ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320                                                                                                                                         Únor 2019

Komunikační systémy budov –
Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)

ČSN
EN IEC 62820-2

33 4597

idt IEC 62820-2:2017

Building intercom systems –
Part 2: Requirements for advanced security building intercom systems (ASBIS)

Systèmes d’interphone de bâtiment –
Partie 2: Exigences pour les systèmes d’interphone de bâtiment à sécurité avancée (ASBIS)

Gebäude-Sprechanlagen –
Teil 2: Gebäude-Sprechanlagen für erhöhte Sicherheitsanforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 62820-2:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 62820-2:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN IEC 62820-2 (33 4597) z března 2018.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN IEC 62820-2:2018 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN IEC 62820-2 (33 4597) z března 2018 převzala EN IEC 62820-2:2018 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 60268-16 zavedena v ČSN EN 60268-16 ed. 2 (36 8305) Elektroakustická zařízení – Část 16: Objektivní hodnocení srozumitelnosti řeči indexem přenosu řeči

IEC 60417-DB databáze dostupná na webových stránkách (www.iec.ch) Grafické značky pro použití na předmětech

IEC 62820-1-1 zavedena v ČSN EN 62820-1-1 (33 4597) Komunikační systémy budov – Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně

IEC 62820-1-2 zavedena v ČSN EN 62820-1-2 (33 4597) Komunikační systémy budov – Část 1-2: Systémové požadavky – Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu

IEC 62820-3-2 zavedena v ČSN EN IEC 62820-3-2 (33 4597) Komunikační systémy budov – Část 3-2: Pokyny pro aplikace – Pokročilé zabezpečovací komunikační systémy budov (ASBIS)

IEC 62676 (soubor) zaveden v (souboru) ČSN EN 62676 (33 4597) Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích

ISO 7010 zaveden v ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ITU-T G.722 nezavedena

ITU-T P.79 nezavedena

ITU-T P.311 nezavedena

ITU-T P.340 nezavedena

ITU-T P.341 nezavedena

ITU-T P.800 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN EN 60839-11 (soubor) (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy

ČSN EN 60950-1 ed. 2 (36 9060) Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN IEC 62820-3-1 (33 4597) Komunikační systémy budov – Část 3-1: Pokyny pro aplikace – Obecně

ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice

ČSN EN 50486:2009 (33 4598) Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62820-2:2017

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 79 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

79/588/FDIS

79/590/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62820 se společným názvem Komunikační systémy budov je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. – Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČO 63839911, Ing. Vladimír Šimek; spolupráce: Ing. Martin Škutek

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN IEC 62820-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Leden 2018

ICS 13.320

Komunikační systémy budov –
Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních
systémů budov (ASBIS)
(IEC 62820-2:2017)

Building intercom systems –
Part 2: Requirements for advanced security building intercom systems (ASBIS)

(IEC 62820-2:2017)

Systèmes d’interphone de bâtiment –
Partie 2: Exigences pour les systèmes d’interphone de bâtiment à sécurité avancée (ASBIS)

(IEC 62820-2:2017)

Gebäude-Sprechanlagen –
Teil 2: Gebäude-Sprechanlagen für erhöhte Sicherheitsanforderungen

(IEC 62820-2:2017)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2017-10-20. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání
v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                            Ref. č. EN IEC 62820-2:2018 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 79/588/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62820-2, který vypracovala technická komise IEC/TC 79 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen jako EN IEC 62820-2:2018.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-07-26

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-01-26

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62820-2:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Úvod............................................................................................................................................................................................................. 10

1............ Rozsah platnosti......................................................................................................................................................................... 11

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................. 11

3............ Termíny, definice a zkratky....................................................................................................................................................... 12

3.1......... Termíny a definice..................................................................................................................................................................... 12

3.2......... Zkratky.......................................................................................................................................................................................... 16

4............ Funkční požadavky.................................................................................................................................................................... 16

4.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 16

4.2......... Funkce volání.............................................................................................................................................................................. 16

4.3......... Funkce odemykání..................................................................................................................................................................... 16

4.4......... Nouzové volání........................................................................................................................................................................... 17

4.5......... Manuálně ovládaný poloviční duplex (nesimultální konverzace)..................................................................................... 17

4.6......... Volání s vysokou prioritou......................................................................................................................................................... 17

4.7......... Přímá komunikace mezi zařízeními bezpečnostního řízení a hlavními stanicemi....................................................... 17

4.8......... Akustické a optické indikátory.................................................................................................................................................. 17

4.9......... Volání o pomoc (volání pro asistenci).................................................................................................................................... 17

4.10....... Fronta volání................................................................................................................................................................................ 17

4.11....... Přenos obrazu............................................................................................................................................................................. 17

4.12....... Zpráva varování od vstupu....................................................................................................................................................... 17

4.13....... Deníky událostí........................................................................................................................................................................... 18

4.14....... SMU systémová zkouška.......................................................................................................................................................... 18

4.15....... Celková systémová zkouška.................................................................................................................................................... 18

4.16....... Plný duplex komunikačních zařízení...................................................................................................................................... 18

4.17....... Hlasem přepínaný duplex komunikačních zařízení (automatický poloviční duplex).................................................... 18

4.18....... Fronta volání komunikačních zařízení.................................................................................................................................... 18

4.19....... Předání volání komunikačních zařízení................................................................................................................................. 18

4.20....... Podržení komunikačních zařízení........................................................................................................................................... 18

4.21....... Ochrana soukromí u komunikačních zařízení...................................................................................................................... 19

4.22....... Soukromá komunikace komunikačními zařízeními............................................................................................................ 19

4.23....... Stav mikrofonu komunikačního zařízení............................................................................................................................... 19

4.24....... Monitorování stavů systému..................................................................................................................................................... 19

4.25....... Monitorování systémových událostí........................................................................................................................................ 19

4.26....... Monitorování systémových poruch......................................................................................................................................... 19

4.27....... Bezpečnost komunikační sítě.................................................................................................................................................. 19

4.28....... Autentifikace a autorizace servisního personálu a systémových administrátorů.......................................................... 19

4.29....... Autentifikace a autorizace v komunikační síti....................................................................................................................... 19

4.30....... Kontrola přístupu k systému..................................................................................................................................................... 20

4.31....... Neuvádí se................................................................................................................................................................................... 20

4.32....... Bezpečnost propojení................................................................................................................................................................ 20

4.33....... Ochrana integrity........................................................................................................................................................................ 20

4.34....... Distribuce varování v objektech............................................................................................................................................... 20

4.35....... Odstranění šumu prostředí....................................................................................................................................................... 20

Strana

4.36....... Neobsazeno................................................................................................................................................................................ 20

4.37....... Automatická detekce agrese, křiku, střelby, rozbíjení skla, apod...................................................................................... 20

4.38....... Systémová redundance............................................................................................................................................................ 20

4.39....... Indukční smyčka......................................................................................................................................................................... 21

4.40....... Rozhraní....................................................................................................................................................................................... 21

4.41....... Uživatelské rozhraní.................................................................................................................................................................. 21

4.42....... Nahrání/aktualizace softwaru.................................................................................................................................................. 21

4.43....... Neobsazeno................................................................................................................................................................................ 21

4.44....... Systémová zkouška................................................................................................................................................................... 21

4.45....... Zkouška hlasové komunikace................................................................................................................................................. 21

4.46....... Chybový protokol (zpráva)........................................................................................................................................................ 22

4.47....... Předání konverzace................................................................................................................................................................... 22

5............ Výkonnostní požadavky............................................................................................................................................................ 22

5.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 22

5.2......... Akustické vlastnosti.................................................................................................................................................................... 22

5.2.1...... Úroveň akustického tlaku.......................................................................................................................................................... 22

5.2.2...... Frekvenční odezva..................................................................................................................................................................... 22

5.2.3...... Akustické zkreslení..................................................................................................................................................................... 22

5.2.4...... Kanálový poměr S/N.................................................................................................................................................................. 22

5.2.5...... Rozsah potlačení postranních tónu (STMR).......................................................................................................................... 22

5.2.6...... Parametry závislé na kodeku, zpoždění příjmu................................................................................................................... 23

5.2.7...... Čas akustického přepínaní....................................................................................................................................................... 23

5.2.8...... Parametry závislé na kodeku, zpoždění odesílání.............................................................................................................. 23

5.2.9...... Automatické řízení hlasitosti (AVC)......................................................................................................................................... 23

5.2.10... Index přenosu řeči (STI)............................................................................................................................................................ 23

5.2.11... Kvalita přenosu........................................................................................................................................................................... 23

5.2.12... Kodek............................................................................................................................................................................................ 23

5.3......... Ostatní vlastnosti......................................................................................................................................................................... 23

5.3.1...... Monitorování systémových stavů............................................................................................................................................ 23

5.3.2...... Monitorování systémových událostí........................................................................................................................................ 24

5.3.3...... Monitorování systémových poruch......................................................................................................................................... 24

5.3.4...... Počet hovorových kanálů.......................................................................................................................................................... 24

5.3.5...... Morální zastarávání.................................................................................................................................................................... 24

6............ Zkušební metody........................................................................................................................................................................ 24

6.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 24

6.2......... Měření frekvenční odezvy......................................................................................................................................................... 24

6.3......... Úroveň akustického tlaku.......................................................................................................................................................... 24

6.4......... Akustické zkreslení..................................................................................................................................................................... 24

6.5......... Kanálový poměr S/N.................................................................................................................................................................. 25

6.6......... Automatické řízení hlasitosti..................................................................................................................................................... 25

6.7......... Měření STI laboratorní zkouškou, jakož i zkouškou na místě instalovaného systému................................................. 25

6.8......... Ostatní měření............................................................................................................................................................................. 25

Strana

Příloha A (normativní) Piktogramy: Symboly pro důležité funkce.................................................................................................... 26

A.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 26

A.2......... Symbol pro volací tlačítko (Dveřní zvonek): IEC 60417-5013:2002-10........................................................................... 26

A.3......... Symbol pro přijetí hovorů: IEC 60417-5090:2002-10......................................................................................................... 26

A.4......... Symbol pro sestavené konverzace: IEC 60417-5210:2011-05........................................................................................ 27

A.5......... Symbol pro: odemčené dveře: stejně jako ISO 7010 E058 ale bez šipky...................................................................... 27

A.6......... Symbol pro manuální nebo automatické ukončení: IEC 60417-5576:2002-11............................................................ 28

Příloha B (normativní) Skladba systému.............................................................................................................................................. 29

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 30

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 31

Obrázek A.1 – Symboly volacího tlačítka. 26

Obrázek A.2 – Symboly pro přijetí hovorů. 26

Obrázek A.3 – Symboly pro sestavení konverzace. 27

Obrázek A.4 – Symboly pro odemčené dveře. 27

Obrázek A.5 – Symboly pro tlačítko zrušení vyzvánění 28

Obrázek B.1 – Skladba ASBIS.. 29

 

Úvod

Soubor norem IEC 62820 pro komunikační systémy budov stanovuje technické požadavky na složení, funkce, vlastnosti, zkušební metody pro domovní vstupy a aplikační pokyny a je tvořen pěti částmi:

Část 1-1:      Systémové požadavky – Obecně;

Část 1-2:      Systémové požadavky – Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu (IP);

Část 2:         Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS);

Část 3-1[1]:     Pokyny pro aplikace – Obecně;

Část 3-2[2]:     Pokyny pro aplikace – Pokročilé zabezpečovací komunikační systémy budov.

IEC 62820-2 specifikuje vyšší bezpečnostní požadavky, pro užití v budovách s požadavky na pokročilé zabezpečení, které se dodatečně nebo alternativně aplikují k požadavkům v IEC 62820-1-1 a/nebo IEC 62820-1-2, jenž poskytují základní požadavky na komunikační systémy budov.

Doplňující požadavky a doporučení jsou popsány v IEC 62820-2, ale nejsou zahrnuty do IEC 62820-1-1 ani IEC 62820-1-2.

Požadavky a doporučení popsané v IEC 62820-2 mají přednost, pokud jsou současně popsány v IEC 62820-1-1 a/nebo IEC 62820-1-2.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 62820 specifikuje technické požadavky na skladbu, funkci, výkon a metody zkoušení pokročilého zabezpečení komunikačních systémů budov.

Tento dokument je použitelný pro komunikační systémy používané pro pokročilou bezpečnostní komunikaci
v budovách.

Pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS) je užito pro rychlé ověření zpráv o nouzových a nebezpečných událostech prostřednictvím hlasové komunikace, varování před nebezpečím, rychlé ohlášení odpovědným záchranným / zásahovým službám a pro zaslání instrukcí, jak postupovat. Požadavek vhodného konceptu předchází posouzení rizika a stanovení cíle ochrany.

Bezpečnostní řídicí zařízení (SMU) je nezbytnou součástí ASBISu.

Typ budovy a její využití má vliv na stanovení rizika. V tomto dokumentu jsou příslušné funkce a vlastnosti rozděleny do tří stupňů. Podle výsledků stanoveného rizika budou bezpečnostní požadavky pokryty individuálním systémovým profilem.

POZNÁMKA 1 Příklady typických profilů a jednotlivých stupňů jsou definovány v IEC 62820-3-2, kde je stanovení rizika
požadováno.

POZNÁMKA 2 Použití tohoto dokumentu se nevztahuje na dodržování národních předpisů týkajících se nouzových systémů.

POZNÁMKA 3 Systémy pro nouzové účely mohou být předmětem schválení místními autoritami.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.[1]     Ve stavu přípravy. Stav v době vydání: IEC/AFDIS 62820-3-1:2017.

[2]     Ve stavu přípravy. Stav v době vydání: IEC/AFDIS 62820-3-2:2017.