ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.60; 91.140.50 Červen 2016

Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 7-730: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla

ČSN 33 2000-7-730

idt HD 60364-7-730:2015

Low-voltage electrical installations –
Part 7-730: Requirements for special installations or locations – Onshore units of electrical shore connections for inland navigation vessels

Installations électriques basse tension –
Partie 7-730: Exigences pour les installations et emplacements spéciaux – Unités à terre des connexions au réseau électrique terrestre pour les bateaux de navigation intérieure

Errichten von Niederspannungsanlagen –
Teil 7-730: Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Elektrischer Landanschluss
für Fahrzeuge der Binnenschifffahrt

Tato norma je českou verzí harmonizačního dokumentu HD 60364-7-730:2015. Překlad byl zajištěn Úřadem
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the Harmonization Document HD 60364-7-730:2015. It was translated
by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Obsah

Strana

Předmluva 3

Úvod 5

730 Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla 6

730.1 Rozsah platnosti 6

730.2 Citované dokumenty 6

730.3 Termíny a definice 7

730.31 Účely, dodávky a struktura 7

730.312 Uspořádání vodičů a uzemňovací soustava 7

730.313 Dodávky 7

730.4 Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti 7

730.41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem 7

730.5 Výběr a stavba elektrických zařízení 8

730.512 Provozní podmínky a vnější vlivy 8

730.521 Typy elektroinstalace 8

730.53 Izolace, spínání a řízení 9

730.531 Ochranná zařízení proti nepřímému dotyku pomocí automatického odpojení od zdroje 9

730.533 Zařízení pro ochranu proti nadproudům 9

730.537 Odpojování a spínání 9

730.55 Ostatní zařízení 10

730.55.1 Zásuvky pro všeobecné použití 10

Příloha A (informativní) Příklady způsobů napájení 11

Příloha B (informativní) Odchylky typu A 13

Bibliografie 14

Obrázky

Obrázek 730A.1 – Přímé připojení jednofázového napájení 11

Obrázek 730A.2 – Přímé připojení jednofázového napájení s ochranným oddělovacím transformátorem plavidla 11

Obrázek 730A.3 – Přímé připojení třífázového napájení 12

Obrázek 730A.4 – Přímé připojení třífázového napájení s ochranným oddělovacím transformátorem plavidla 12

 


Předmluva

Informace o citovaných dokumentech

EN 15869-1 zavedena v ČSN EN 15869-1 (32 6360) Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová
přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 15869-2 zavedena v ČSN EN 15869-2 (32 6360) Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová
přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz – Část 2: Přípojka na břehu, požadavky na bezpečnost

EN 15869-3 zavedena v ČSN EN 15869-3 (32 6360) Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová
přípojka, třífázový proud 400 V, do 63 A, 50 Hz – Část 3: Přípojky na plavidle, požadavky na bezpečnost

EN 60309-1 zavedena v ČSN EN 60309-1 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60309-2 zavedena v ČSN EN 60309-2 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

EN 60309-4 zavedena v ČSN EN 60309-4 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové účely – Část 4: Spínané pevné a pohyblivé zásuvky s blokováním nebo bez blokování

EN 61558-2-4 zavedena v ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (35 1330) Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V – Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 13297 (32 6613) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu

ČSN EN 60092-507 ed. 2 (32 6611) Elektrická instalace na plavidlech – Část 507: Malá plavidla

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajiš-
tění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN EN 61386-24 (37 0000) Trubkové systémy pro vedení kabelů – Část 24: Zvláštní požadavky – Trubkové systémy uložené v zemi

ČSN EN 60529 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

ČSN 33 2000-7-709 (33 2000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-709: Zařízení jednoúčelová
a ve zvláštních objektech – Přístavy a obdobné lokality

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace
o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z HD 60364-7-730:2015

Tento dokument (HD 60364-7-730:2015) vypracovala technická komise CLC/TC 64 Elektrické instalace a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Jsou stanovena tato data: 

  • nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
    vydáním identické národní normy nebo vydáním
    oznámení o schválení k přímému používání
    jako normy národní

(dop)

2016-06-30

  • nejzazší datum zrušení národních norem,
    které jsou s dokumentem v rozporu

(dow)

2018-06-30

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Citované předpisy

Směrnice Rady 2008/59/ES z 12. června 2008 upravující Směrnici 2006/87/ES Evropského parlamentu a Rady kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, z důvodu přistoupení Bulharské republiky a Rumunska, OJ L 166, 27. 6. 2008, str. 31 – 32.

Vypracování normy

Zpracovatel: MEDIT Consult s. r. o., IČ 26837021, Ing. Bohuslav Kramerius

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Pavel Vojík


Úvod

Pro účely této části HD 60364 se použijí požadavky z obecných částí HD 60364 (část 1 až 6).

Části 7XX HD 60364 obsahují zvláštní požadavky na zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech, které jsou založeny na požadavcích obecných částí HD 60364 (část 1 až 6). Části 7XX musí být vnímány v souvislosti
s požadavky obecných částí.

Zvláštní požadavky této části HD 60364 doplňují, upravují nebo nahrazují požadavky obecných částí HD 60364 platné v době vydání této části normy. Nepřítomnost odkazu na vyloučení článku obecné části znamená možnost využití odpovídajících článků obecné části (nedatovaný odkaz).

Požadavky jiných částí 7XX mohou být významné pro instalace, na něž se vztahují požadavky této části. Tato část HD 60364 pro to též může doplňovat, upravovat nebo nahrazovat určité požadavky platné v době publikování oněch částí.

Číslování této části HD 60364 sleduje vzory a odpovídající odkazy na HD 60364. Čísla následující po čísle této části jsou čísla odpovídajících částí nebo kapitol HD 60364, platných v době publikování této části jak jsou uvedeny v normativních odkazech tohoto dokumentu (datované odkazy).

Jestliže je nutné doplnit požadavky či vysvětlivky mající nepřímý vztah k obecným částem nebo jiným částem 7XX, pak číslování těchto článků je uvedeno takto 7XX.101, 7XX.102, 7XX.103, atd.

V případě, že by byly vydány nové nebo změněné obecné části s upraveným číslováním po vydání této části, čísla článků týkající se obecné části v této části HD 60364 již nemusí být dále v souladu s nejnovějším vydáním obecné části. Datované odkazy mají být dodržovány.


730 Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla

730.1 Rozsah platnosti

Zvláštní požadavky stanovené v této části HD 60364 se vztahují na břehové instalace určené k napájení vnitrozemských plavidel pro komerční a správní účely, které jsou zakotvené v přístavech a kotvištích.

Pro jednofázové a třífázové napájecí rozvody rekreačních plavidel se použije HD 60364-7-709.

Tato část HD 60364 se vztahuje na zařízení se jmenovitým napájecím jednofázovým nebo třífázovým napětím AC 400/230 V/50 Hz.

Dodatečné požadavky, které se nevztahují na elektrickou instalaci, jsou uvedeny v EN 15869-1 a v EN 15869-2.

Konkrétní požadavky se nevztahují na palubní zařízení vnitrozemských lodí, včetně jejich propojovacích kabelů. Dodatečné požadavky na palubní instalace jsou uvedeny v EN 15869-3.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.