ČESKOSLOVENSKÁ NORMA

MDT 621.315:614.825

Leden 1993

Elektrotechnické předpisy
OCHRANA PŘED ÚČINKY ELEKTRO-
MAGNETICKÉHO POLE 50 Hz V PÁSMU VLIVU
ZAŘÍZENÍ ELEKTRIZAČNÍ SOUSTAVY

ČSN 33 2040


 

 

 

Protection against the effect of the electromagnetic field 50 Hz in the zone of influence of electric power system device.

Protection contrel influence du champs électromagnétique dans la zone d'effet d'une installation du systéme électrique.

Schutz gegen den Einflub des elektromagnetischen Feldes 50 Hz in der Einwirkungszone der Einrichtungen in elektrischen Netzen.

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v rozsahu pravomoci Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

 

ČSN 33 2010  Ochrana před nebezpečným dotykem (návrh)

ČSN 34 3108  Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. Překlad dokumentu

ČSN IEC 833 (34 5647) Měření elektrických polí průmyslového kmitočtu

 

Další souvisící normy

 

ČSN 33 3300  Stavba venkovních silových vedení

ČSN 34 1010  Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 34 3100  Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

 

DIN 57 848 (VDE 0848) teil 4 Sicherheit bei elektromagnetischen Feldern

NIMZS 301 Nagyfeszultségu távvezetékek kozelében és alállomásokon fellépo ipari frekvenciájů villamos térerosség méres (Měření vzdušných vzdáleností vysokonapěťového vedení)

PN-75/E-05 100 Elektroenergetycze linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. (Elektrická venkovní vedení. Projektování a stavba)

GOST 12.1.002-84  Elektrická pole průmyslového kmitočtu

 

Nahrazení předchozích norem

 

Touto normou se nahrazuje ČSN 33 2040 ze 16. 10. 1979. Tím pozbývá ČSN 33 2040 ze 16. 10. 1979 platnosti v celém rozsahu.

 

Ó Federální úřad pro normalizaci a měření
28579


Strana 2

Změny proti předchozí normě

 

V revidovaném znění normy byly stanoveny požadavky na úroveň jak elektrického tak i magnetického pole v okolí zařízení elektrizační soustavy bez ohledu na úroveň přenosového napětí. Byla snížena úroveň okamžitého dotykového proudu v souladu s požadavky návrhu normy ČSN 33 2010 a přípustná úroveň intenzity elektrického pole v okolí

obecně přístupných zařízení elektrizační soustavy z 15 na 10 kV/m ve výši 1,8 m nad zemí. Dále byly upřesněny požadavky na úpravu terénu v prostorách přístupných pouze osobám s elektrotechnickou kvalifikací a stanovena omezení délky pobytu v elektrických polích.

 

Deskriptory podle Tezauru ISO ROOT

 

Kód deskriptoru/znění deskriptoru: KB/KO/elektrotechnika, ZIB.V/předpisy, CLE.E/elektromagnetická pole, CLN/elektrická pole, AUY/ochrana (před působením negativních vlivů), LBB.HC/definice, BA/BK/měření

 

Vypracování normy

 

Zpracovatel: Výzkumný ústav energetický Praha, s. p., IČO 661 511, Ing. Jana Tuháčková, CSc.

Technická normalizační komise: TNK č. 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Federálního úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Michal Kříž


Strana 3

1  Předmět normy

 

Tato norma stanoví požadavky na úroveň intenzity elektromagnetického pole v okolí zařízení elektrizační soustavy.

 -- Vynechaný text --