ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.29; 29.020; 29.240.01                                                                                                          Březen 2019

Mezinárodní elektrotechnický slovník –
Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie – Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav

ČSN
IEC 60050-692

33 0050

 

International electrotechnical vocabulary –
Part 692: Generation, transmission and distribution of electrical energy – Dependability and quality of service of electric power systems

Vocabulaire électrotechnique international –
Partie 692: Production, transport et distribution de l’énergie électrique – Sûreté de fonctionnement et qualité de service
des réseaux d’énergie électrique

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 60050-692:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard IEC 60050-692:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují oddíly 191-21 až 191-30 změny Z1 ČSN IEC 50(191) (01 0102) z dubna 2003. Tím pozbývá ČSN IEC 50(191) (01 0102) ze září 1993 platnosti v celém rozsahu.

Touto normou se nahrazuje oddíl 603-05 ČSN 33 0050-603 z října 1994 (ostatní ustanovení uvedené normy zůstávají v platnosti).

 


Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN 45020 (01 0101) Normalizace a souvisící činnosti – Všeobecný slovník

ČSN IEC 60050-192 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 192: Spolehlivost

Změny proti předchozí normě

Do této normy byly začleněny termíny, které se běžněji používají v průmyslových odvětvích, a jsou do ní začleněny obrázky pomáhající vysvětlit definice.

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Termín „item“ je definován v 192-01-01 jako „objekt“, ale v národní poznámce NP1) k uvedenému heslu je uvedeno, že je v jiných oborech přípustné používat i jiný termín. V této normě zaměřené na obor elektrizačních soustav byl jako ekvivalent anglického termínu „item“ použit český termín „prvek“.

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla k článku 692-06-02 doplněna národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Jaroslav Matějček, CSc., IČO 41127749

Technická normalizační komise: TNK 5 Spolehlivost, spolupráce: TNK 97 Elektroenergetika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Libor Válek

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MEZINÁRODNÍ NORMA

Mezinárodní elektrotechnický slovník –                                                               IEC 60050-692
Část 692: Výroba, přenos a rozvod elektrické energie –                                  První vydání
Spolehlivost a kvalita služby elektrizačních soustav                                        2017-12

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 5

Dodržované principy a pravidla................................................................................................................................................................. 5

1......... Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................... 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

692-01  Pojmy týkající se soustavy......................................................................................................................................................... 8

692-02 – Provozní stavy elektrizačních soustav.................................................................................................................................. 19

692-03 – Poruchy v elektrizačních soustavách.................................................................................................................................... 54

692-04 – Odstávky zařízení elektrizačních soustav............................................................................................................................. 57

692-05 – Výskyty odstávek v elektrizačních soustavách.................................................................................................................... 83

692-06 – Pojmy týkající se dob trvání stavů a pohotovosti................................................................................................................ 93

692-07 – Přerušení v elektrizačních soustavách................................................................................................................................. 99

692-08 – Vybrané ukazatele přerušení dodávky zákazníkovi........................................................................................................ 102

692-09 – Omezení výkonu/energie hlavní částí elektrizační soustavy.......................................................................................... 108

692-10 – Poruchy a ukazatele hlavní části elektrizační soustavy.................................................................................................. 111

692-11 – Ukazatele výkonnosti zdrojů................................................................................................................................................ 113

Abecední rejstříky.................................................................................................................................................................................... 116

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© IEC 2013, Ženeva, Švýcarsko

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií a mikrofilmů bez předchozího písemného svolení IEC nebo národního komitétu člena IEC v zemi žadatele. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se copyrightu IEC nebo požadavky na získání dalších práv k této publikaci, kontaktujte prosím IEC na níže uvedené adrese nebo národní komitét IEC ve vaší zemi.

IEC Central Office

3, rue de Varembé · CH-1211 Geneva 20, Switzerland

Tel. + 41 22 919 02 11

Fax + 41 22 919 03 00

info@iec.ch

www.iec.ch

 

Předmluva

1)   IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise) je celosvětová normalizační organizace zahrnující všechny národní elektrotechnické komitéty (národní komitéty IEC). Cílem IEC je podporovat mezinárodní spolupráci ve všech otázkách, které se týkají normalizace v oblasti elektrotechniky a elektroniky. Za tím účelem, kromě jiných činností, IEC vydává mezinárodní normy, technické specifikace, technické zprávy, veřejně dostupné specifikace (PAS) a pokyny (dále „publikace IEC“). Jejich vypracování je svěřeno technickým komisím; každý národní komitét IEC, který se zajímá o projednávaný předmět, se může těchto prací zúčastnit. Mezinárodní vládní i nevládní organizace, s nimiž IEC navázala pracovní styk, se těchto prací rovněž zúčastňují. IEC úzce spolupracuje s Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO) v souladu s podmínkami dohodnutými mezi těmito dvěma organizacemi.

2)   Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají, protože v každé technické komisi jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty.

3)   Publikace IEC mají formu doporučení pro mezinárodní používání a v tomto smyslu jsou přijímány národními komitéty IEC. Přestože je věnováno velké úsilí tomu, aby byl obsah publikací IEC přesný, IEC nemůže nést odpovědnost za způsob, jakým jsou používány, nebo za jakoukoliv chybnou interpretaci uživatelem.

4)   Na podporu mezinárodního sjednocení národní komitéty IEC transparentně přejímají publikace IEC v maximální možné míře do svých národních a regionálních publikací. Každý rozdíl mezi publikací IEC a odpovídající národní nebo regionální publikací v nich musí být jasně vyznačen.

5)   IEC se nezabývá ověřováním shody. Služby posuzování shody a v některých oblastech přístup ke značkám shody poskytují nezávislé certifikační orgány. IEC nenese odpovědnost za žádné služby prováděné nezávislými certifikačními orgány.

6)   Všichni uživatelé se mají ujistit, že mají poslední vydání této publikace.

7)   IEC ani její řídící pracovníci, zaměstnanci, pomocné síly nebo zástupci, včetně samostatných expertů a členů technických komisí a národních komisí IEC, neodpovídají za jakékoliv zranění osob, poškození majetku nebo poškození čehokoliv, ať už přímé, nebo nepřímé, ani za náklady (včetně právních poplatků) a výdaje spojené s publikováním, používáním a spoléháním se na tuto publikaci IEC nebo na jiné publikace IEC.

8)   Upozorňuje se na normativní odkazy citované v této publikaci. Používání citovaných publikací je nezbytné ke správnému používání této publikace.

9)   Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této publikace IEC mohou být předmětem patentových práv. IEC nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Mezinárodní normu IEC 60050-692 vypracovala technická komise IEC/TC 56 Spolehlivost pod zodpovědností IEC/TC 1 Terminologie.

Toto první vydání zrušuje a nahrazuje IEC 60050-191:1990/AMD1:1999, oddíly 191-21 až 191-30, a IEC 60050-603:1986, oddíl 603-05. Je jejich technickou revizí a tyto normy byly revidovány za účelem

·       začlenit termíny, které se běžněji používají v průmyslových odvětvích, a

·       začlenit obrázky pomáhající vysvětlit definice.

Má status horizontální normy v souladu s Pokynem IEC 108.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

1/2328/FDIS

1/2331/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

V této části IEV (mezinárodního elektrotechnického slovníku) jsou termíny a definice poskytovány ve francouzštině a angličtině; kromě toho jsou uvedeny termíny v arabštině (ar), čínštině (zh), němčině (de), španělštině (es), japonštině (ja), polštině (pl) a portugalštině (pt).

Seznam všech částí souboru IEC 60050 publikovaných pod společným názvem Mezinárodní elektrotechnický slovník je možno nalézt na webových stránkách IEC a je dostupný na www.electropedia.org.

Úvod

Dodržované principy a pravidla

Obecně

IEV (soubor IEC 60050) je univerzální vícejazyčný slovník zahrnující oblast elektrotechniky, elektroniky a telekomunikací (dostupný na www.electropedia.org). Obsahuje přibližně 20 000 terminologických hesel, z nichž každé odpovídá jednomu pojmu. Tato hesla jsou rozdělena do přibližně 80 částí, přičemž každá část odpovídá určité oblasti.

PŘÍKLAD

Část 161 (IEC 60050-161): Elektromagnetická kompatibilita

Část 411 (IEC 60050-411): Točivé stroje

Hesla jsou řazena podle hierarchického klasifikačního schématu část/oddíl/pojem, pojmy jsou v oddílech uspořádány systematicky.

Termíny a definice (popřípadě neverbální vyjádření, příklady, poznámky a zdroje) jsou v heslech uvedeny ve dvou nebo ve třech jazycích IEC, kterými jsou francouzština, angličtina a ruština (základní jazyky IEV).

U každého hesla jsou uvedeny také samostatné termíny v doplňkových jazycích IEV [arabštině (ar), češtině (cs), čínštině (zh), finštině (fi), italštině (it), japonštině (ja), němčině (de), norštině [jazyky Bokmål (nb) a Nynorsk (nn)], polštině (pl), portugalštině (pt), slovinštině (sl), srbštině (sr), španělštině (es) a švédštině (sv)].

Uspořádání terminologického hesla

Každé heslo odpovídá určitému pojmu a obsahuje:

    číslo hesla,

    popřípadě písmennou značku pro veličinu nebo jednotku,

dále pro každý základní jazyk IEV:

    termín označující pojem, nazývaný „preferovaný termín“, popřípadě doplněný synonymy a zkratkami,

    definici pojmu,

    popřípadě neverbální vyjádření, příkladypoznámky k heslu,

    popřípadě zdroj

a na konci samostatné termíny v doplňkových jazycích IEV.

Číslo hesla

Číslo hesla se skládá ze tří prvků oddělených spojovníky:

Číslo části: 3 číslice,

Číslo oddílu: 2 číslice,

Číslo pojmu: 2 číslice (01 až 99).

PŘÍKLAD 131-13-22

Písmenné značky pro veličiny a jednotky

Tyto značky, které jsou jazykově nezávislé, jsou uvedeny na samostatném řádku za číslem hesla.

PŘÍKLAD

131-12-04

R

odpor

Preferovaný termín a synonyma

Preferovaný termín je termín, který stojí na začátku terminologického hesla v daném jazyce; za ním mohou následovat synonyma. Je vytištěn tučným písmem.

Synonyma:

Synonyma jsou vytištěna na samostatných řádcích pod preferovaným termínem: jsou rovněž vytištěna tučným písmem, vyjma nevhodných synonym, která jsou vytištěna netučným písmem. Před nevhodným synonymem je uveden text „NEVHODNÝ TERMÍN:“.

Neexistence odpovídajícího termínu:

Jestliže v daném jazyce neexistuje odpovídající termín, je preferovaný termín nahrazen pěti tečkami, tj.:

“ (a samozřejmě tu nejsou synonyma).

Charakteristiky

Každý termín (nebo synonymum) může být doplněn charakteristikami uvádějícími doplňující informace. Tyto charak-
teristiky jsou vytištěny netučným písmem za příslušným termínem na stejném řádku jako tento termín.

PŘÍKLAD

specifické použití termínu:

přenosové vedení <v elektrizačních soustavách>

národní varianta:

lift, GB (výtah)

gramatické informace:

quantize, verb (kvantovat)

transient, noun (přechodný proces; přechodný jev)

AC, adj (střídavý (proud))

Zdroj

V některých případech je nezbytné zařadit do určité části IEV pojem převzatý z jiné části IEV nebo z jiného uznávaného terminologického dokumentu (Pokyn ISO/IEC 99, ISO/IEC 2382 atd.), buď s modifikací definice (a popřípadě termínu), nebo bez ní.

To je vyjádřeno uvedením zdroje. Tato informace je vytištěna netučným písmem a je uvedena na konci hesla v každém z uvedených základních jazyků IEV.

PŘÍKLAD: [ZDROJ: IEC 60050-131:2002, 131-03-13, modifikováno]

Termíny v doplňkových jazycích IEV

Tyto termíny následují za hesly v základních jazycích IEV na samostatných řádcích, předchází jim dvoupísmenný kód (Alpha-2 code) stanovený v ISO 639-1 pro daný jazyk a jsou uspořádány abecedně podle tohoto kódu.

1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 60050 uvádí základní terminologii používanou v oblasti spolehlivosti a kvality služby elektrizačních soustav. Má status horizontální normy v souladu s Pokynem IEC 108 Směrnice pro zajištění konzistentnosti (vzájemného souladu) publikací IEC – Použití horizontálních norem.

Tato terminologie je konzistentní s terminologií zpracovanou v ostatních odborných částech IEV.

Tato horizontální norma je primárně určena technickým komisím pro přípravu norem v souladu s principy stanovenými v Pokynu IEC 108.

Jednou z odpovědností technické komise je používat při tvorbě svých publikací horizontální normy všude tam, kde je to vhodné. Obsah této horizontální normy se neuplatní, pokud se na něj v příslušných publikacích nebude výslovně odkazovat nebo do nich nebude začleněn.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.