ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.220.01; 91.140.50                                                                                                                     Leden 2000

Elektrotechnické předpisy -
Elektrická zařízení -
Část 4: Bezpečnost -
Kapitola 48: Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů -
Oddíl 482: Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-4-482

                                                                                      eqv HD 384.4.482 S1:1997

Electrical installations of buildings -
Part 4: Protection for safety -
Chapter 48: Choice of protective measures as a function of external influences -
Section 482: Protection against fire where particular risks or danger exist

Installations électriques des bâtiments -
Partie 4: Protection pour assurer la sécurité -
Chapitre 48: Choix des mesures de protection en fonction des influences externes -
Section 482: Protection contre l’incendie dans des emplacements à risques

Elektrische Anlagen von Gebäuden -
Teil 4: Schutzmaßnahmen -
Kapitel 48: Auswahl von Schutzmaßnahmen als Funktion äußerer Einflüsse -
Hauptabschnitt 482: Brandschutz bei besonderen Risiken oder Gefahren

Tato norma obsahuje harmonizační dokument HD 384.4.482 S1:1997 včetně opravy z července 1997.

This standard contains the Harmonization Document HD 384.4.482 S1:1997 including its Corrigendum from July 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          55508
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 

 


Strana 2

Předmluva-- Vynechaný text --