ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 91.140.50; 29.120.50                                                                                                                 Listopad 2022

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-53
ed. 3

idt HD 60364-5-53:2022 + HD 60364-5-53:2022/AC:2022-08

Low-Voltage electrical installations –
Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Switchgear and controlgear

Installations électriques basse tension –
Partie 5-53: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques – Appareillage

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 5-53: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Schalt- und Steuergeräte

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-53:2022 včetně opravy
HD 60364-5-53:2022/AC:2022-08. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-5-53:2022 including
its Corrigendum HD 60364-5-53:2022/AC:2022-08. It was translated by the Czech Standardization Agency.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2025-05-13 se nahrazují ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 z června 2016, ČSN 33 2000-5-534 ed. 2
z listopadu 2016 a ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 z dubna 2017, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

530..... Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

530.1. Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

530.2. Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

530.3. Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 11

530.4. Obecné a společné požadavky.................................................................................................................................................. 16

530.5. Upevnění zařízení......................................................................................................................................................................... 16

531..... Přístroje na ochranu před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje..................................... 17

531.1. Obecně............................................................................................................................................................................................ 17

531.2. Nadproudové ochranné přístroje............................................................................................................................................... 17

531.3. Proudové chrániče (RCD)............................................................................................................................................................ 18

532..... Přístroje na ochranu před rizikem požáru................................................................................................................................ 21

532.1. Obecně............................................................................................................................................................................................ 21

532.2. Proudové chrániče (RCD) pro ochranu před rizikem požáru............................................................................................... 22

532.3. Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM) pro ochranu před rizikem požáru v sítích IT........................... 22

532.4. Hlídače izolačního stavu (IMD) pro ochranu před rizikem požáru v sítích IT..................................................................... 22

532.5. Ochranné přístroje reagující na elektrický oblouk................................................................................................................... 22

532.6. Obloukové ochrany (AFDD)........................................................................................................................................................ 22

533..... Přístroje pro ochranu před nadproudem.................................................................................................................................. 22

533.1. Obecné požadavky....................................................................................................................................................................... 22

533.2. Volba přístrojů pro ochranu před přetížením elektrických instalačních systémů.............................................................. 23

533.3. Volba přístrojů pro ochranu elektrických instalačních systémů před zkratem................................................................... 24

534..... Přístroje pro ochranu před přechodnými přepětími................................................................................................................ 26

534.1. Obecně............................................................................................................................................................................................ 26

534.4. Volba a montáž přístrojů SPD..................................................................................................................................................... 26

535..... Přístroje pro ochranu před podpětím......................................................................................................................................... 38

536..... Koordinace elektrických zařízení pro ochranu, odpojování, spínání a řízení..................................................................... 38

536.1. Obecně............................................................................................................................................................................................ 38

536.2. Uvažované elektrické přístroje a funkce, které zajišťují......................................................................................................... 39

536.3. Aspekty koordinace přístrojů....................................................................................................................................................... 40

536.4. Požadavky na koordinaci............................................................................................................................................................. 41

536.5. Dokumentace................................................................................................................................................................................. 51

537..... Přístroje pro odpojování a spínání............................................................................................................................................. 51

537.1. Obecně............................................................................................................................................................................................ 51

537.2. Přístroje pro odpojování............................................................................................................................................................... 52

537.3. Přístroje pro spínání...................................................................................................................................................................... 53

537.4. Požární spínače............................................................................................................................................................................. 54

538..... Přístroje pro monitorování........................................................................................................................................................... 54

538.1. Hlídače izolačního stavu pro sítě IT (IMD)................................................................................................................................ 54

538.2. Přístroje pro lokalizování poruchy v sítích IT............................................................................................................................ 55

538.3. Monitorování vypnutých obvodů................................................................................................................................................. 55

538.4. Přístroje pro monitorování reziduálního proudu (RCM)......................................................................................................... 56

Strana

Příloha A (informativní) Vzájemná souvislost mezi typy SPD a třídami zkoušek podle výrobkové normy EN 61643-11.... 57

Příloha B (informativní) Možné poruchové proudy v sítích s polovodičovými prvky.................................................................... 58

Příloha C (informativní) Instalace SPD – Příklady instalačních schémat podle uspořádání sítě............................................... 60

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 60

C.2..... Síť TT – 3fázové napájení plus nulový vodič........................................................................................................................... 60

C.3..... Sítě TN-C a TN-C-S – 3fázové napájení................................................................................................................................... 64

C.4..... Sítě TN-S – 3fázové napájení plus nulový vodič..................................................................................................................... 68

C.5..... Sítě IT – 3fázový rozvod s nebo bez nulového vodiče........................................................................................................... 70

Příloha D (informativní) Instalace napájené venkovními vedeními................................................................................................. 73

Příloha E (normativní) Přístroje pro odpojování a spínání................................................................................................................. 74

Příloha F (informativní) Požární spínače............................................................................................................................................... 76

F.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 76

Příloha ZA (informativní) Zvláštní národní podmínky......................................................................................................................... 77

Příloha ZB (informativní) Odchylky typu A............................................................................................................................................ 89

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 91

Příloha NA (informativní).......................................................................................................................................................................... 92

 

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k HD 60364-5-53:2022 dovoleno do 2025-05-13 používat dosud platnou ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 z června 2016, ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 z listopadu 2016
a ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 z dubna 2017.

Změny proti předchozím normám

Tato norma je celkovou technickou revizí předchozí normy, která slučuje technické požadavky na přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování dosud obsažené ve třech samostatných normách souboru ČSN 33 2000.

Tato norma obsahuje zapracovanou opravu HD 60364-5-53 ze srpna 2022.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60038 zavedena v ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC (IEC 60038)

EN 60269 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60269 (35 4701) Pojistky nízkého napětí

EN 60309 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60309 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití

HD 60364-1:2008 zaveden v ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

HD 60364-4-41:2007 nezavedena[1])

HD 60364-4-42 zavedena v ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla

HD 60364-4-43:2010 zavedena v ČSN 33 2000-4-43 ed. 2:2010 Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy

HD 60364-4-443:2016 zavedena v ČSN 33 2000-4-443 ed. 3:2016 Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

HD 60364‑4‑46:2016 zavedena v ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-46: Bezpečnost – Odpojování a spínání

HD 60364-5-51:2009 zavedena v ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:2022 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy

HD 60364-5-54 zavedena v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče

EN 60669-1 zavedena v ČSN EN 60669-1 ed. 3 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky

EN 60669-2-1 zavedena v ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronické spínače

EN 60669-2-2 zavedena v ČSN EN 60669-2-2 ed. 2 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)

EN 60669-2-3 zavedena v ČSN EN 60669-2-3 ed. 2 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Spínače s časovým zpožděním (TDS)

EN 60669‑2‑4 zavedena v ČSN EN 60669‑2‑4 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické
instalace – Část 2-4: Zvláštní požadavky – Izolační spínače

EN 60669-2-5 zavedena v ČSN EN 60669-2-5 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické
instalace – Část 2-5: Zvláštní požadavky – Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

EN 60669-2-6 zavedena v ČSN EN 60669-2-6 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-6: Zvláštní požadavky – Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

EN 60670 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60670 (37 0100) Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace

EN 60898-1 zavedena v ČSN EN 60898-1 ed. 2 (35 4170) Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

EN 60898-2 zavedena v ČSN EN 60898-2 ed. 3 (35 4170) Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

EN 60947-2:2006 nezavedena[2])

EN 60947-3 zavedena v ČSN EN IEC 60947-3 ed. 4 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

EN 60947-4-1 zavedena v ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

EN 60947-4-2 zavedena v ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

EN 60947-4-3 zavedena v ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

EN 60947-5-1 zavedena v ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

EN 60947-6-1 zavedena v ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 6-1: Spínače s více funkcemi – Přepínací zařízení

EN 60947-6-2 zavedena v ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 6-2: Spínače s více funkcemi – Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

EN 60947-7-1 zavedena v ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí –
Část 7-1: Pomocná zařízení – Svorkovnice pro měděné vodiče

EN 61008-1 zavedena v ČSN EN 61008-1 ed. 3 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla

EN 61008-2-1 zavedena v ČSN EN 61008-2-1 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí

EN 61009-1 zavedena v ČSN EN 61009-1 ed. 3 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Obecná pravidla

EN 61009-2-1 zavedena v ČSN EN 61009-2-1 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí

EN 61095 zavedena v ČSN EN 61095 ed. 2 (35 4151) Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

EN 61439 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61439 (35 7107) Rozváděče nízkého napětí

EN 61557-8 zavedena v ČSN EN 61557-8 ed. 3 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT

EN 61557-9 zavedena v ČSN EN 61557-9 ed. 3 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

EN 61643‑11:2012 zavedena v ČSN EN 61643‑11 ed. 2:2013 (34 1392) Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody

CLC/TS 61643‑12 zavedena v ČSN CLC/TS 61643‑12 (34 1392) Ochrany před přepětím nízkého napětí –
Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Zásady pro výběr a instalaci)

EN 61984:2009 zavedena v ČSN EN 61984 ed. 2:2009 (35 4601) Konektory – Bezpečnostní požadavky a zkoušky

EN 61995 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61995 (36 0615) Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely

EN 62020 zavedena v ČSN EN 62020 (35 4184) Elektrická příslušenství – Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM)

EN 62208 zavedena v ČSN EN 62208 ed. 2 (35 7040) Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí – Obecné požadavky

EN 62305-1 zavedena v ČSN EN 62305-1 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

EN 62305-2 zavedena v ČSN EN 62305-2 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

EN 62305-4 zavedena v ČSN EN 62305-2 ed. 2 (34 1390) Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

EN 62423 zavedena v ČSN EN 62423 ed. 2 (35 4183) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

EN 62606 zavedena v ČSN EN 62606 (35 4196) Obecné požadavky pro obloukové ochrany

EN 62626‑1 zavedena v ČSN EN 62626‑1 (35 4104) Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí – Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby

IEC 60417 databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

IEC 60884 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 60884 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití

IEC 60906 (soubor) dosud nezaveden

IEC/TR 60664-2-1:2011 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 50085 (soubor) (37 0010) Úložné a protahovací elektroinstalační kanály pro elektrické instalace

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení

ČSN EN 60664-1 ed. 2:2008 (33 0420) Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

ČSN EN IEC 60947-1 ed. 5 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 1: Obecná ustanovení

ČSN IEC 60050-151 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 151: Elektrická a magnetická zařízení

ČSN IEC 50(441) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky

ČSN IEC 60050-442 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 442: Elektrická příslušenství

ČSN IEC 60050-826 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Změny podle HD 60364-5-53:2022/AC:2022-08 jsou na levém okraji textu označeny svislou čarou.

UPOZORNĚNÍ – Publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Informativní údaje z HD 60364-5-51:2009

Tento dokument (HD 50573-5-53:2015) vypracovala technická komise CLC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2022-11-13

–    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2015-05-13

Tento dokument nahrazuje HD 60364‑5‑53:2015, HD 60364‑5‑534:2016 a HD 60364-5-537:2016 a všechny
jejich změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Upozornění na poznámky k přejímané normě

Do normy byla k článkům Informace o citovaných dokumentech, 531.2.2, 531.3.6, 534.4.8, obrázku 534.7
a obrázku 534.8 doplněna národní poznámka upřesňujícího charakteru, která je označena jako POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ.

Upozornění na přílohu k této normě

Do této normy byla doplněna příloha NA (informativní), která není součástí přejímaného dokumentu a která upřesňuje obrázek 534.7.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN MEDIT Consult,s.r.o., IČO 26837021, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

530 Úvod

530.1 Rozsah platnosti

Tato část HD 60364 se zabývá obecnými požadavky pro odpojování, spínání, řízení a monitorování a požadavky na volbu a stanovuje požadavky na volbu a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto funkcí.

530.2 Citované dokumenty

Na dále uvedené dokumenty se v textu odkazuje takovým způsobem, že celý jejich obsah nebo jeho část představují požadavky tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

EN 60038 CENELEC standard voltages (IEC 60038)

(Jmenovitá napětí CENELEC)

EN 60269 (soubor) Low-voltage fuses (IEC 60269 series)

(Pojistky nízkého napětí)

EN 60309 (soubor) Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes (IEC 60309 series)

(Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití)

HD 60364‑1:2008 Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions (IEC 60364‑1:2005)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice)

HD 60364‑4‑41:2007 Low-voltage electrical installations – Part 4-41: Protection for safety – Protection against electric shock (IEC 60364‑4‑41:2005)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem)

HD 60364‑4‑42 Low voltage electrical installations – Part 4-42: Protection for safety – Protection against thermal effects (IEC 60364‑4‑42)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla)

HD 60364‑4‑43:2010 Low-voltage electrical installations – Part 4-43: Protection for safety – Protection against overcurrent (IEC 60364‑4‑43:2008, mod. + corrigendum Oct. 2008)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-43: Bezpečnost – Ochrana před nadproudy)

HD 60364‑4‑443:2016 Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances – Clause 443: Protection against transient overvoltages of atmospheric origin or due to switching (IEC 60364‑4‑44:2007/A1:2015, mod.)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím)

HD 60364‑4‑46:2016 Low-voltage electrical installations – Part 4-46: Protection for safety – Isolation and switching

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-46: Bezpečnost – Odpojování a spínání)

HD 60364‑5‑51:2009 Electrical installations of buildings – Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules (IEC 60364‑5‑51:2005, mod.)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy)

HD 60364‑5‑54 Low-voltage electrical installations – Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors (IEC 60364‑5‑54)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče)

EN 60669‑1 Switches for household and similar fixed-electrical installations – Part 1: General requirements (IEC 60669‑1)

(Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Obecné požadavky)

EN 60669‑2‑1 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-1: Particular requirements – Electronic switches (IEC 60669-2-1)

(Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronické spínače)

EN 60669‑2‑2 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-2: Particular requirements – Electromagnetic remote-control switches (RCS) (IEC 60069‑2‑2)

(Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)

EN 60669‑2‑3 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-3: Particular requirements – Time delay switches (TDS) (IEC 60669‑2‑3)

(Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Spínače s časovým zpožděním (TDS))

EN 60669‑2‑4 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-4: Particular requirements – Isolating switches (IEC 60669‑2‑4)

(Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-4: Zvláštní požadavky – Izolační spínače)

EN 60669‑2‑5 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-5: Particular requirements – Switches and related accessories for use in home and building electronic systems (HBES) (IEC 60669‑2‑5)

(Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-5: Zvláštní požadavky – Spínače a související příslušenství pro elektronické systémy pro byty a budovy (HBES))

EN 60669‑2‑6 Switches for household and similar fixed electrical installations – Part 2-6: Particular requirements – Fireman's switches for exterior and interior signs and luminaires (IEC 60669‑2‑6)

(Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-6: Zvláštní požadavky – Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla)

EN 60670 (soubor) Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations (IEC 60670)

(Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace)

EN 60898‑1 Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 1: Circuit-breakers for a.c. operation (IEC 60898‑1)

(Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 1: Jističe pro střídavý provoz)

EN 60898‑2 Electrical accessories – Circuit-breakers for overcurrent protection for household and similar installations – Part 2: Circuit-breakers for a.c. and d.c. operation (IEC 60898‑2)

(Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud)

EN 60947‑2:2006 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 2: Circuit-breakers (IEC 60947‑2:2006)

(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe)

EN 60947‑3 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 3: Switches, disconnectors, switch-disconnectors and fuse-combination units (IEC 60947‑3)

(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace)

EN 60947‑4‑1 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-1: Contactors and motor-starters – Electromechanical contactors and motor-starters (IEC 60947‑4‑1)

(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů)

EN 60947‑4‑2 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-2: Contactors and motor-starters – AC semiconductor motor controllers and starters (IEC 60947‑4‑2)

(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud)

EN 60947‑4‑3 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 4-3: Contactors and motor-starters – AC semiconductor controllers and contactors for non-motor loads (IEC 60947‑4‑3)

(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže)

EN 60947‑5‑1 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 5-1: Control circuit devices and switching elements – Electromechanical control circuit devices (IEC 60947‑5‑1)

(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů)

EN 60947‑6‑1 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-1: Multiple function equipment – Transfer switching equipment (IEC 60947‑6‑1)

(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-1: Spínače s více funkcemi – Přepínací zařízení)

EN 60947‑6‑2 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 6-2: Multiple function equipment – Control and protective switching devices (or equipment) (CPS) (IEC 60947‑6‑2)

(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-2: Spínače s více funkcemi – Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS))

EN 60947‑7‑1 Low-voltage switchgear and controlgear – Part 7-1: Ancillary equipment – Terminal blocks for copper conductors (IEC 60947‑7‑1)

(Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 7-1: Pomocná zařízení – Svorkovnice pro měděné vodiče)

EN 61008‑1 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCBs) – Part 1: General rules (IEC 61008‑1)

(Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla)

EN 61008‑2‑1 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's) – Part 2-1: Applicability of the general rules to RCCB's functionally independent of line voltage (IEC 61008‑2‑1)

(Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 2-1: Použitelnost obecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí)

EN 61009‑1 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules (IEC 61009‑1)

(Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Obecná pravidla)

EN 61009‑2‑1 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's) – Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage (IEC 61009‑2‑1)

(Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 2-1: Použitelnost obecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí)

EN 61095 Electromechanical contactors for household and similar purposes (IEC 61095)

(Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely)

EN 61439 (soubor) Low-voltage switchgear and controlgear assemblies (IEC 61439, soubor)

(Rozváděče nízkého napětí)

EN 61557‑8 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 8: Insulation monitoring devices for IT systems (IEC 61557‑8)

(Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT)

EN 61557‑9 Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000 V a.c. and 1 500 V d.c. – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures – Part 9: Equipment for insulation fault location in IT systems (IEC 61557‑9)

(Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT)

EN 61643‑11:2012 Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods (IEC 61643‑11:2011, mod.)

(Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkušební metody)

CLC/TS 61643‑12 Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and application principles (IEC 61643‑12)

(Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 12: Ochrany před přepětím zapojené v sítích nízkého napětí – Zásady pro výběr a instalaci)

EN 61984:2009 Connectors – Safety requirements and tests (IEC 61984:2008)

(Konektory – Bezpečnostní požadavky a zkoušky)

EN 61995 (soubor) Devices for the connection of luminaires for household and similar purposes (IEC 61995 soubor)

(Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely)

EN 62020 Electrical accessories – Residual current monitors for household and similar uses (RCMs) (IEC 62020)

(Elektrická příslušenství – Přístroje pro monitorování reziduálního proudu pro domovní a podobné použití (RCM))

EN 62208 Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies – General requirements (IEC 62208)

(Prázdné skříně pro rozváděče nízkého napětí – Obecné požadavky)

EN 62305‑1 Protection against lightning – Part 1: General principles (IEC 62305‑1)

(Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy)

EN 62305‑2 Protection against lightning – Part 2: Risk management (IEC 62305‑2)

(Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika)

EN 62305‑4 Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures (IEC 62305‑4)

(Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách)

EN 62423 Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses (IEC 62423)

(Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B)

EN 62606 General requirements for arc fault detection devices (IEC 62606)

(Obecné požadavky pro obloukové ochrany)

EN 62626‑1 Low-voltage switchgear and controlgear enclosed equipment – Part 1: Enclosed switch-disconnectors outside the scope of IEC 60947-3 to provide isolation during repair and maintenance work (IEC 62626‑1)

(Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí – Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby)

IEC 60417 Graphical symbols for use on equipment

(Grafické značky pro použití na předmětech)

IEC 60884 (soubor) Plugs and socket-outlets for household and similar purposes

(Vidlice a zásuvky pro domovní a podobné účely)

IEC 60906 (soubor) IEC system of plugs and socket-outlets for household and similar purposes

(IEC systém vidlic a zásuvek pro domovní a podobné účely)

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1])    POZNÁMKA k této normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, která přejímala HD 60364-4-41:2007, byla zrušena z důvodů nahrazení harmonizačního dokumentu novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[2])    POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ ČSN EN 60947-2 ed. 3:2007, která přejímala EN 60947-2:2006, byla zrušena z důvodů nahrazení normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.