ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 13.320                                                                                                                                        Říjen 2018

Komunikační systémy budov –
Část 3-1: Pokyny pro aplikace – Obecně

ČSN
EN IEC 62820- 3-1

33 4597

idt IEC 62820-3-1:2017

Building intercom systems –
Part 3-1: Application guidelines – General

Systèmes d’interphone de bâtiment –
Partie 3-1: Lignes directrices d’application – Généralités

Gebäude-Sprechanlagen –
Teil 3-1:
Generelle Anwendungsrichtlinien

Tato norma je českou verzí evropské normy EN IEC 62820-3-1:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN IEC 62820-3-1:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 62820-1-1:2016 zavedena v ČSN EN 62820-1-1:2017 (33 4597) Komunikační systémy budov – Část 1-1: Systémové požadavky – Obecně

IEC 62820-1-2 zavedena v ČSN EN 62820-1-2 (33 4597) Komunikační systémy budov – Část 1-2: Systémové požadavky – Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu

IEC 62820-2 zavedena v ČSN EN IEC 62820-2 (33 4597) Komunikační systémy budov – Část 2: Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS)

Souvisící ČSN

ČSN EN 60529:1993 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN EN 60839 (soubor) (33 4593) Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy

ČSN EN 50102 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/
mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 62820-3-1:2017

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 79 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

79/599/FDIS

79/600/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 62820 se společným názvem Komunikační systémy budov je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Vypracování normy

Zpracovatel: Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm z. s. – Centrum technické normalizace pro bezpečnostní služby, IČO 63839911, Ing. Vladimír Šimek, spolupráce Ing. Martin Škutek

Technická normalizační komise: TNK 124 EPS a poplachové systémy

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Eva Kralevičová

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN IEC 62820-3-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                         Červen 2018

ICS 13.320

Komunikační systémy budov –
Část 3-1: Pokyny pro aplikace – Obecně
(IEC 62820-3-1:2017)

Building intercom systems –
Part 3-1: Application guidelines – General
(IEC 62820-3-1:2017)

Systèmes d’interphone de bâtiment –
Partie 3-1: Lignes directrices d’application –
Généralités

(IEC 62820-3-1:2017)

Gebäude-Sprechanlagen –
Teil 3-1: Generelle Anwendungsrichtlinien

(IEC 62820-3-1:2017)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 2018-01-17. Členové CENELEC jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CENELEC       Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky
jsou celosvětově vyhrazena členům CENELEC.
                                                                                                                        Ref. č. EN IEC 62820-3-1:2018 E

Evropská předmluva

Text dokumentu 79/599/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 62820-3-1, který vypracovala technická komise IEC/TC 79 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN IEC 62820-3-1:2018.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2018-12-22

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2021-06-22

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 62820-3-1:2017 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

Obsah

Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1............ Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 8

2............ Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 8

3............ Termíny, definice a zkratky......................................................................................................................................................... 8

3.1......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 8

3.2......... Zkratky............................................................................................................................................................................................. 9

4............ Plánování a návrh systému........................................................................................................................................................ 9

4.1......... Obecně........................................................................................................................................................................................... 9

4.2......... Výběr typu systému...................................................................................................................................................................... 9

4.2.1...... Obecně........................................................................................................................................................................................... 9

4.2.2...... Funkční požadavky.................................................................................................................................................................... 10

4.2.3...... Vlastnosti...................................................................................................................................................................................... 10

4.2.4...... Údržba.......................................................................................................................................................................................... 10

4.3......... Výběr systémových komponent.............................................................................................................................................. 10

4.3.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 10

4.3.2...... Výběr URU................................................................................................................................................................................... 10

4.3.3...... Výběr VCU................................................................................................................................................................................... 11

4.3.4...... Výběr SMU................................................................................................................................................................................... 11

4.3.5...... Doplňkové AUX.......................................................................................................................................................................... 11

4.4......... Provozní rozvaha........................................................................................................................................................................ 11

4.4.1...... Obecně......................................................................................................................................................................................... 11

4.4.2...... Právní požadavky....................................................................................................................................................................... 12

4.4.3...... Odemčení dveří.......................................................................................................................................................................... 12

4.4.4...... Správa systému.......................................................................................................................................................................... 12

4.4.5...... Komunikačním systémem kontrolované domovní vchody................................................................................................ 12

4.4.6...... Systémová integrace a interoperabilita................................................................................................................................. 13

5............ Systémová architektura............................................................................................................................................................. 13

6............ Instalace systému....................................................................................................................................................................... 13

6.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 13

6.2......... Instalace....................................................................................................................................................................................... 14

6.2.1...... Zařízení......................................................................................................................................................................................... 14

6.2.2...... Spojovací média......................................................................................................................................................................... 14

6.2.3...... Kontrola a funkční zkoušení..................................................................................................................................................... 15

7............ Uvedení do provozu a předání systému................................................................................................................................ 15

7.1......... Uvedení do provozu................................................................................................................................................................... 15

7.2......... Předání systému......................................................................................................................................................................... 16

8............ Provoz systému a údržba......................................................................................................................................................... 16

9............ Dokumentace.............................................................................................................................................................................. 17

9.1......... Obecně......................................................................................................................................................................................... 17

9.2......... Dokumentace pro uvedení do provozu / předání systému................................................................................................ 17

9.3......... Dokumentace pro údržbu......................................................................................................................................................... 17

Strana

10.......... Vlivy prostředí a EMC................................................................................................................................................................ 17

10.1....... Obecně......................................................................................................................................................................................... 17

10.2....... Vlivy prostředí.............................................................................................................................................................................. 17

10.2.1... Krytí............................................................................................................................................................................................... 17

10.2.2... Anti-vandal provedení............................................................................................................................................................... 18

10.3....... Vlivy EMC..................................................................................................................................................................................... 18

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 19

Příloha ZA (normativní) Normativní odkazy na mezinárodní publikace a jim odpovídající evropské publikace.................... 20

Obrázek 1 – BIS architektura. 13

 

 

Úvod

Tato část 3-1 ze souboru norem IEC 62820 poskytuje aplikační pokyny pro komunikační systémy budov. Ostatní části tohoto souboru norem jsou následující:

Část 1-1:      Systémové požadavky – Obecně;

Část 1-2:      Systémové požadavky – Komunikační systémy budov s využitím internetového protokolu (IP);

Část 2:         Požadavky na pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov (ASBIS);

Část 3-1:      Pokyny pro aplikace – Obecně;

Část 3-2:      Pokyny pro aplikace – Pokročilé zabezpečení komunikačních systémů budov

Tato část popisuje obecná doporučení pro plánování, instalaci, provoz, údržbu a dokumentaci pro aplikaci komunikačních systémů budov. Doporučení části 3-1 jsou specificky určeny pro rozsáhlé systémy.

Pokud je instalace určena pro splnění požadavků IEC 62820-2, potom by měla být také aplikována doporučení IEC 62820-3-2.

Implementace komunikačních systémů budov (BIS) by měla být dle následujícího pořadí:

    plánování a návrh systému;

    instalace systému;

    uvedení do provozu a předání systému;

    provoz systému a údržba.

Pro každou činnost jsou poskytnuty samostatné pokyny spolu s doporučeními pro nezbytnou dokumentaci. Stručný popis každé kapitoly vztahující se k činnostem je uveden níže:

Plánování a návrh systému: tato kapitola je určena na pomoc návrháři pro výběr typu BIS a systémových komponent, které nejlépe splní BIS implementaci a požadavky uživatelů.

Instalace systému: tato kapitola je určena k tomu, aby pomohla osobám odpovědným za instalaci BIS s identifikací problémů, které by měly být vzaty v úvahu před zahájením instalace a v průběhu instalace systému, tak aby se zajistilo správné provedení BIS, jak bylo specifikováno při plánování systému.

Uvedení do provozu a předání systému: tato kapitola dává návod pro zajištění toho, aby byly funkce požadované během plánování systému získány a aby při předání BIS byla vlastníkovi systému poskytnuta nezbytná dokumentace, záznamy a provozní pokyny.

Provoz systému a údržba: tato kapitola zahrnuje pokyny pro zajištění řádného provozu a odpovídající údržby systému.

1 Rozsah platnosti

Tato část souboru IEC 62820 uvádí pokyny pro plánování, instalaci, uvedení do provozu, provoz a údržbu komunikačních systémů budov (BIS) při využití v bezpečnostních aplikacích. Rozdílné technické požadavky pro BIS jsou specifikovány v IEC 62820-1-1 a IEC 62820-1-2.

Cíle tohoto dokumentu jsou:

a)   poskytnout rámec na pomoc systémovým integrátorům, pracovníkům montáže, konzultačním inženýrům a vlastníkům systémů při zřizování jejich požadavků;

b)   asistence zadavatele a vlastníka systému ve stanovení vhodného zařízení požadovaného pro danou aplikaci.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.