ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020                                                                                                                                        Říjen 2020

Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení –
Bezpečnostní požadavky

ČSN
EN IEC 61293
ed. 2

33 0150

idt IEC 61293:2019

Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply – Safety requirements

Marquage des matériels électriques avec des caractéristiques assignées ralatives à l’alimentation électrique –
Prescriptions de sécurité

Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel mit Bemessungsdaten für die Stromversorgung – Anforderungen
für die Sicherheit

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 61293:2020. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 61293:2020. It was translated by Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2023-04-10 se nahrazuje ČSN EN 61293 (33 0150) z prosince 1996, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 61293:2020 dovoleno do 2023-04-10 používat dosud platnou ČSN EN 61293 (33 0150) z prosince 1996.

Změny proti předchozí normě

Nové vydání normy zahrnuje, s ohledem na předchozí vydání, významné technické změny, jak jsou uvedeny v článku Informativní údaje z IEC 61293:2019.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60027 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60027 (33 0100) Písmenné značky používané v elektrotechnice

IEC 60417:1973 nezavedena (dostupná na webových stránkách http://www.graphical-symbols.info/equipment)

EN 60445:2017 zavedena v ČSN EN 60445:2018 (33 0160) Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní
člověk-stroj, značení a identifikaci – Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů

EN 60529:1991 zavedena v ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529:1991/A2:2013/AC zavedena v ČSN EN 60529/A2 OPRAVA1 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529/A1:2000 zavedena v ČSN EN 60529:1993/A1:2001 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

EN 60529/A2:2013 zavedena v ČSN EN 60529:1993/A2:2014 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60617 nezavedena (dostupná na webových stránkách http://std.iec.ch/iec60617)

EN 61082-1:2015 zavedena v ČSN EN 61082-1 ed. 3:2015 (01 3780) Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice – Část 1: Pravidla

EN 61140:2016 zavedena v ČSN EN 61140 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

EN 80000 (soubor) zaveden v ČSN EN 80000-6:2009 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 6: Elektromagnetismus a ČSN EN 80000-13:2009 (01 1200) Veličina a jednotky – Část 13: Informatika

ISO 7000:2019 nezavedena

ISO 80000 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN ISO 80000 (01 1300) Veličiny a jednotky

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN 60038 (33 0120) Jmenovitá napětí CENELEC

ČSN EN 60068-2-70 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Xb: Otěr značek a nápisů způsobený doteky prstů a rukou

TNI POKYN ISO/IEC 51 (76 3503) Bezpečnostní hlediska – Směrnice pro jejich začlenění do norem

TNI 01 0115 (01 0115)Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

Informativní údaje z IEC 61293:2019

Mezinárodní normu IEC 61293 vypracovala technická komise 3: Informační struktury a prvky, zásady identifikace a značení, dokumentace a grafické značky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1994. Toto vydání je jejich technickou revizí.

Toto vydání obsahuje dále uvedené významné technické změny oproti předchozímu vydání:

a)   její status jako základní bezpečnostní publikace byl odstraněn a stala se horizontální publikací v souladu s Poky-
nem IEC 108;

b)   oblast působnosti je rozšířena tak, aby zahrnovala použitelnost tohoto dokumentu na výrobce;

c)   doplnění požadavků, které mají brát v úvahu viditelnost značení během normálního provozu;

d)   podrobnější požadavky, pokud zařízení má soubor nebo rozsah jmenovitých hodnot pro danou charakteristiku;

e)   byly doplněny požadavky týkající se poskytování značení také v technické dokumentaci;

f)    některé poznámky byly převedeny na normativní text;

g)   byly aktualizovány normativní odkazy a odkazy na jiné normy.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

3/1404/FDIS

3/1414/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tento dokument byl vypracován v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Má status horizontální normy podle Pokynu 108 IEC.

Poukazuje se na skutečnost, že tabulka B. 1 přílohy B uvádí ustanovení „v některých zemích“ o odlišných postupech méně trvalejšího charakteru a vztahující se k předmětu této normy.

Komise rozhodla, že obsah tohoto dokumentu zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date)
uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude dokument buď

    znovu potvrzen;

    zrušen;

    nahrazen revidovaným vydáním, nebo

    změněn.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/95/ES (2006/95/EC) ze dne 12. prosince 2006 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 118/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly ke kapitole 1 a článku 4.2.3 doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvkovou organizací zřízenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN IEC 61293
EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Duben 2020

ICS 29.020                                                                                                                Nahrazuje EN 61293:1994
                                                                                                  a všechny její změnya opravy (pokud existují)

Značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se
k elektrickému napájení – Bezpečnostní požadavky
(IEC 61293:2019)

Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply –
Safety requirements
(IEC 61293:2019)

Marquage des matériels électriques avec
des caractéristiques assignées ralatives
à l’alimentation électrique – Prescriptions de sécurité
(IEC 61293:2019)

Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel
mit Bemessungsdaten für die Stromversorgung –
Anforderungen für die Sicherheit
(IEC 61293:2019)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2019-10-21. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                               Ref. č. EN IEC 61293:2020 E

Evropská předmluva

Text dokumentu (3/1404/FDIS), budoucího druhého vydání IEC 61293, který vypracovala technická komise IEC/TC číslo „Informační struktury a prvky, zásady identifikace a značení, dokumentace a grafické značky“, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 61293:2020.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2020-10-10

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2023-04-10

Tento dokument nahrazuje EN 61293:1994 a všechny její změny a opravy (pokud existují).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZZ, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61293:2019 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 9

4......... Požadavky na značení................................................................................................................................................................. 10

4.1...... Základní požadavky...................................................................................................................................................................... 10

4.2...... Značení elektrického zařízení jeho charekteristikami............................................................................................................ 11

4.2.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 11

4.2.2... Charakteristiky napájecí sítě....................................................................................................................................................... 11

4.2.3... Jmenovité hodnoty zařízení........................................................................................................................................................ 11

4.2.4... Další charakteristiky...................................................................................................................................................................... 12

4.2.5... Posloupnost jmenovitých hodnot a jiných charakteristik....................................................................................................... 12

4.3...... Prezentace hodnot........................................................................................................................................................................ 12

4.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 12

4.3.2... Jednotlivá hodnota........................................................................................................................................................................ 12

4.3.3... Mezní hodnoty................................................................................................................................................................................ 12

4.3.4... Dvě a více hodnot.......................................................................................................................................................................... 13

4.3.5... Rozsah hodnot............................................................................................................................................................................... 13

4.3.6... Tolerance........................................................................................................................................................................................ 13

5......... Důslednost prezentace značení................................................................................................................................................. 13

6......... Aplikace........................................................................................................................................................................................... 14

Příloha A (informativní) Příklady............................................................................................................................................................. 15

Příloha B (informativní) Seznam poznámek týkajících se určitých zemí........................................................................................ 16

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 18

Příloha ZZ (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a bezpečnostními cíli směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96], které mají být pokryty.............................................................................................................................................................................. 19

 

Tabulka A.1 – Příklady značení elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení................ 15

Tabulka A.2 – Příklady písmenných zápisů a grafických značek..................................................................................................... 15

Tabulka B.1 – Poznámky týkající se některých zemí.......................................................................................................................... 16

Tabulka ZZ.1 – Vztah mezi touto evropskou normou a přílohou I směrnice 2014/35/EU [2014 OJ L96]................................. 19

 

1 Rozsah platnosti

Tato mezinárodní norma zavádí minimální požadavky a obecná pravidla pro značení elektrických zařízení/předmětůNP1) se jmenovitými hodnotami a dalšími charakteristikami, které umožňují řádný a bezpečný výběr a instalaci elektrických zařízení souvisejících s dodávkou elektřiny.

Předmětem tohoto dokumentu je:

·       poskytovat obecné požadavky na značení charakteristik týkajících se jakéhokoli systému napájení, jako je napětí, proud, kmitočet a výkon, bez jakýchkoli omezení;

·       poskytovat technickým komisím jednotné metody značení elektrických jmenovitých údajů výrobků.

Tento dokument je především určen pro použití technickými komisemi ke specifikaci minimálních značení jmenovitými údaji, týkajícími se jakéhokoli elektrického napájení zařízení, montážních podskupin a komponentů, ale také k použití výrobcům pro značení jejich výrobků.

POZNÁMKA Pro další značení viz Pokyn 51 ISO/IEC.

Tato horizontální norma je především určena k použití technickými komisemi při přípravě norem v souladu se zásadami stanovenými v Pokynu 108 IEC.

Jednou z povinností technické komise je, kdykoli je to možné, využívat při přípravě jejích publikací horizontální normy. Obsah této horizontální normy nebude platit, pokud nebude výslovně uvedena nebo zahrnuta do příslušných publikací.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   NÁRODNÍ POZNÁMKA Termín „předmět“ je v této normě synonymem též pro výraz „zařízení“, apod.