ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.260; 91.140.50                                                                                                                    Červenec 2022

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Obecné předpisy

ČSN 33 2000-5-51
ed. 3+Z1+Z2

idt HD 60364-5-51:2009+idt HD 60364-5-51:2009/A11:2013
+idt HD 60364-5-51:2009/A12:2017
mod IEC 60364-5-51:2005

Electrical installations of buildings –
Part 5-51: Selection and erection of electrical equipment – Common rules

Installations électriques des bâtiments –
Partie 5-51: Choix et mise en oeuvre des matériels électriques – Règles communes

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 5-51: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Allgemeine Bestimmungen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-51:2009 včetně změny
HD 60364-5-51:2009/A11:2013 a HD 60364-5-51:2009/A12:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-5-51:2009 including its Amendment
HD 60364-5-51:2009/A11:2013 and Amendment HD 60364-5-51:2009/A12:2017. It was translated by Czech
Standardization Agency
.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 z dubna 2010, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010/Z1 z ledna 2014 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010/Z2 z března 2018.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

510..... Úvod................................................................................................................................................................................................... 8

510.1. Rozsah platnosti a předmět normy.............................................................................................................................................. 8

510.2. Citované normativní dokumenty................................................................................................................................................... 8

510.3. Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

511..... Soulad s normami........................................................................................................................................................................... 9

511.1. Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

511.2. Dodatečné požadavky na prohlášení výrobce........................................................................................................................... 9

512..... Provozní podmínky a vnější vlivy.................................................................................................................................................. 9

512.1. Provozní podmínky.......................................................................................................................................................................... 9

512.2. Vnější vlivy...................................................................................................................................................................................... 10

513..... Přístupnost...................................................................................................................................................................................... 10

514..... Označování..................................................................................................................................................................................... 10

514.1. Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

514.2. Uspořádání vedení........................................................................................................................................................................ 10

514.3. Značení vodičů............................................................................................................................................................................... 10

514.4. Jisticí přístroje................................................................................................................................................................................. 12

514.5. Schémata a dokumentace.......................................................................................................................................................... 12

515..... Ochrana před škodlivým vzájemným působením.................................................................................................................. 12

515.3. Elektromagnetická kompatibilita................................................................................................................................................ 13

516..... Opatření související s proudy v ochranném vodiči................................................................................................................. 13

516.1. Transformátor................................................................................................................................................................................ 13

516.2. Signalizační obvody...................................................................................................................................................................... 13

Příloha A (informativní) Stručný seznam vnějších vlivů..................................................................................................................... 14

Příloha B (informativní) Vzájemná závislost teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkosti vzduchu........................................ 16

Příloha C (informativní) Klasifikace z hlediska mechanického namáhání.................................................................................... 16

Příloha D (informativní) Klasifikace makroprostředí........................................................................................................................... 16

Příloha E (informativní) Přípustné proudy ochranným vodičem elektrického zařízení................................................................ 16

Příloha ZA (informativní) Vnější vlivy..................................................................................................................................................... 17

Příloha ZB (informativní) Způsoby označení vodičů PEN v různých zemích................................................................................. 31

Příloha ZC (informativní) Označení žil vodičů...................................................................................................................................... 32

Příloha ZD (normativní) Zvláštní národní podmínky........................................................................................................................... 33

Příloha ZE (informativní) Odchylka typu A............................................................................................................................................ 35

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 37

 

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma představuje konsolidované vydání ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 z dubna 2010, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/Z1 z ledna 2014, ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/Z2 z března 2018 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3/Opr.1 z května 2017.

Hlavní změnou proti předchozí normě je zpracování konsolidovaného vydání normy z důvodu zlepšení přehlednosti a použitelnosti normy ze strany uživatelů. Při zpracování konsolidovaného vydání normy byla provedena aktualizace překladu textu normy do českého jazyka s ohledem na terminologické změny používané v elektrotechnické praxi a byly vyjasněny drobné jazykové nepřesnosti. Zároveň byly aktualizovány odkazy v článku Informace o citovaných dokumentech a v článku Souvisící ČSN. Z normy byly také vypuštěny národní přílohy NA, NB, NC a tabulka ZA.1N a jejich obsah bude převeden do TNI 33 2000-5-51, kde bude aktualizován a rozpracován.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60073 zavedena v ČSN EN 60073 ed. 2 (33 0170) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů

HD 60364-4-41:2007 nezaveden[1])

HD 60364-4-443:2006 nezaveden[2])

HD 384.5.52 S1:1995 nezaveden[3])

HD 60364-5-54:2007 nezaveden[4])

EN 60446 nezavedena[5])

EN 60447 zavedena v ČSN EN 60447 ed. 2 (33 0173) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady pro ovládání

IEC 60617-DB databáze dostupná na webových stránkách IEC (www.iec.ch)

EN 60695 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60695 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí

EN 61082 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61082 (01 3780) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice

EN 61140:2002 nezavedena[6])

EN 61346-1 nezavedena[7])

HD 308 S2 nezaveden[8])

Souvisící ČSN

ČSN EN 55011 ed. 4:2017 (33 4225) Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

ČSN EN 55012 ed. 2:2008 (33 4227) Vozidla, čluny a spalovací motory – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření pro ochranu přijímačů, které jsou mimo tato zařízení

ČSN EN IEC 55014-1 ed. 5:2021 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise

ČSN EN IEC 55014-2 ed. 3:2021 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků

ČSN EN IEC 55015 ed. 5:2020 (33 4215) Meze a metody měření charakteristik vysokofrekvenčního rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

ČSN IEC 50(691) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 691: Tarify pro elektřinu

ČSN EN IEC 60068-2-11 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-11: Zkoušky – Zkouška Ka: Solná mlha

ČSN EN IEC 60079 (soubor) (33 2320) Výbušné atmosféry

ČSN EN 60255-26 ed. 3 (35 3526) Měřicí relé a ochranná zařízení – Část 26: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu

ČSN 33 2000 (soubor) Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2:2012 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-42: Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-442: Bezpečnost – Ochrana instalací nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách vysokého napětí

ČSN 33 2000-4-444 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-5-53 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje

ČSN 33 2000-5-534 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování – Oddíl 537: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení

ČSN 33 2000-7-717 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-717: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Pojízdné nebo přepravitelné jednotky

ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich

ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin

ČSN EN 60445 ed. 5 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

ČSN IEC 60479-1:2019 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 1: Obecná hlediska

ČSN IEC 60479-2:2020 (33 2010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo – Část 2: Zvláštní hlediska

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-10: Zkoušky plamenem – Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

ČSN EN 60721-3-3:1997 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN EN 60721-3-4:1997 (03 8900) Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti – Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

ČSN EN 61000 (soubor) (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

ČSN EN 61000-2 (soubor) (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 2: Prostředí

ČSN EN 61000-2-2:2003 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 2-2: Prostředí – Kompatibilní úrovně pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích nízkého napětí

ČSN EN 61000-4-2 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-2: Zkušební a měřicí technika – Elektrostatický výboj – Zkouška odolnosti

ČSN EN IEC 61000-4-3 ed. 4 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-3: Zkušební a měřicí technika – Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-4 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-4: Zkušební a měřicí technika – Rychlé elektrické přechodné jevy/skupiny impulzů – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-6 ed. 4 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-6: Zkušební a měřicí technika – Odolnost proti rušením šířeným vedením, indukovaným vysokofrekvenčními poli

ČSN EN 61000-4-8 ed. 2:2010 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-8: Zkušební a měřicí technika – Magnetické pole síťového kmitočtu – Zkouška odolnosti

ČSN EN 61000-4-12 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-12: Zkušební a měřicí technika – Tlumená sinusová vlna – Zkouška odolnosti

ČSN EN IEC 61000-4-18 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-18: Zkušební a měřicí technika – Tlumená oscilační vlna – Zkouška odolnosti

ČSN EN 62262+A1 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

ČSN EN 62305 (soubor) (34 1390) Ochrana před bleskem

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny – Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci

ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny – Plnění a stáčení výdejní čerpací stanice

ČSN 73 0802 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0821 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0831 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu

ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Porovnání s mezinárodní normou

Text převzatého harmonizačního dokumentu HD 60364-5-51:2009 se oproti mezinárodní normě IEC 60364-5-51:2005 liší provedením společných modifikací. Společné modifikace jsou v textu normy označeny postranní čarou
na levém okraji. Mezi tyto společné modifikace patří doplnění přílohy ZA, ZB, ZC, ZD a ZE ze strany CENELEC.

Informativní údaje z HD 60364-5-51:2009

Text mezinárodní normy IEC 60364-5-51:2001 vypracovala technická komise IEC/TC 64 Elektrická instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem s modifikacemi, které vypracovala CLC/SC 64B Ochrana před tepel-
nými účinky
, technické komise CLC/TC 64 Elektrická instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem. Tato publikace byla předložena CENELEC k formálnímu hlasování a byla schválena CENELEC jako HD 60364-5-51 dne 2009-04-01.

Tento harmonizační dokument nahrazuje HD 60364-5-51:2006.

Hlavní změny oproti HD 60364-5-51:2006 jsou:

    korekce tiskových chyb v tabulce 51 vycházející z tabulky 321 z původní části 3;

    zavedení nového článku 516 s pokyny pro zmírnění účinků proudů tekoucích ochranným vodičem.

V tomto harmonizačním dokumentu jsou společné modifikace s mezinárodní normou označeny postranní čarou na levém okraji.

Byla stanovena tato data:

–    nejzazší datum pro oznámení HD na národní úrovni

(doa)

2009-10-01

–    nejzazší datum zavedení HD na národní úrovni        
vydáním identické národní normy nebo vydáním     
oznámení o schválení HD k přímému používání       
jako normy národní

(dop)

2010-04-01

–    nejzazší datum zrušení        
konfliktních národních norem

(dow)

2012-04-01

Přílohu ZA, ZB, ZC, ZD a ZE doplnil CENELEC.

Články, body, poznámky, tabulky a obrázky doplněné k IEC 60364-5-51 jsou označeny „Z“.

Informativní údaje z HD 60364-5-51:2009/A11:2013

Tento dokument (HD 60364-5-51:2009/A11:2013) vypracovala technická komise CLC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni        
vydáním identické národní normy nebo vydáním     
oznámení o schválení k přímému používání 
jako normy národní

(dop)

2014-07-22

–    nejzazší datum zrušení        
konfliktních národních norem

(dow)

2012-04-01

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Informativní údaje z HD 60364-5-51:2009/A12:2017

Tento dokument (HD 60364-5-51:2009/A12:2017) vypracovala technická komise CLC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Jsou stanovena tato data:

–    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni        
vydáním identické národní normy nebo vydáním     
oznámení o schválení k přímému používání 
jako normy národní

(dop)

2018-05-31

–    nejzazší datum zrušení        
konfliktních národních norem

(dow)

2020-05-31

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Informativní údaje z IEC 60364-5-51:2005

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Toto pátá vydání IEC 60364-5-51 zrušuje a nahrazuje čtvrté vydání z roku 2001. Toto vydájí je její technickou revizí.

Dokument 64/1438/FDIS byl rozeslán národním komitétům jako dodatek 1, což vedlo k publikaci nového vydání této mezinárodní normy.

Hlavní změny oproti předcházejícímu vydání jsou:

    oprava tiskových chyb v tabulce 51 vycházející z tabulky 321, odvozený ze staré části 3;

    zavedení nového článku 516 s opatřeními souvisejícími s proudy ochrannými vodiči;

    zavedení informativní přílohy B z IEC 61140 do přílohy E této normy. Příloha B IEC 61140 řeší přípustné proudy ochranným vodičem elektrického zařízení.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1438/FDIS

64/1460/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

IEC 60364 obsahuje následující části, které mají společný název Elektrické instalace budov:

Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

Část 2: Prázdná

Část 3: Prázdná

Část 4: Bezpečnost

Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení

Část 6: Revize

Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na poznámky k přejímané normě

Do normy byly k článku 512.1.5, 514.3.Z5, 514.5, ZA.2, tabulce ZA.1 a příloze ZE doplněny informativní poznámky, které jsou označeny jako POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN MEDIT Consult,s.r.o., IČO 26837021, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

510 Úvod

510.1Rozsah platnosti a předmět normy

Tato část HD 60364 se zabývá výběrem a instalací elektrického zařízení. Stanovuje společná pravidla pro dodržení ochranných opatření pro bezpečnost, požadavky na správnou funkci pro zamýšlené použití zařízení a požadavky odpovídající předpokládaným vnějším vlivům.

510.2 Citované normativní dokumenty

Dále uvedené referenční dokumenty jsou nezbytné pro používání tohoto dokumentu. U datovaných citovaných dokumentů se používají pouze datované citované dokumenty. U nedatovaných citovaných dokumentů se používá pouze nejnovější vydání citovaného dokumentu (včetně všech změn).

EN 60073 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Coding principles for indication devices and actuators (IEC 60073)

(Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace – Zásady kódování sdělovačů a ovládačů)

HD 60364‑4‑41:2007 Low-voltage electrical installations – Part 4‑41: Protection for safety – Protection against electric shock (IEC 60364‑4‑41:2005, mod.)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem)

HD 60364‑4‑443:2006 Electrical installations of buildings – Part 4‑44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances – Clause 443: Protection against overvoltages of atmospheric origin or due to switching (IEC 60364‑4‑44:2001/A1:2003, mod.)

(Elektrické instalace budov – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým
rušením – Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím)

HD 384.5.52 S1:1995 Electrical installations of buildings – Part 5: Selection and erection of electrical equipment – Chapter 52: Wiring systems (IEC 60364‑5‑52:1993, mod.)

(Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení)

HD 60364‑5‑54:2007 Low-voltage electrical installations – Part 5‑54: Selection and erection of electrical equipment – Earthing arrangements, protective conductors and protective bonding conductors (IEC 60364‑5‑54:2002, mod.)

(Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování)

EN 60446 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Identification of conductors by colours or numerals (IEC 60446)

((Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi)

EN 60447 Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification – Actuating principles (IEC 60447)

(Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady pro ovládání)

IEC 60617 database, Graphical symbols for diagrams.

(Grafické značky pro schémata)

EN 60695 series Fire hazard testing (IEC 60695 series)

(Zkoušení požárního nebezpečí)

EN 61082 series Preparation of documents used in electrotechnology (IEC 61082 series)

(Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice)

EN 61140:2002 Protection against electric shock – Common aspects for installation and equipment (IEC 61140:2001)

(Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení)

EN 61346‑1 Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules (IEC 61346‑1)

(Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 1: Základní pravidla)

HD 308 S2 Identification of cores in cables and flexible cords

(Označování žil kabelů a ohebných šňůr)

510.3 Obecně

Každá část elektrického zařízení musí být vybraná a postavena tak, aby umožňovala dodržení požadavků uvedených v této části HD 60364 a dalších požadavků v ostatních částech souboru HD 384/60364.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.



[1])    ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, která přejímala HD 60364-4-41:2007, byla zrušena z důvodů nahrazení harmonizačního dokumentu novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[2])    ČSN 33 2000-4-443 ed. 2:2007, která přejímala HD 60364-4-443:2006, byla zrušena z důvodů nahrazení harmonizačního dokumentu novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[3])    ČSN 33 2000-5-52:1998, která přejímala HD 384.5.52 S1:1995, byla zrušena z důvodů nahrazení harmonizačního dokumentu novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[4])    ČSN 33 2000-5-54 ed. 2:2007, která přejímala HD 60364-5-54:2007, byla zrušena z důvodů nahrazení harmonizačního dokumentu novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[5])    ČSN EN 60446 ed. 2, která přejímala EN 60446, byla zrušena z důvodů nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[6])    ČSN EN 61140 ed. 2:2003, která přejímala EN 61140:2002, byla zrušena z důvodů nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[7])    ČSN EN 61346-1, která přejímala EN 61346-1, byla zrušena z důvodů nahrazení evropské normy novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.

[8])    ČSN 33 0166 ed. 2, která přejímala HD 308 S2, byla zrušena z důvodů nahrazení harmonizačního dokumentu novějším vydáním a je dostupná v informačním centru ČAS.