ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 33.100.10                                                                                                                                   Srpen 2021

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 6-3: Kmenové normy – Norma pro emise
pro zařízení v obytném prostředí

ČSN
EN IEC 61000-6-3
ed. 3

33 3432

idt IEC 61000-6-3:2020

Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 6-3: Generic standards – Emission standard for equipment in residential environments

Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Partie 6-3: Normes génériques – Norme sur l’émission relative aux appareils utilisés dans les environnements résidentiels

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) –
Teil 6-3: Fachgrundnormen – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 61000-6-3:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech vision of the European Standard EN IEC 61000-6-3:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2024-03-26 se nahrazuje ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 (33 3432) ze září 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61000-6-3:2021 dovoleno do 2024-03-26 používat dosud platnou ČSN EN 61000-6-3 ed. 2 (33 3432) ze září 2007.

Změny proti předchozí normě

Tato norma obsahuje dále uvedené podstatné technické změny proti předchozímu vydání:

a)  alternativní metodu pro měření emisí šířených vedením na vstupech/výstupech (portech) DC;

b)  meze a požadavky jsou použitelné pouze na zařízení určená k použití v obytných prostorech;

c)  přísnější meze pro vstupy/výstupy (porty) DC napájení.

Informace o citovaných dokumentech

EN IEC 61000-3-2:2019 zavedena v ČSN EN IEC 61000-3-2 ed. 5:2019 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudu harmonických (zařízení se vstupním fázovým prou-
dem ≤ 16 A)

EN 61000-3-3:2013 zavedena v ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

EN 61000-3-3:2013/A1:2019 zavedena v ČSN EN 61000-3-3 ed. 3:2014/A1:2019 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

EN IEC 61000-3-11:2019 zavedena v ČSN EN IEC 61000-3-11 ed. 2:2020 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-11: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí – Zařízení se jmenovitým proudem ≤ 75 A, které je předmětem podmíněného připojení

EN IEC 61000-3-12:2011 zavedena v ČSN EN 61000-3-12 ed. 2:2012 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-12: Meze – Meze harmonických proudu způsobených zařízením se vstupním fázovým proudem > 16 A a ≤ 75 A připojeným k veřejným sítím nízkého napětí

EN IEC 61000-4-20:2010 zavedena v ČSN EN 61000-4-20 ed. 2:2011 (33 3432) Elektromagnetická kompati-
bilita (EMC) – Část 4-20: Zkušební a měřicí technika – Zkoušky emise a odolnosti ve vlnovodech s příčným elektromagnetickým polem (TEM)

EN 55014-1:2017 zavedena v ČSN EN 55014-1 ed. 4:2017 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise

EN 55014-1:2016/A11:2020 zavedena v ČSN EN 55014-1 ed. 4:2017/A11:2020 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 1: Emise

EN IEC 55016-1-1:2019 zavedena v ČSN EN IEC 55016-1-1 ed. 4:2019 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Měřicí přístroje

EN 55016-1-2:2014 zavedena v ČSN EN 55016-1-2 ed. 2:2014 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením

EN 55016-1-2:2014/A1:2018 zavedena v ČSN EN 55016-1-2 ed. 2:2014/A1:2018 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Vazební zařízení pro měření rušení šířeného vedením

EN IEC 55016-1-4:2019 zavedena v ČSN EN IEC 55016-1-4 ed. 4:2020 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-4: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Antény a zkušební stanoviště pro měření rušení šířeného zářením

EN 55016-1-5:2015 zavedena v ČSN EN 55016-1-5 ed. 2:2017 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

EN 55016-1-5:2015/A1:2017 zavedena v ČSN EN 55016-1-5 ed. 2:2017/A1:2017 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Stanoviště pro kalibraci antén a referenční zkušební stanoviště pro 5 MHz až 18 GHz

EN 55016-1-6:2015 zavedena v ČSN EN 55016-1-6:2015 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Kalibrace EMC antény

EN 55016-1-6:2015/A1:2017 zavedena v ČSN EN 55016-1-6:2015/A1:2017 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 1-6: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Kalibrace EMC antény

EN 55016-2-1:2014 zavedena v ČSN EN 55016-2-1 ed. 3:2015 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti – Měření rušení
šířeného vedením

EN 55016-2-1:2014/A1:2017 zavedena v ČSN EN 55016-2-1 ed. 3:2015/A1:2018 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti – Měření rušení šířeného vedením

EN 55016-2-3:2017 zavedena v ČSN EN 55016-2-3 ed. 4:2017 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti – Měření rušení
šířeného zářením

EN 55016-4-2:2011 zavedena v ČSN EN 55016-4-2 ed. 2:2012 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí – Nejistota měřicího zařízení

EN 55016-4-2:2011/A1:2014 zavedena v ČSN EN 55016-4-2 ed. 2:2012/A1:2014 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí – Nejistota měřicího zařízení

EN 55016-4-2:2011/A2:2018 zavedena v ČSN EN 55016-4-2 ed. 2:2012/A2:2019 (33 4210) Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti – Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí – Nejistota měřicího zařízení

EN 55032:2015 zavedena v ČSN EN 55032 ed. 2:2017 (33 4232) Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na emisi

EN 55032:2015/A11:2020 zavedena v ČSN EN 55032 ed. 2:2017/A11:2020 (33 4232) Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na emisi

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(161):1993 (33 4201) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita

ČSN 33 0050-601:1994 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 601: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie – Všeobecně

ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4:2019 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-2: Kmenové normy – Odolnost pro průmyslové prostředí

ČSN EN IEC 61000-6-4 ed. 3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-4: Kmenové normy – Emise – Průmyslové prostředí

ČSN EN IEC 61000-6-8 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-8: Kmenové normy – Norma pro emise pro profesionální zařízení v prostředí obchodním a lehkého průmyslu

ČSN EN IEC 61158-1 ed. 2:2019 (18 4020) Průmyslové komunikační sítě – Specifikace sběrnice pole – Část 1: Přehled a návod pro soubory IEC 61158 a IEC 61784

ČSN EN 55011 ed. 4:2017 (33 4225) Průmyslová, vědecká a zdravotnická zařízení – Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení – Meze a metody měření

ČSN EN 55014-2 ed. 2 (33 4214) Elektromagnetická kompatibilita – Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje – Část 2: Odolnost – Norma skupiny výrobků

ČSN EN 55035 (33 4235) Elektromagnetická kompatibilita multimediálních zařízení – Požadavky na odolnost

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61000-6-3:2020

Mezinárodní normu IEC 61000-6-3 vypracovala CISPR subkomise H Meze pro ochranu vf služeb.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání z roku 2006 a jeho změnu 1:2010.

Text tohoto dokumentu se zakládá na těchto dokumentech:

CDV

Zpráva o hlasování

CIS/H/400/CDV

CIS/H/413/RVC

Úplnou informaci o hlasování při schvalování tohoto dokumentu lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61000 se společným názvem Elektromagnetická kompatibilita (EMC) je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o tomto dokumentu. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

UPOZORNĚNÍ – Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: Tomáš Pech, IČO 08673268

Technická normalizační komise: TNK 47 Elektromagnetická kompatibilita

Pracovník České agentury pro standardizaci: Alexander Fazekaš

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 61000-6-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Březen 2021

ICS 33.100.10                                                                                                      Nahrazuje EN 61000-6-3:2007
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) –
Část 6-3: Kmenové normy – Norma pro emise pro zařízení v obytném prostředí
(IEC 61000-6-3:2020)

Electromagnetic compatibility (EMC) –
Part 6-3: Generic standards – Emission standard for equipment in residential environments
(IEC 61000-6-3:2020)

Compatibilité électromagnétique (CEM) –
Partie 6-3: Normes génériques – Norme sur l’émission relative aux appareils utilisés dans
les environnements résidentiels
(IEC 61000-6-3:2020)

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) –
Teil 6-3: Fachgrundnormen – Störaussendung
für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe
(IEC 61000-6-3:2020)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2020-09-03. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 61000-6-3:2021 E

Evropská předmluva

Text dokumentu CIS/H/400/CDV, budoucího třetího vydání IEC 61000-6-3, který vypracovala CISPR SC H Meze pro ochranu vf služeb technické komise CISPR Speciální mezinárodní komise pro radiové rušení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 61000-6-3:2021.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-09-26

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2024-03-26

Tento dokument nahrazuje EN 61000-6-3:2007 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61000-6-3:2020 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 8

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 9

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 9

3......... Termíny, definice a zkratky.......................................................................................................................................................... 10

3.1...... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

3.2...... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 13

4......... Klasifikace zařízení....................................................................................................................................................................... 14

5......... Měření a podmínky při zkoušení................................................................................................................................................ 14

6......... Dokumentace pro uživatele........................................................................................................................................................ 15

7......... Použitelnost.................................................................................................................................................................................... 15

8......... Požadavky...................................................................................................................................................................................... 15

9......... Nejistota měření............................................................................................................................................................................ 15

10....... Shoda s tímto dokumentem........................................................................................................................................................ 15

11....... Podrobnosti zkoušek emise........................................................................................................................................................ 16

Příloha A (informativní) Klasifikace zařízení a mapování norem pro odolnost............................................................................. 21

Příloha B (normativní) Zkoušení systémů napájených DC............................................................................................................... 22

Příloha C (informativní) Zdůvodnění pro alternativní zkušební úrovně na vstupu/výstupu (portu) DC napájení.................... 24

C.1..... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

C.2..... Nutnost alternativních zkušebních metod v kmenových normách...................................................................................... 24

C.3..... Zdůvodnění meze v tabulkovém odkazu 5.2........................................................................................................................... 24

C.3.1.. Přístup založený na poměrném vztahu.................................................................................................................................... 24

C.3.2.. Přístup založený na konverzi proudu na napětí...................................................................................................................... 25

C.3.3.. Stanovení konečné meze............................................................................................................................................................ 25

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 26

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 27

 

Obrázek 1 – Příklady vstupů/výstupů (portů)........................................................................................................................................ 11

Obrázek C.1 – Ekvivalentní obvody sestavy pro měření rušivých napětí........................................................................................ 24

 

Tabulka 1 – Umístění EUT při zkoušce.................................................................................................................................................. 14

Tabulka 2 – Požadovaný nejvyšší kmitočet pro vyzařované měření............................................................................................... 16

Tabulka 3 – Požadavky pro emise šířené zářením, vstup/výstup krytem....................................................................................... 17

Tabulka 4 – Požadavky pro emise šířené vedením, vstup/výstup střídavým (AC) napájením nízkého napětí....................... 18

Tabulka 5 – Požadavky pro emise šířené vedením, vstup/výstup (port) DC napájení................................................................. 19

Tabulka 6 – Požadavky pro emise šířené vedením, ostatní galvanické vstupy/výstupy (porty)................................................. 20

Tabulka A.1 – Příklady požadavků na emisi a odolnost podle typu výrobku a zamýšleného použití....................................... 21

Tabulka B.1 – Požadavky na emise šířené vedením pro zařízení napájené DC.......................................................................... 22

Tabulka B.2 – Podmíněné požadavky pro počáteční kmitočet zkoušky na vstupech/výstupech (portech) DC napájení
pro zkoušky definované v tabulkových odkazech B1.4 až B1.7........................................................................................... 23

Tabulka C.1 – Vstup/výstup (port) DC napájení, meze svorkového rušivého napětí pro GCPC třídy B měřené
na zkušebním místě, přístup založený na poměrném vztahu.............................................................................................. 25

Tabulka C.2 – Vstup/výstup (port) DC napájení, meze svorkového rušivého napětí pro GCPC třídy B měřené
na zkušebním místě, přístup založený na konverzi proudu na napětí................................................................................ 25

 

Úvod

IEC 61000 je publikována v oddělených částech podle následující struktury:

Část 1: Obecně

Obecné úvahy (úvod, základní principy)

Definice, terminologie

Část 2: Prostředí

Popis prostředí

Třídění prostředí

Kompatibilní úrovně

Část 3: Meze

Meze emise

Meze odolnosti (pokud nespadají pod zodpovědnost komisí výrobku)

Část 4: Zkušební a měřicí technika

Měřicí technika

Zkušební technika

Část 5: Směrnice o instalacích a zmírňování vlivů

Směrnice pro instalaci

Metody a prostředky zmírnění vlivů

Část 6: Kmenové normy

Část 9: Různé

Každá část je dále rozdělena do několika oddílů, vydaných buď jako mezinárodní normy nebo jako technické specifikace či technické zprávy. Některé z nich byly již vydány jako oddíly. Další budou publikovány pod číslem části následovaným pomlčkou a dalším číslem identifikujícím další dělení (například 61000-6-1).

1 Rozsah platnosti

Tato kmenová norma EMC pro emise je použitelná pouze, jestliže není vydána odpovídající norma výrobku EMC pro emise nebo norma skupiny výrobků EMC pro emise.

Tato část IEC 61000 pro požadavky pro emise se použije pro elektrické a elektronické zařízení určené pro použití v prostředích obytných (viz 3.1.14). Tato část IEC 61000 se také použije na elektrické a elektronické zařízení určené pro použití v ostatních prostředích, které nespadá do rozsahu platnosti IEC 61000-6-8 nebo IEC 61000‑6‑4.

Záměrem je, že všechna zařízení používaná v prostředí obytném, obchodním a lehkého průmyslu jsou pokryta IEC 61000-6-3 nebo IEC 61000-6-8. Jestliže je zde jakákoliv pochybnost, použijí se požadavky IEC 61000‑6‑3.

Požadavky na emise šířené vedením a vyzařované emise v kmitočtovém rozsahu až do 400 GHz jsou považovány za zásadní a byly vybrány, aby poskytly dostatečnou ochranu radiového příjmu v definovaném elektromagnetickém prostředí. Pro účely zkoušení nebyly zařazeny všechny rušivé jevy, ale jen, ty, které jsou považovány za závažné pro zařízení určené k provozu v prostředích zahrnutých do tohoto dokumentu.

Požadavky na emise v tomto dokumentu nejsou určeny k použití na záměrné vysílání a jeho harmonické z radiového vysílače jak je definován ITU.

POZNÁMKA 1 Úvahy týkající se bezpečnosti nejsou obsaženy v tomto dokumentu.

POZNÁMKA 2 Ve zvláštních případech nastanou situace, kdy úrovně specifikované v tomto dokumentu neposkytnou dostatečnou ochranu; například tam, kde se používá citlivý přijímač v těsné blízkosti přístroje. V takových případech se musí použít zvláštní opatření pro zmírnění vlivu.

POZNÁMKA 3 Rušení generované v podmínkách poruchy zařízení není pokryto tímto dokumentem.

POZNÁMKA 4 Jelikož požadavky v tomto dokumentu jsou stejné nebo daleko přísnější než v IEC 61000-6-4 a IEC 61000‑6‑8, zařízení splňující požadavky tohoto dokumentu vyhovuje požadavkům IEC 61000-6-4 a IEC 61000‑6‑8.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.