ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.120.50; 91.140.50                                                                                                                     Duben 2017

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5-53: Výběr a stavba elektrických
zařízení –
Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování –
Oddíl 537: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-5-537
ed. 2

idt HD 60364-5-537:2016

Low-voltage electrical installations –
Part 5-53: Selection and erection of electrical equipment – Devices for protection, isolation, switching, control
and monitoring –
Clause 537: Isolation and switching

Installations électriques à basse tension –
Partie 5-53: Choix et mise en œuvre des matériels – Appareillage –
Article 537: Sectionnement et coupure

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil
5-53: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Schaltgeräte und Steuergeräte –
Abschnitt
537: Geräte zum Trennen und Schalten

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-5-537:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-5-537:2016. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-11-11 se nahrazuje ČSN 33 2000-5-537 z února 2001, která do uvedeného data platí
společně s touto normou.

 


Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 3

537........ Přístroje pro odpojování a spínání............................................................................................................................................. 6

537.0.... Úvod................................................................................................................................................................................................ 6

537.0.1. Rozsah platnosti............................................................................................................................................................................ 6

537.0.2. Citované dokumenty.................................................................................................................................................................... 6

537.1.... Obecně........................................................................................................................................................................................... 8

537.2.... Přístroje pro odpojování.............................................................................................................................................................. 8

537.3.... Přístroje pro spínání..................................................................................................................................................................... 9

537.3.1. Přístroje pro funkční spínání a řídicí přístroje.......................................................................................................................... 9

537.3.2. Přístroje pro vypínání z důvodů mechanické údržby............................................................................................................. 9

537.3.3. Přístroje nouzového vypínání................................................................................................................................................... 10

537.4.... Požární spínače.......................................................................................................................................................................... 10

Příloha A (normativní) Přístroje pro odpojování a spínání................................................................................................................. 11

Příloha B (informativní) Požární spínače.............................................................................................................................................. 13

Příloha C (normativní) Zvláštní národní podmínky.............................................................................................................................. 14

Příloha D (informativní) Odchylky typu A.............................................................................................................................................. 18

 

Tabulky

Tabulka A.1 – Přístroje pro odpojování a spínání................................................................................................................................ 11

 


Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k HD 60364-5-537:2016 dovoleno do 2019-11-11 používat dosud platnou ČSN 33 2000-5-537 z února 2001.

Změny proti předchozí normě

Tato norma je celkovou technickou revizí předchozí normy. Obsahuje následující významné technické změny: obsah tohoto dokumentu byl uzpůsobený tak, aby uváděl požadavky na zavedení opatření stanovených v HD 60364-4-46:2016 a požadavky na řádnou funkci z hlediska volby a montáže elektrických přístrojů pro odpojování a spínání. Další významnou technickou změnou je vložení přílohy A.

POZNÁMKAPro doplnění je vhodné uvést, že text HD 60364-4-46:2016 byl revidován tak, že obsahuje pouze obecné požadavky na opatření pro odpojování a spínání, aby byla zajištěna bezpečnost osob hospodářských zvířat a majetku.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60269 / HD 60269 / CLC/TR 60269 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60269 (35 4701) a v souboru ČSN 35 4701 Pojistky nízkého napětí

EN 60309 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 60309 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití

EN 60669-1 zavedena v ČSN EN 60669-1 ed. 2 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60669-2-1 zavedena v ČSN EN 60669-2-1 ed. 3 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-1: Zvláštní požadavky – Elektronické spínače

EN 60669-2-2 zavedena v ČSN EN 60669-2-2 ed. 2 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-2: Zvláštní požadavky – Spínače s elektromagnetickým dálkovým ovládáním (RCS)

EN 60669-2-3 zavedena v ČSN EN 60669-2-3 ed. 2 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace – Část 2-3: Zvláštní požadavky – Spínače s časovým zpožděním (TDS)

EN 60669-2-4 zavedena v ČSN EN 60669-2-4 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické
instalace – Část 2-4: Zvláštní požadavky – Izolační spínače

EN 60669-2-5 zavedena v ČSN EN 60669-2-5 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické
instalace – Část 2-5: Zvláštní požadavky – Spínače a související příslušenství pro použití v elektronických systémech pro byty a budovy (HBES)

EN 60669-2-6 zavedena v ČSN EN 60669-2-6 (35 4106) Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické
instalace – Část 2-6: Zvláštní požadavky – Protipožární spínače pro vnější a vnitřní reklamy a svítidla

EN 60898-1 zavedena v ČSN EN 60898-1 (35 4170) Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

EN 60898-2 zavedena v ČSN EN 60898-2 ed. 2 (35 4170) Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací – Část 2: Jističe pro střídavý a stejnosměrný proud

EN 60947-2 zavedena v ČSN EN 60947-2 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe

EN 60947-3 zavedena v ČSN EN 60947-3 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

EN 60947-4-1 zavedena v ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů – Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

EN 60947-4-2 zavedena v ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

EN 60947-4-3 zavedena v ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů – Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

EN 60947-5-1 zavedena v ČSN EN 60947-5-1 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů – Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

EN 60947-6-1 zavedena v ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-1: Spínače s více funkcemi – Přepínací zařízení

EN 60947-6-2 zavedena v ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 6-2: Spínače s více funkcemi – Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

EN 60947-7-1 zavedena v ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 7-1: Pomocná zařízení – Svorkovnice pro měděné vodiče

EN 61008-2-1 zavedena v ČSN EN 61008-2-1 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCCB funkčně nezávislé na síťovém napětí

EN 61009-2-1 zavedena v ČSN EN 61009-2-1 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 2-1: Použitelnost všeobecných pravidel pro RCBO funkčně nezávislé na síťovém napětí

EN 61095 zavedena v ČSN EN 61095 ed. 2 (35 4151) Elektromechanické stykače pro domácnost a podobné účely

EN 61984:2009 zavedena v ČSN EN 61984 ed. 2:2009 (35 4601) Konektory – Bezpečnostní požadavky a zkoušky

EN 61995 (soubor) zavedený v souboru ČSN EN 61995 (36 0615) Zařízení pro připojení svítidel pro domácnost a podobné účely

EN 62423 zavedena v ČSN EN 62423 ed. 2 (35 4183) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

EN 62606 zavedena v ČSN EN 62606 (35 4196) Obecné požadavky pro obloukové ochrany

EN 62626-1 zavedena v ČSN EN 62626-1 (35 4104) Spínací a řídicí krytá zařízení nízkého napětí – Část 1: Kryté odpínače mimo rozsah platnosti IEC 60947-3 zajišťující bezpečné odpojení během opravy a údržby

HD 60364-4-46:2016 zaveden v ČSN 33 2000-4-46 ed. 3:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-46: Bezpečnost – Odpojování a spínání

IEC 60417 nezavedena

IEC 60884 (soubor) zaveden v souboru ČSN IEC 60884 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití

IEC 60906 (soubor) nezaveden

Souvisící ČSN

ČSN IEC 60050-826 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826: Elektrické instalace

ČSN 33 2000-5-53 (33 0050) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z HD 60364-5-537:2016

Tento dokument (HD 60364-5-537:2016) byl připraven CLC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Jsou stanovena tato data:

    nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní

(dop)

2017-05-11

    nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-11-11

Tento dokument nahrazuje HD 384.5.537 S2:1998.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., IČ 26837021, Ing. Michal Kříž, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík


537 Přístroje pro odpojování a spínání

537.0 Úvod

537.0.1 Rozsah platnosti

Tato část HD 60364 se zabývá obecnými požadavky pro odpojování a spínání, řízení a požadavky na volbu a montáž přístrojů zajišťujících plnění těchto funkcí.

 

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.