ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320                                                                                                                                       Srpen 2022

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

ČSN
EN 50131-2-3
ed. 2

33 4591

 

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 2-3: Requirements for microwave detectors

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hold-up –
Partie 2-3: Exigences pour d
étecteurs à hyperfréquences

Alarmanlagen – Einbruch-und Überfallemeldenanlagen –
Teil 2-3: Anforderungen an Mikrowellenmelder

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50131-2-3:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50131-2-3:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-11-11 se nahrazuje ČSN EN 50131-2-3 (33 4591) z dubna 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou EN 50131-2-3:2021 dovoleno do 2024-11-11 používat
dosud platnou ČSN EN 50131-2-3 (33 4591) z dubna 2009.

Změny proti předchozí normě

Norma byla přepracována v souladu s přejímanou evropskou normou. Změny jsou uvedeny v předmluvě k EN.

Informace o citovaných dokumentech

EN 50130-4 zavedena v ČSN EN 50130-4 ed. 2 (33 4590) Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci

EN 50130-5 zavedena v ČSN EN 50130-5 ed. 2 (33 4590) Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí

EN 50131-1 zavedena v ČSN EN 50131-1 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky

EN 60404-5 zavedena v ČSN EN 60404-5 ed. 2 (34 5884) Magnetické materiály – Část 5: Materiály permanentních magnetů (magneticky tvrdé) – Metody měření magnetických vlastností

EN 60404-8-1 zavedena v ČSN EN 60404-8-1 (34 5884) Magnetické materiály – Část 8-1: Specifikace pro jednotlivé materiály – Magneticky tvrdé materiály

EN 60404-14 zavedena v ČSN EN 60404-14 (34 5884) Magnetické materiály – Část 14: Metody měření magnetického dipólového momentu vzorku feromagnetického materiálu metodou vyjmutí vzorku z detekční cívky nebo jeho otočením

Souvisící ČSN

ČSN EN 50131-6 ed. 3 (33 4591) Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 6: Napájecí zdroje

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o cito-
vaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při použí-
vání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 3.1.6, 4.2.2, 4.5.6, 6.6.2, 6.9.1 a tabulce 2 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, z. s. – Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČO 63839911, Ing. Vladimír Šimek; spolupráce: TESTALARM PRAHA spol. s r.o.,
Ing. Radek Moulis

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN 50131-2-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Prosinec 2021

ICS 13.320                                                               Nahrazuje EN 50131-2-3:2008, EN 50131-2-3:2008/IS1:2014
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy –
Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory

Alarm systems – Intrusion and hold-up systems –
Part 2-3: Requirements for microwave detectors

Systèmes d’alarme – Systèmes d’alarme contre l’intrusion et les hol-up –
Partie 2-3: Exigences pour détecteurs à hyperfréquences

Alarmanlagen – Einbruch-
und Überfallemeldenanlagen –
Teil 2-3: Anforderungen an Mikrowellenmelder

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2021-11-11. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                Ref. č. EN 50131-2-3:2021 E

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny, definice a zkratky............................................................................................................................................................ 7

4......... Funkční požadavky.......................................................................................................................................................................... 9

5 ........ Značení, identifikace a dokumentace....................................................................................................................................... 14

6......... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (normativní) Rozměry a požadavky na normalizované zkušební magnety................................................................. 26

A.1...... Úvod................................................................................................................................................................................................. 26

A.2...... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 26

Příloha B (normativní) Úhrnný rozpis zkoušek.................................................................................................................................... 29

Příloha C (normativní) Zkušební výkresy průchozích zkoušek......................................................................................................... 31

Příloha D (informativní) Zařízení pro řízení rychlosti pohybu standardního detekčního cíle....................................................... 39

D.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 39

D.2..... Pohybující se vedení ze zdrojů světla (světelný „had“).......................................................................................................... 39

D.3..... Metronom........................................................................................................................................................................................ 39

Příloha E (informativní) Odolnost proti rušivému mikrovlnnému signálu zářivek......................................................................... 40

Příloha F (informativní) Příklad seznamu malých nástrojů............................................................................................................... 41

Příloha G (informativní) Zkouška odolnosti nastavené orientace.................................................................................................... 42

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 43

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50131-2-3:2021) vypracovala technická komise CLC/TC 79 Poplachové systémy.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2022-11-11

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-11-11

Tento dokument nahrazuje EN 50131-2-3:2008 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

EN 50131-2-3:2021 obsahuje tyto významné technické změny v porovnání s EN 50131-2-3:2008:

    ediční změny a zdokonalené formulace;

    objasnění významného snížení rozsahu požadavků;

    objasnění kapitoly Elektrické požadavky a některých podmínek prostředí;

    doplnění požadavků, zkoušek a odpovídajících příloh v celém standardu pro podporu stropních detektorů;

    zlepšení požadavků na dodanou dokumentaci;

    zlepšení standardních podmínek pro zkoušení;

    přidána kapitola definující podmínky pro montážní výšku při provádění zkoušek;

    zdokonalení standardních požadavků na zkušební postupy;

    zdokonalení zkoušky odolnost proti proudění vzduchu pro umožnění lepší opakovatelnosti výsledků zkoušek;

    ověření a vyjasnění znění zkoušky odolnosti při změně nastavené orientace, nebo detekci změny nastavitelných upevnění;

    aktualizace specifikace zkušebního magnetu pro odolnost proti rušení magnetickým polem;

    ověřené a vyjasněné znění pro detekci zakrytí detektoru s ohledem na podmínky a zkušební materiál;

    přezkoumání a optimalizace metod nastavení teplot pro zkušební prostředí;

    přezkoumání úhrnného rozpisu zkoušek;

    přezkoumání a ověření odkazů na ostatní normy.

Soubor EN 50131 se skládá z následujících částí pod obecným názvem Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy:

    Část 1:         Systémové požadavky

    Část 2-2:      Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory

    Část 2-3:      Detektory narušení – Mikrovlnné detektory

    Část 2-4:      Detektory narušení – Kombinované pasivní infračervené/mikrovlnné detektory

    Část 2-5:      Detektory narušení – Kombinované pasivní infračervené/ultrazvukové detektory

    Část 2-6:      Detektory narušení – Kontakty otevření

    Část 2-7-1:   Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – akustické

    Část 2-7-2:   Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – pasivní

    Část 2-7-3:   Detektory narušení – Detektory rozbíjení skla – aktivní

    Část 3:         Ústředny

    Část 4:         Výstražná zařízení

    Část 5-3:      Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

    Část 6:         Napájecí zdroje

    Část 7:         Pokyny pro aplikace

    Část 8:         Zamlžovací bezpečnostní zařízení

Úvod

Tento dokument se zabývá mikrovlnnými detektory (dále jako detektor) používanými jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. Obsahuje 4 stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí.

Účelem detektoru je emitovat mikrovlnné záření a analyzovat odražené signály a poskytnout nezbytný rozsah signálů nebo zpráv, které mají být použity zbytkem poplachového zabezpečovacího systému.

Počet a rozsah těchto signálů nebo zpráv bude širší u systémů vyšších stupňů zabezpečení.

Tato verze normy obsahuje omezené požadavky na detektory stupně 4. Očekává se, že budoucí revize normy budou zahrnovat rozšířené požadavky na detektory stupně 4.

Tento dokument je pouze shrnutím požadavků a zkoušek detektorů. Další typy detektorů jsou uvedeny v souboru norem EN 50131-2.

POZNÁMKA Každá země má určitá nařízení, která se týkají toho, jaká část mikrovlnného spektra je dovolena pro použití v této aplikaci. Tyto informace lze najít v doporučení ERC 70-03.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument platí pro mikrovlnné detektory instalované v budovách a uvádí stupně zabezpečení 1 až 4 (viz EN 50131-1) specifických nebo nespecifických drátových nebo bezdrátových detektorů a používá třídy prostředí I až IV (viz EN 50130-5). Tento dokument neuvádí požadavky na detektory určené k použití ve venkovním prostředí.

Účelem detektoru je emitovat mikrovlnné záření a analyzovat odražené signály a poskytnout nezbytný rozsah signálů nebo zpráv, které mají být použity zbytkem poplachového zabezpečovacího systému.

Platí požadavky tohoto dokumentu závislé na stupni a je nezbytné, aby detektor splňoval všechny požadavky příslušného stupně.

Funkce, které jsou nad rámec povinných funkcí uvedených v tomto dokumentu, může detektor obsahovat, ale nesmí ovlivnit správné fungování povinných funkcí.

V tomto dokumentu nejsou zahrnuty požadavky na systémové propojení.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.