ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.200; 29.280                                                                                                                         Prosinec 2001

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací

zařízení AC -
Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranné

přístroje pro zvláštní použití
v trakčních soustavách AC -
Jednofázové transformátory proudu

ČSN
EN 50152-3-233 3580

 

Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear -
Part 3-2: Measurement, control and protection devices for specific use in a.c. traction systems -
Single-phase current transformers

Applications ferroviaires - Installations fixes - Exigences particulières pour appareillage à courant alternatif -
Partie 3-2: Dispositifs de mesure, de commande et de protection pour usage spécifique dans les systèmes de traction à courant alternatif -
Transformateurs de courant monophasés

Bahnanwendungen - Ortsfeste Anlagen - Besondere Anforderungen an Wechselstrom-Schalteinrichtungen -
Teil 3-2: Meß-, Steuerungs- und Schutzeinrichtungen für Wechselstrom-Bahnanlagen -
Einphasen-Stromwandler

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50152-3-2:2001. Evropská norma EN 50152-3-2:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50152-3-2:2001. The European Standard EN 50152-3-2:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          63006
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 50121-5:2000 zavedena v ČSN EN 50121-5:2001 (33 3590) Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy (idt EN 50121-5:2000)

EN 50124-1:2001 zavedena v ČSN EN 50124-1:2001 (33 3501) Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení (idt EN 50124-1:2001)

EN 50152 soubor zaváděn v souboru ČSN EN 50152 (33 3580) Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC

EN 50163:1995 zavedena v ČSN EN 50163:1998 (33 3500) Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav (idt EN 50163:1995)

EN 60044-1:1999 zavedena v ČSN EN 60044-1:2000 (35 1358) Přístrojové transformátory - Část 1: Transformátory proudu (idt EN 60044-1:1999, mod IEC 44-1:1996)

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (idt EN 60529:1991+A1:2000, idt IEC 529:1989)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 7 a k článku 8.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Radka Horská, Elnormservis Brno, IČO 16315251

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Vincent Csirik


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                       EN 50152-3-2
EUROPEAN STANDARD                                                                               Březen 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.200

Drážní zařízení - Pevné instalace -
Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC
Část 3-2: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití
v trakčních soustavách AC-
Jednofázové transformátory proudu

Railway applications - Fixed installations -
Particular requirements for a.c. switchgear
Part 3-2: Measurement, control and protection devices
for specific use in a.c. traction systems -
Single-phase current transformers

 

Applications ferroviaires -
Installations fixes -
Exigences particulières pour appareillage
à courant alternatif
Partie 3-2: Dispositifs de mesure, de
commande et de protection pour usage spécifique dans les syst
èmes de traction
à courant alternatif -
Transformateurs de courant monophasés

Bahnanwendungen -
Ortsfeste Anlagen -
Besondere Anforderungen an
Wechselstrom-Schalteinrichtungen
Teil 3-2: Meß-, Steuerungs- und Schutzeinrichtungen für Wechselstrom-Bahnanlagen -
Einphasen-Stromwandler

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 2000-01-01. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2001 CENELEC.   Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                  Ref. č. EN 50152-3-2:2001 E
množství jsou vyhrazena národním členům CENELEC.


Strana 4

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována SC 9XC, Elektrické napájecí a uzemňovací soustavy pro zařízení veřejné dopravy a pomocná zařízení (pevné instalace) technické komise CENELEC TC 9X, Elektrická a elektronická drážní zařízení.

Text návrhu byl předložen k formálnímu hlasování a byl dne 2000-01-01 schválen CENELEC jako EN 50152-3-2.

Byla stanovena tato data:

      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení EN k přímému používání
jako normy národní                                                                                           (dop)       2001-09-01

      nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s EN v rozporu                                                                                  (dow)       2003-01-01

Tato evropská norma se používá spolu s EN 60044-1:1999.


Strana 5

Obsah

           Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

Kapitola

1...... Rozsah platnosti..................................................................................................................................................................... 7

2...... Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 7

3...... Definice.................................................................................................................................................................................... 7

4...... Provozní podmínky................................................................................................................................................................. 7

5...... Charakteristiky a použití........................................................................................................................................................ 7

6...... Jmenovité hodnoty a požadavky na konstrukci................................................................................................................. 8

7...... Zkratová odolnost na primární straně................................................................................................................................ 8

8...... Zvláštní provedení a konstrukční charakteristiky.............................................................................................................. 8

8.1... Znečištění................................................................................................................................................................................ 8

8.2... Plovoucí napětí a uzemnění................................................................................................................................................. 8

8.3... Elektromagnetická kompatibilita......................................................................................................................................... 8

8.4... Připojení................................................................................................................................................................................... 8

8.5... Informace od odběratele....................................................................................................................................................... 9

8.6... Informace od dodavatele...................................................................................................................................................... 9

9...... Jiné požadavky........................................................................................................................................................................ 9


Strana 6

Úvod

Část 3 EN 50152 „Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na zařízení AC“ obsahuje měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC, zahrnující:

EN 50152-3-1:        Návod na používání (informativní dokument)

EN 50152-3-2:        Jednofázové transformátory proudu (normativní dokument)

EN 50152-3-3:        Jednofázové induktivní transformátory napětí (normativní dokument)

Tato norma platí, pokud jde o zařízení se zvláštními charakteristikami.

Požadavky obsažené v této EN 50152-3-2 doplňují požadavky uvedené v EN 60044-1:1999.


Strana 7

1 Rozsah platnosti

V této evropské normě jsou uvedeny zvláštní požadavky pro transformátory proudu, které se používají u pevných instalací střídavých jednofázových drážních zařízení.

Tato evropská norma se vztahuje na jednofázové transformátory proudu pro drážní zařízení napájená z trakčních vedení 15 kV, 16 2/3 Hz a 25 kV, 50 Hz; uvedená napětí a kmitočty jsou definovány v souladu s EN 50163.

Tyto transformátory proudu se používají především pro:

      měření;

      ochranu.

2 Normativní odkazy

Do této evropské normy jsou začleněna formou datovaných nebo nedatovaných odkazů ustanovení z jiných publikací. Tyto normativní odkazy jsou uvedeny na vhodných místech textu a seznam těchto publikací je uveden níže. U datovaných odkazů se pozdější změny nebo revize kterékoliv z těchto publikací vztahují na tuto evropskou normu jen tehdy, pokud do ní byly začleněny změnou nebo revizí. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání příslušné publikace.

EN 50121-5:2000 Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 5: Emise a odolnost pevných instalací a zařízení trakční napájecí soustavy

(Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 5: Emission and immunity of fixed power supply installations and apparatus)

EN 50124-1:2001 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická zařízení

(Railway applications - Insulation coordination - Part 1: Basic requirements - Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment)

EN 50152 soubor Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC

(Railway applications - Fixed installations - Particular requirements for a.c. switchgear)

EN 50163:1995 Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav

(Railway applications - Supply voltages of traction systems)

EN 60044-1:1999 Přístrojové transformátory - Část 1: Transformátory proudu (IEC 60044-1:1996, modifikováno)

(Instrument transformers - Part 1: Current transformers)

EN 60529:1991 Stupně ochrany krytem (IP kód) (IEC 60529:1989)

(Degrees of protection provided by enclosures (IP Code))-- Vynechaný text --