ochranná opatření proti nebezpečí iniciace při manipulacích s kapalinou........................................................... 14

5.4       Skladovací nádrže a kontejnéry...................................................................................................................................... 15

5.5       Potrubí a hadice pro kapaliny.......................................................................................................................................... 29

5.6       Zvláštní procesy plnění..................................................................................................................................................... 31

5.7       Průmyslové procesy (směšování, promíchávání, míchání a krystalizace)............................................................. 33

5.8       Rozstřikování kapalin a čistění nádrží........................................................................................................................... 35

5.9       Systémy ze skla................................................................................................................................................................. 36

6          Statická elektřina v plynech.............................................................................................................................................. 37

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 37

6.2       Otryskávání......................................................................................................................................................................... 37

6.3       Hasicí zařízení.................................................................................................................................................................... 37

6.4       Inertizace............................................................................................................................................................................. 37

6.5       Čistění párou...................................................................................................................................................................... 38

6.6       Náhodné úniky stlačeného plynu................................................................................................................................... 38

6.7       Stříkání hořlavých nátěrů a prášků................................................................................................................................. 38

6.8       Odsávací systém............................................................................................................................................................... 39

6.9       Stabilní nebo mobilní vysavače...................................................................................................................................... 39

7          Statická elektřina v prachu............................................................................................................................................... 39

7.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 39

7.2       Prachy bez přítomnosti hořlavých plynů nebo par....................................................................................................... 39

7.3       Prachy se současnou přítomností hořlavých plynů nebo par................................................................................... 46

8          Statická elektřina při manipulaci s výbušninami a elektroroznětnými systémy..................................................... 48

8.1       Výroba, manipulace a skladování výbušnin................................................................................................................. 48

8.2       Manipulace s elektroroznětnými zařízeními.................................................................................................................. 49

9          Statická elektřina na osobách......................................................................................................................................... 49

9.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 49

9.2       Vodivé podlahy................................................................................................................................................................... 50


Strana 3

Strana

9.3       Elektrostaticky vodivá a vodivá obuv............................................................................................................................... 50

9.4       Oblečení.............................................................................................................................................................................. 50

9.5       Ochranné rukavice............................................................................................................................................................ 50

9.6       Ostatní předměty............................................................................................................................................................... 51

10        Úraz elektrickým proudem (zásah elektrostatickým výbojem).................................................................................. 51

10.1     Úvod..................................................................................................................................................................................... 51

10.2     Výboje schopné způsobit úraz elektrickým proudem................................................................................................. 51

10.3     Zdroje úrazu elektrickým proudem................................................................................................................................. 51

10.4     Opatření pro vyloučení úrazu elektrickým proudem.................................................................................................... 52

10.5     Opatření ve zvláštních případech.................................................................................................................................... 52

11        Uzemňování a pospojování............................................................................................................................................. 53

11.1     Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 53

11.2     Kritéria pro svádění statické elektřiny z vodičů (vodivých částí)................................................................................ 53

11.3     Podmínky pro uzemnění ve skutečných systémech................................................................................................... 54

11.4     Zřízení a monitorování uzemňovacího systému.......................................................................................................... 56

Příloha A (informativní) Základy teorie statické elektřiny........................................................................................................ 58

Příloha B (informativní) Elektrostatické výboje v určitých situacích....................................................................................... 65

Příloha C (informativní) Vlastnosti látek týkající se hořlavosti a zápalnosti........................................................................ 68

Příloha D (informativní) Klasifikace nebezpečných prostorů................................................................................................. 70

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 71

Obrázky

Obrázek A.1 - Náhradní elektrický obvod pro elektrostatický nabitý vodič............................................................................ 61

Tabulky

Tabulka 1 - Omezení rozměrů plochy nebo šířky u nevodivých pevných materiálů v nebezpečných prostorech
s výbušnou atmosférou skupiny IIA, IIB a IIC................................................................................................................. 9

Tabulka 2 - Vodivosti a relaxační doby některých kapalin...................................................................................................... 13

Tabulka 3 - Ochranná opatření pro plnění kapalin s nízkou vodivostí do velkých nádrží.................................................. 17

Tabulka 4 - Maximální rychlosti plnění pro plnění automobilových a železničních cisteren kapalinami s nízkou
vodivostí (kapaliny jiné než ropná paliva)...................................................................................................................... 21

Tabulka 5 - Cisterny a oddělení vhodné pro plnění vysokou rychlostí pro cisterny vyhovující ADR předpisům........... 21

Tabulka 6 - Vliv obsahu síry na v.d mezní hodnoty pro automobilové cisterny.................................................................. 22

Tabulka 7 - Mezní rychlosti průtoku pro automobilové cisterny............................................................................................. 22

Tabulka 8 - v.d a maximální rychlosti proudění pro plnění železničních cisteren neropnými produkty......................... 23

Tabulka 9 - Mezní rychlosti průtoku pro plnění železničních cisteren ropnými palivy........................................................ 24

Tabulka 10 - Použití různých typů FIBC...................................................................................................................................... 44

Tabulka 11 - Rekapitulace maximálních svodových odporů pro omezení statické elektřiny........................................... 56

Tabulka A.1 - Hromadění náboje na prachu............................................................................................................................. 60

Tabulka A.2 - Hodnoty kapacit pro typické vodiče (vodivé části)............................................................................................ 63


Strana 4

Předmluva

Tato norma obsahuje informativní dokument přijatý v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2 jako technická zpráva (TR) s označením CLC/TR 50404.

Upozornění Převzetí TR do národních norem členů CEN/CENELEC není povinné a tato TR nemusí být převzata na národní úrovni jako normativní dokument.-- Vynechaný text --