ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50                                                                                                                                   Leden 2003

Elektrické instalace budov -
Část 1: Rozsah platnosti,
účel a základní hlediska


ČSN 33 2000-1

                                                                                             eqv HD 384.1 S2:2001

                                                                                                mod IEC 364-1:1992

Electrical installations of buildings -
Part 1: Scope, object and fundamental principles

Installations électriques des bâtiments -
Partie 1: Domaine d'application, object et principes fondamentaux

Elektrische Anlagen von Gebäuden -
Teil 1: Anwendungsbereich, Zweck und allgemeine Grundsätze

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 384.1 S2:2001.

This standard contains the Harmonization Document HD 384.1 S2:2001.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 33 2000-1 z července 1995.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          65866
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny vyplynuly z úprav v harmonizačním dokumentu HD 348.1 S2:2001. Týkají se zejména kapitoly 11, kde je v 11.1, 11.2 a 11.3 upřesněno pro která zařízení tato norma platí a na která se nevztahuje. Dále se týkají oddílu 133 Výběr elektrických zařízení, kde v článku 133.1 je kromě požadavku, aby zařízení vyhovovalo evropským normám ustanovení pro případ, kdy evropské normy neexistují. V upraveném textu normy byly doplněny a upřesněny některé poznámky.-- Vynechaný text --