ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020                                                                                                                                      Duben 2022

Označování fázových posunů hodinovými čísly
v třífázových střídavých sítích

ČSN
EN IEC 60152

33 0162

idt IEC 60152:2021

Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems

Désignation des déphasages par indices horaires des réseaux en courant alternatif triphasés

Kennzeichnung der Phasenleiter in einem elektrischen Dreiphasensystem durch Uhrziffern

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60152:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 60152:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informativní údaje z IEC 60152:2021

IEC 60152 vypracovala technická komise IEC/TC 3 Dokumentace, grafické značky a prezentace technických informací. Je mezinárodní normou.

Toto vydání zrušuje a nahrazuje první vydání publikované v 1963. Toto vydání tvoří technickou revizi.

Toto vydání obsahuje následující významné technické změny vzhledem k předchozímu vydání:

a)   název byl aktualizován tak, aby odrážel obsah dokumentu;

b)   koncepce identifikace vodičů pomocí čísla hodin byla odstraněna, protože koncepce je považována za zastaralou a existují jiné prostředky pro identifikaci vodičů;

c)   zavedena definice hodinového čísla a fázového posunu.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

3/1490/FDIS

3/1516/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Jazyk použitý pro vypracování této mezinárodní normy je angličtina.

Tento dokument byl navržen v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2, a vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 1 a směrnicemi ISO/IEC, dodatkem IEC, který je k dispozici na www.iec.ch/ members_experts/refdocs. Hlavní typy dokumentů vypracované IEC jsou podrobněji popsány na www.iec.ch/standardsdev/publications.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch)v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen,

    zrušen,

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článku 3.2 a kapitole 5 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, IČO 16669037, CTN-ESiCCO Plzeň

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN IEC 60152
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Září 2021

ICS 29.020                                                                                                                                                     

Označování fázových posunů hodinovými čísly v třífázových střídavých sítích
(IEC 60152:2021)

Designation of phase differences by hour numbers in three-phase AC systems
(IEC 60152:6021)

Désignation des déphasages par indices horaires
des réseaux en courant alternatif triphasés
(IEC 60152:2021)

Kennzeichnung der Phasenleiter in einem elektrischen Dreiphasensystem durch Uhrziffern
(IEC 60152:2021)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2021-08-13. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC:Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. č. EN IEC 60152:2021 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 3/1490/FDIS, budoucího 2. vydání IEC 60152, vypracovaný technickou komisí IEC/TC 3
Dokumentace, grafické značky a prezentace technických informací, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 60152:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2022-05-13

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-08-13

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Jakákoli zpětná vazba a dotazy k tomuto dokumentu mají být směrovány na národní komisi uživatelů. Kompletní seznam těchto orgánů lze nalézt na webových stránkách CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 60152:2021 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 6

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 6

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 6

4......... Hodinová čísla.................................................................................................................................................................................. 6

5......... Fázový posun................................................................................................................................................................................... 6

Obrázek 1 – Ilustrace hodinového čísla pro třífázový transformátor Dy11....................................................................................... 7

Obrázek 2 – Příklady hodinových čísel představujících fázový posun............................................................................................... 7

 


 

1 Rozsah platnosti

Tento dokument specifikuje metody a pravidla pro určení fázového posunu mezi dvěma položkami třífázové střídavé sítě. Označení jsou určena k použití v technické dokumentaci průmyslových instalací, zařízení a produktů a také na značení zařízení a produktů.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.