ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.30; 45.060.01                                                                                                                     Duben 2021

Drážní zařízení – Drážní vozidla – Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory

ČSN
EN 50546

33 3509

 

Railway applications – Rolling Stock – Three phase shore (external) supply system for rail vehicles and its connectors

Applications ferroviaires – Matériel roulant – Système externe dalimentation triphasée des véhicules ferroviaires
par connecteurs

Bahnanwendungen – Fahrzeuge – Dreiphasiges Fremdeinspeisung für Schienenfahrzeuge und zugehörige Steckverbindungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50546:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 50546:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-08-17 se nahrazuje ČSN CLC/TS 50546 (33 3509) z prosince 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 50546:2020 dovoleno do 2023-08-17 používat dosud platnou ČSN CLC/TS 50546 (33 3509) z prosince 2013.

Změny proti předchozí normě

Hlavní změny proti předchozí normě jsou uvedeny v kapitole Evropská předmluva.

Informace o citovaných dokumentech

EN 45545-2:2013+A1:2015 zavedena v ČSN EN 45545-2+A1:2016 (28 0160) Drážní aplikace – Protipožární ochrana drážních vozidel – Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

EN 50122-1:2011 zavedena v ČSN EN 50122-1 ed. 2:2011 (34 1520) Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemňování a zpětný obvod – Část 1: Ochranná opatření proti úrazu elektrickým proudem

EN 50124-1:2017 zavedena v ČSN EN 50124-1 ed. 2:2018 (33 3501) Drážní zařízení – Koordinace izolace – Část 1: Základní požadavky – Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická a elektronická
zařízení

EN 50125-1:2014 zavedena v ČSN 50125-1 ed. 2:2015 (33 3504) Drážní zařízení – Podmínky prostředí pro zaří-
zení – Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení

EN 50153:2014 zavedena v ČSN EN 50153 ed. 3:2015 (33 3503) Drážní zařízení – Drážní vozidla – Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

EN 50160 zavedena v ČSN EN 50160 ed. 3 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřej-
ných distribučních sítí

EN 50264-3-1:2008 zavedena v ČSN EN 50264-3-1 (34 7661) Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru – Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry – Jednožilové kabely

EN 50467:2011 zavedena v ČSN 50467:2012 (33 1567) Drážní zařízení – Drážní vozidla – Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody

EN 50533:20111) zavedena v ČSN EN 50533:2012 (33 3509) Drážní zařízení – Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku

EN 60512-1-4:1997 zavedena v ČSN EN 60512-1-4:1998 (35 4055) Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení – Základní zkušební postupy a měřicí metody – Část 1: Všeobecné zkoušky – Oddíl 4: Zkouška 1d: Účinnost ochrany kontaktů (scoop-proof)

EN 60529:19912) zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 61373:2010 zavedena v ČSN EN 61373 ed. 2:2011 (33 3565) Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi

EN ISO 4892-2:2013 zavedena v ČSN EN ISO 4892-2:2013 (64 0152) Plasty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy

ISO 1431-1:2012 zavedena v ČSN ISO 1431-1:2013 (62 1527) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer – Odolnost proti vzniku ozónových trhlin – Část 1: Zkoušení za statické a dynamické deformace

Souvisící ČSN

ČSN EN 50547 (36 4354) Drážní zařízení – Baterie pro pomocné napájecí systémy

ČSN EN 60512-1-100 ed. 3 (35 4055) Konektory pro elektronická zařízení – Zkoušky a měření – Část 1-100: Obecně – Použitelné normy

ČSN IEC 60050 (soubor) (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii. V České republice je tato směrnice zavedena zákonem č. 367/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, v aktuálně platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN ACRI, IČO 63832721, Ing. Přemysl Šolc, Ph.D.

Technická normalizační komise: TNK 126 Elektrotechnika v dopravě

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Pavel Vojík

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                            EN 50546
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                        Říjen 2020

ICS 29.120.30; 45.060.01                                                                                     Nahrazuje CLC/TS 50546:2013
                                                                                                 a všechny její změny a opravy (pokud existují)

Drážní zařízení – Drážní vozidla – Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory

Railway applications – Rolling Stock – Three phase shore (external) supply system
for rail vehicles and its connectors

Applications ferroviaires – Matériel roulant – Systèmeexterne d’alimentation triphasée
des véhicules ferroviaires par connecteurs

Bahnanwendungen – Fahrzeuge – Dreiphasiges Fremdeinspeisung für Schienenfahrzeuge
und zugehörige Steckverbindungen

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2020-08-17. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty,
Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                                       Ref. č. EN 50546:2020 E

 

Obsah

Strana

Evropská předmluva. 9

Úvod. 11

1......... Rozsah platnosti 12

2......... Citované dokumenty. 12

3......... Termíny a definice. 13

4......... Obecné požadavky. 16

4.1...... Funkční popis. 16

4.2...... Systémové požadavky. 16

4.2.1... Obecně. 16

4.2.2... Napájecí napětí pro ostrovní napájecí soustavu. 16

4.2.3... Meze výkonu. 16

4.2.4... Nouzový vypínač. 17

4.2.5... Systém zemní ochrany. 17

4.2.6... Zabránění napájení pevného konektoru vozidlem... 17

4.2.7... Ostrovní soustava (na straně infrastruktury) 17

4.2.8... Ochrana proti přetížení 18

4.2.9... Blokování trakce a brzd. 18

4.2.10 Kabely. 18

4.3...... Instalace – Montáž pevného konektoru. 18

5......... Třídění 18

5.1...... Obecně. 18

5.2...... Zamýšlené použití u drážních vozidel 18

5.3...... Umístění konektoru na palubě drážních vozidel 18

6......... Požadavky na konektory. 19

6.1...... Obecně. 19

6.1.1... Jmenovitá napětí 19

6.1.2... Jmenovité proudy. 19

6.1.3... Provedení konektorů. 19

6.1.4... Rozměry konektorů. 19

6.1.5... Druh konektorů. 19

6.1.6... Přípustné kabely. 20

6.1.7... Návrh kontaktu. 20

6.1.8... Přechodový odpor kontaktního páru s připojenými vodiči podle typu kontaktu. 21

6.1.9... Úbytek napětí na kontaktu s připojeným kabelem... 21

6.1.10 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty. 22

6.1.11 Obsluha jednou osobou. 22

6.2...... Značení a identifikace. 22

6.2.1... Identifikace. 22

6.2.2... Značení 22

6.3...... Krytí kontaktů. 22

6.4...... Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 23

6.5...... Opatření pro uzemňování 23

Strana

6.6...... Metody připojování a spojování 24

6.6.1... Lisované spoje. 24

6.6.2... Pájené spoje. 24

6.6.3... Nástrojové vybavení 24

6.7...... Odolnost proti stárnutí 24

6.8...... Blokování 24

6.8.1... Mechanické. 24

6.8.2... Elektrické. 25

6.9...... Stupeň ochrany IP.. 25

6.10.... Dielektrická pevnost 25

6.11.... Mechanická a elektrická trvanlivost 25

6.12.... Úchytky nebo montáž pro odlehčení pnutí 25

6.13.... Mechanické namáhání 25

6.13.1 Zádržná síla v pouzdru. 25

6.13.2 Upevnění kontaktů ve vložce. 25

6.13.3 Trvanlivost 26

6.13.4 Odolnost vůči ohybovému momentu. 26

6.14.... Vibrace a rázy. 26

6.15.... Izolace a koordinace izolace. 26

6.16.... Teplotní třídy. 26

6.17.... Oteplení 26

6.18.... Ochrana proti korozi 26

6.19.... Hořlavost materiálů a součástí 26

6.20.... Odolnost proti chemicky aktivním látkám a znečišťujícím kapalinám... 26

6.21.... Odolnost proti ozónu. 26

6.22.... Odolnost proti UV záření 27

6.23.... Materiál konektoru. 27

6.24.... Ochranný kryt 27

7......... Zkoušky. 27

7.1...... Úvod. 27

7.1.1... Obecně. 27

7.1.2... Temperování a příprava. 27

7.1.3... Zkušební podmínky. 27

7.2...... Plán zkoušek (EN 60512-1-100 – Obecně – Použitelné publikace) 28

7.2.1... Zkušební podmínky pro skupinu A.. 28

7.2.2... Zkušební podmínky pro skupinu B.. 29

7.2.3... Zkušební podmínky pro skupinu C.. 30

7.2.4... Zkušební podmínky pro skupinu D.. 30

7.2.5... Zkušební podmínky pro skupinu E.. 31

7.2.6... Zkušební podmínky pro skupinu F – Fáze zkoušky F1. 31

7.2.7... Zkušební podmínky pro skupinu G.. 33

7.3...... Zkoušky surovin. 33

7.4...... Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 34

Strana

7.5...... Oteplení 34

7.6...... Mechanická činnost 34

7.6.1... Obecně. 34

7.6.2... Podmínky zkoušky. 34

7.7...... Měření přechodového odporu kontaktního páru s připojenými vodiči 34

7.8...... Zkouška volného konektoru pádem... 34

7.9...... Měření vzdušných vzdáleností a povrchových cest 35

7.10.... Dielektrická pevnost 35

7.11.... Odpor mezi uzemňovacím vodičem volného konektoru a pouzdrem pevného konektoru. 35

7.12.... Korozní zkouška. 35

7.13.... Upevnění kontaktu. 35

Příloha A (normativní) Návrh konektoru 63 A/125 A.. 36

A.1...... Pevný konektor 36

A.1.1.. Uspořádání kontaktů. 36

A.1.2.. Blokovací mechanismus. 36

A.1.3.. Rozměry kontaktních kolíků. 37

A.1.4.. Rozměry ochranného krytu. 39

A.2...... Volný konektor 40

A.2.1.. Obecně. 40

A.2.2.. Uspořádání kontaktů a blokovacích čepů. 41

A.2.3.. Rozměry silových kontaktů. 42

A.2.4.. Rozměry řídicích a kódovacích kontaktů. 43

Příloha B (normativní) Návrh konektoru 600 A.. 45

B.1..... Pevný konektor 45

B.1.1.. Obecně. 45

B.1.2.. Uspořádání kontaktů. 47

B.1.3.. Blokovací mechanismus. 49

B.1.4.. Rozměry kontaktů. 51

B.2..... Volný konektor 52

B.2.1.. Obecně. 52

B.2.2.. Rozměry pro uspořádání blokování 54

B.2.3.. Rozměry silových kontaktů. 56

B.2.4.. Rozměry řídicích a kódovacích kontaktů. 56

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky Směrnice (EU) 2016/797/EU
[2016 OJ L138], které mají být pokryty. 58

Bibliografie. 59

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 50546) vypracovala technická komise CLC/SC 9XB Elektrický, elektronický a elektromechanický materiál na palubě drážních vozidel, včetně souvisejícího softwaru.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2021-08-17

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2023-08-17

Tento dokument nahrazuje CLS/TS 50546:2013.

EN 50546:2020 zahrnuje tyto významné technické změny v porovnání s CLS/TS 50546:2013:

a)     Revizi kapitoly 1, Rozsah platnosti;

b)    Revizi kapitoly 2, Citované dokumenty;

c)     Revizi kapitoly 3, Termíny a definice, s novým uspořádáním definic;

d)    Revizi kapitoly 4, Obecné požadavky, se zahrnutím odkazů na konektory a souvisejícími požadavky na ostrovní část;

e)     Zavedení nové kapitoly 5, Třídění;

f)     Zavedení nové kapitoly 6, Požadavky na konektory;

g)    Zavedení nové kapitoly 7, Zkoušky;

h)     Zavedení těchto normativních příloh:

1)     Příloha A, Návrh konektoru 63 A/125 A;

2)     Příloha B, Návrh konektoru 600 A;

i)      Bibliografie, revidována a opravena.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění základních požadavků směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Tento normalizační projekt byl odvozen z výzkumného projektu financovaného EU MODTRAIN (MODPOWER). Je součástí souboru na sebe vzájemně navazujících norem. Hierarchie norem má být v souladu s obrázkem 1:


 

CLC/TS 50534
Obecné systémové architektury palubních
elektrických pomocných napájecích soustav
→ Úroveň 1: Skladba
→ Úroveň 2: Systémy, rozhraní
EN 50547
Baterie pro pomocné napájecí systémy
CLC/TS 50537-1
HV průchodka pro trakční transformátory
CLC/TS 50537-2
Čerpadlo na izolační tekutiny pro trakční transformátory a tlumivky
CLC/TS 50537-3
Vodní čerpadlo pro trakční měniče
CLC/TS 50537-4
Plynem a kapalinou ovládané relé pro olejové transformátory a tlumivky s konzervátorem na kolejových vozidlech
(Buchholz)
 

 

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLC/TS 50535
Soustavy palubních pomocných výkonových měničů 
EN 50533
Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku
EN 50546
Trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy pro kolejová vozidla a jejich konektory
 

 

 

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

→ Úroveň 3: Komponenty
 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrázek 1 – Celkový pohled na technickou skladbu CLC/TS 50534, která definuje základy pro další související normy

 

Úvod

Ostrovní napájecí soustava se používá v depech a na vedlejších kolejích pro zajištění výkonu pro pomocné
napájení (které smí zahrnovat nabíjení baterie), pokud není k dispozici primární zdroj energie, a vlak není
v pohybu (0 km/h). Tento dokument definuje konektory tak, aby byla zajištěna interoperabilita pro kolejová vozidla, která mají být provozována v různých státech, a byla vybavena bateriemi, které jsou nabíjeny v jiných místech, než je jejich obvyklé umístění v depu nebo na vedlejších kolejích.

Konektory jsou dimenzovány pro použití normalizovaných kabelů pro kolejová vozidla, jak je stanoveno v EN 50264-3-1:2008.

Tento dokument stanovuje požadavky na kompatibilitu definovaných systémů a osvědčené praxe pro trojfázové ostrovní (externí) napájecí soustavy AC + N; 400 V, 50 Hz. Zaměřuje se na popis definovaného rozhraní, elektrického napájení ve stanicích, depech, dílnách a na odstavných kolejích drážních vozidel.

Tento dokument doporučuje požadavky na charakteristiku napájení a výkresy rozhraní pro konektory ostrovního napájení. Pro zajištění vzájemné propojitelnosti a interoperability konektorů jsou doplněny výkresy rozhraní. Pevný konektor je opatřen ochranným krytem, který zabraňuje jakémukoli vniknutí v době, kdy se konektor nepoužívá.

V tomto dokumentu byly specifikovány dva konektory. První je vhodný pro ostrovní napájení buď 63 A, nebo 125 A. Druhý je vhodný pro ostrovní napájení 600 A. Konektor 600 A je stávající britský standardizovaný třífázový
ostrovní napájecí konektor, který je již dlouhou dobu používán.

1 Rozsah platnosti

Tento dokument specifikuje požadavky na ostrovní napájecí soustavu pro pomocná zařízení a předtápění a související vzájemně propojitelné páry konektorů. Tato norma stanovuje charakteristiky konektorů za účelem dosažení interoperability na rozhraní drážní vozidlo/ostrovní napájecí soustava.

Tento dokument se nevztahuje na ostrovní napájení pro pohyb drážních vozidel.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    Aktuálně ovlivněna EN 50533:2011/A1:2016.

2)    Aktuálně ovlivněna EN 60529:1991/A1:2000, EN 60529:1991/A2:2013 a EN 60529:1991/AC:2016-12.