ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 43.120; 91.140.50 Srpen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-722: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Napájení elektrických vozidel

ČSN 33 2000-7-722
ed. 2

idt HD 60364-7-722:2016
mod IEC 60364-7-722:2015

Low-voltage electrical installations –
Part 7-722: Requirements for special installations or locations – Supplies for electric vehicles

Installations électriques à basse tension –
Partie 7-722: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux – Alimentation des véhicules électriques

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-722: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Stromversorgung
von Elektrofahrzeugen

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-722:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-722:2016. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-02-26 se nahrazuje ČSN 33 2000-7-722 z ledna 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 6

722 Napájení elektrických vozidel 7

722.1 Rozsah platnosti 7

722.2 Citované dokumenty 7

722.3 Termíny a definice 8

722.30 Stanovení základních charakteristik 9

722.31 Účel, napájení a stavba 9

722.311 Nejvyšší spotřeba a odchylky 9

722.312 Uspořádání vodičů a způsob uzemnění 10

722.314 Uspořádání obvodů 10

722.4 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 10

722.41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 10

722.413 Ochranné opatření: elektrické oddělení 10

722.5 Výběr a stavba elektrických zařízení 11

722.51 Obecné předpisy 11

722.511 Soulad s normami 11

722.512 Provozní podmínky a vnější vlivy 11

722.53 Volba a montáž elektrických zařízení – Spínací a řídicí přístroje 11

722.530 Úvod 11

722.531 Přístroje na ochranu před úrazem elektrickým proudem automatickým odpojením od zdroje 12

722.533 Přístroje pro ochranu před nadproudem 12

722.536 Koordinace ochranných přístrojů 12

722.538 Přístroje pro monitorování 12

722.543 Ochranné vodiče 13

722.55 Ostatní zařízení 13

Příloha A (informativní) Seznam poznámek týkajících se některých zemí 14

Příloha ZA (normativní) Zvláštní národní podmínky 15

Příloha ZB (informativní) Odchylky typu A 17

Bibliografie 18

 

Předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k HD 60364-7-722:2016 dovoleno do 2019-0226 používat dosud platnou ČSN 33 2000-7-722 z ledna 2013.

Změny proti předchozí normě

Tato norma je celkovou technickou revizí předchozí normy, která spočívá především v upřesnění požadavků na připojovací místa elektrických vozidel.

Informace o citovaných dokumentech

EN 60269/HD 60269/CLC/TR 60269 (soubor) zaveden v souborech ČSN EN 60269 (35 4701) a ČSN 35 4701 (35 4701) Pojistky nízkého napětí

EN 60309-1:1999 zavedena v ČSN EN 60309-1 ed. 3:2000 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení
pro průmyslové použití. Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60309-2 zavedena v ČSN EN 60309-2 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na rozměrovou záměnnost kolíkových a zdířkových spojů

HD 384 / HD 60364 (soubor) zaveden v souboru ČSN 33 2000 Elektrické instalace nízkého napětí

EN 60898 (soubor)  zaveden v souboru ČSN EN 60898 (35 4170) Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací

EN 60947-2 zavedena v ČSN EN 60947-2 ed. 3 (35 4101) Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí – Část 2: Jističe

EN 60947-6-2 zavedena v ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (35 4101) Spínací a řidicí přístroje nn – Část 6: Spínače s více funkcemi – Oddíl 2: Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

EN 61008-1 zavedena v ČSN EN 61008-1 ed. 3 (35 4181) Proudové chrániče bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití (RCCB) – Část 1: Obecná pravidla

EN 61009-1 zavedena v ČSN EN 61009-1 ed. 3 (35 4182) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou pro domovní a podobné použití (RCBO) – Část 1: Obecná pravidla

EN 61140:2002 zavedena v ČSN EN 61140 ed. 2:2003 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení

EN 61557-8 zavedena v ČSN EN 61557-8 ed. 3 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 8: Hlídače izolačního stavu v rozvodných sítích IT

EN 61557-9 zavedena v ČSN EN 61557-9 ed. 3 (35 6230) Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V – Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany – Část 9: Zařízení k lokalizování místa poruchy izolace v rozvodných sítích IT

EN 61558-2-4 zavedena v ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

EN 61851 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 61851 (234 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením

EN 62196 (soubor) zaveden v souboru ČSN EN 62196 (35 4572) Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením

EN 62196-1 zavedena v ČSN EN 62196-1 ed. 3 (35 4572) Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení
a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 1: Obecné požadavky

EN 62196-2 zavedena v ČSN EN 62196-2 (35 4572) Vidlice, zásuvky, vozidlová zásuvková spojení a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 2: Požadavky na rozměrovou kompatibilitu a zaměnitelnost pro přístroje s kolíky a dutinkami na střídavý proud

EN 62262 zavedena v ČSN EN 50102 (33 0335) Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

EN 62423 zavedena v ČSN EN 62423 ed. 2 (35 4183) Proudové chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou a bez vestavěné nadproudové ochrany pro domovní a podobné použití typu F a typu B

Souvisící ČSN

ČSN IEC 50(691):1997 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 691: Tarify pro elektřinu

ČSN EN 60309-4 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely – Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických
zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN IEC 60884-1 (35 4515) Vidlice a zásuvky pro domovní a podobná použití – Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 61851 (soubor) (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením

ČSN EN 61851-1 ed. 2:2011 (34 1590) Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – Část 1: Všeobecné požadavky

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z HD 60364-7-722:2016

Text dokumentu 64/1986/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 60364-7-722 vypracovala technická komise IEC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako HD 60364-7-722:2016.

Text návrhu, který zahrnuje společné modifikace IEC 60364-7-7122:2015 (64/1986/FDIS) vypracovala technická komise CLC/TC 64 Elektrická zařízení (instalace) – budov: ochrana před úrazem elektrickým proudem a byl schválen CENELEC.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2016-08-26

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2019-02-26

Tento dokument nahrazuje HD 30364-7-722:2012.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

V tomto dokumentu jsou společné změny oproti mezinárodní normě vyznačeny svislou čarou na levém okraji textu.

Kapitoly, články, poznámky, tabulky, obrázky a přílohy, které jsou zde navíc oproti IEC 60364-7-722: 2015, jsou označeny písmenem „Z“.

Informativní údaje z IEC 60364-7-722:2015

Tuto mezinárodní normu vypracovala technická komise IEC/TC 64 Elektrická zařízení (instalace) a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

64/1986/FDIS

64/2004/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 60364 se společným názvem Elektrická instalace nízkého napětí je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah této publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

Upozornění na poznámky k přejímané normě

Do normy byla k článku 722.3.1 doplněna poznámka, která je označena jako POZNÁMKA K TÉTO NORMĚ.

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., IČ 26837021, Ing. Karel Dvořáček, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík

Úvod

Pro účely této části (HD 60364) se použijí požadavky z obecných částí 1 až 6 HD 60364.

Části 7XX HD 60364 obsahují zvláštní požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, které jsou založeny na požadavcích obecných částí HD 60364 (část 1 až 6). Části 7XX musí být vnímány v souvislosti s požadavky obecných částí.

Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují požadavky obecných částí HD 60364 platné v době vydání této části normy. Nepřítomnost odkazu na vyloučení článku obecné části znamená možnost využití odpovídajících článků obecné části (nedatovaný odkaz).

Požadavky jiných částí 7XX mohou být významné pro instalace, na něž se vztahují požadavky této části. Tato část proto též může doplňovat, upravovat nebo nahrazovat určité požadavky platné v době publikování oněch částí.

Číslování této části sleduje vzory a odpovídající odkazy na HD 60364. Čísla následující po čísle této části jsou čísla odpovídajících nebo kapitol souboru HD 60364, platných v době publikování této části jak jsou uvedeny v normativních odkazech tohoto dokumentu (datované odkazy).

Jestliže je nutné doplnit požadavky či vysvětlivky mající nepřímý vztah k ostatním částem souboru HD 60364, pak číslování těchto článků je uvedeno takto: 722.101, 722.102, 722.103, atd.

POZNÁMKA V případě, že by byly vydány nové nebo změněné obecné části s upraveným číslováním po vydání této části, čísla článků týkající se obecné části v této části HD 60364 již nemusí být dále v souladu s nejnovějším vydáním obecné části. Musí být dodržovány datované odkazy.

722 Napájení elektrických vozidel

722.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky této části HD 60364 se užijí pro:

POZNÁMKA Požadavky na zpětné zásobování napájecí sítě z elektrických vozidel se připravují.

Tato část nepokrývá požadavky na induktivní nabíjení.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.