ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.3.004.5

16.06.1990

Elektrotechnické předpisy
REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 33 1500


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Electrical engineering regulations. Inspection and testing of electrical installations

 

Tato norma je základní normou pro provádění revizi elektrických zařízení ve smyslu ČSN 33 0010 a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny /dále jen elektrická zařízení). Tato norma platí pro všechna elektrická zařízení, která mohou ohrozit lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny, pokud jiné čs. státní normy nebo předpisy orgánů  státních odborných dozorů nestanoví pro zvláštní případy odlišné požadavky.1)

 

1. ÚČEL REVIZE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 

Účelem revize elektrických zařízení je ověřování jejich stavu z hlediska bezpečnosti. Požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud elektrické zařízení odpovída z hlediska bezpečnosti příslušným ustanovením norem.

 

2. VÝCHOZÍ REVIZE

 

2.1.  Nová elektrická zařízení je možno uvést do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizi, popř. ověřen a doložen dokladem v souladu s požadavky stanovenými zvláštními právními předpisy.2)

 

_______________

1) Např. ČSN 34 3880, ČSN 34 888l, výnos ČBÚ č. 30/l980, výnos FMD č. 33/l978, vyhláška ČBÚ č. 60/l989, úprava SBÚ č. 3800/l973 a pod.

2) Za takový doklad se považuje :

-  označení státní značkou jakosti, značkou prvního stupně jakosti, schvalovací

nebo certifikační značkou podle zákona č. 30/l968 Sb. ve znění zákona č.84/l987

Sb. o státním zkušebníctví,

-  osvědčení o jakosti a kompletnosti nebo atest podle hospodářského zákonníku

č. 109/l964 Sb. ve znění zákona č. 45/l983 Sb. o č. 99/l988 Sb.,

-  protokol o kusové zkoušce výrobce.


ČSN 34 3800 z 28.1.1967
ČSN 34 3801 z 1.1.1962
ČSN 34 3810 z 1. 10. 1961

Účinnost od:
01.06.1991

32590-- Vynechaný text --