ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.395.669

Schválena: 12.10.1987

Elektrotechnické předpisy
POŽADAVKY NA ODOLNOST SDĚLOVACÍCH
ZAŘÍZENÍ PROTI PŘEPĚTÍ A NADPROUDU

ČSN 33 4000


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Requirements for communication equipment resistibility against overvoltage and overcurrent

 

Norma stanoví požadavky na odolnost sdělovacích zařízení připojovaných ke sdělovacím vedením proti přepětí a nadproudu. Jejím účelem je v návaznosti na ČSN 33 3300, ČSN 33 4010, ČSN 34 2030, ČSN 34 2031

a ČSN 34 2040 stanovit požadavky na ochranu sdělovacích zařízení před přepětím a nadproudem vzniklým ve sdělovacích vedeních účinkem atmosférických výbojů a nebezpečných vlivů silových vedení a zařízení. Norma neplatí pro ochranu před přepětím přivedeným do sdělovacího zařízení přímo z elektrické sítě, před přepětím vzniklým výboji statické elektřiny a před přepětím vzniklým činností sdělovacího zařízení. Norma rovněž neplatí pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

Ustanovení této normy platí pro sdělovací zařízení určená k připojení k vnějším podzemním i nadzemním kabelovým vedením, nadzemním drátovým vedením a k vedení sdělovacího rozvodu uvnitř budov s vysokým výskytem přepětí.

Odolnost sdělovacích zařízení proti krátkodobým přepětím ze zdrojů rušení uvnitř budov se prokazuje zkouškami podle ČSN 180013.

Norma platí i pro dovážené výrobky.

Výjimky z této normy povoluje federální ministerstvo spojů.

 

1.   VŠEOBECNĚ

 

1.1  Sdělovací zařízení se připojují pouze k vedením opatřeným ochranami proti přepětí ve smyslu ČSN 33 4010, ČSN 34 2030, ČSN 34 2031 a ČSN 34 2040.

 

1.2  Kategorie odolnosti proti přepětí a nadproudu a bližší specifikace zkušebních podmínek podle této normy se stanoví (na základě jednání výrobce zařízení s odběrateli) před zahájením vývoje (tzn. při zadávání základních technických požadavků) nebo při změnách výroby zařízení a musí se uvádět v technických podmínkách zařízení.


Nahrazuje ČSN 33 4000
z 17.6.1980

Účinnost od:
1.10.1988

32692-- Vynechaný text --