ČESKÁ NORMA

ICS 29.020;29.100.20

Prosinec 1996

Elektrotechnické předpisy - Označování
elektrických zařízení jmenovitými údaji
vztahujícími se k elektrickému napájení - 
Bezpečnostní požadavky

ČSN
EN 61 293

(33 0150)

 

 

idt IEC 1293:1994

 

Marking of elecrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements

Marquage des matériels électriques avec des caractéristiques assignées relatives à l´alimentation électrique - Prescriptions de sécurité

Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel mit Bemessungsdaten für die Stromversorgung - Anforderungen für die Sicherheit

 

Tato norma je identická s EN 61293:1994, která je převzetím IEC 1293:1994 bez modifikací.

This standard is identical with EN 61293:1994, which is adoption of IEC 1293:1994 without any modification.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 27 zavedena v souboru ČSN IEC 27 Písmenné značky používané v elektrotechnice (33 0100)

IEC 38:1983 zavedena v ČSN IEC 38:1993 Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí IEC (33 0120)

IEC 50(826):1982   zavedena v ČSN 33 0050-8-26:1989 Elektrotechnické předpisy. Názvosloví v elektrotechnice. Elektrické instalace budov

IEC 417:1993 zavedena v ČSN IEC 417 HD 243 S9:1994 Značky nahrazující nápisy na předmětech. Rejstříky a přehled (34 5555)

IEC 445:1988   zavedena v ČSN 33 0160:1989 Elektrotechnické předpisy. Značení svorek elektrických předmětů a vybraných vodičů. Obecná pravidla písmenno-číslicového systému (eqv IEC 445)

IEC 617-2:1983 zavedena v ČSN IEC 617-2:1993 Značky pro elektrotechnická schémata. Část 2: Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití (01 3390)

IEC 1082-1:1991 zavedena v ČSN EN 61082-1:1995 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 1: Všeobecné požadavky (01 3380)

ISO 31-0:1992 zavedena v ČSN ISO 31-0:1994 Veličiny a jednotky. Část 0: Všeobecné zásady (01 1300)

ISO 1000:1992   dosud nezavedena

ISO 7000:1989 zavedena ČSN ISO 7000:199x Značky pro použití na zařízeních. Rejstřík a přehled (01 8024)

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 1293:1994 Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements

(Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky)

 

Ó Český normalizační institut, 1996
20349


Strana 2

DIN EN 61293:1995 Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel mit Bemessungsdaten für die Stromversorgung - Anforderungen für die Sicherheit (IEC 1293:1994)

(Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (IEC 1293:1994))

 

NF C04-210, NF EN 61293:1994 Marquage des matériels électriques avec des caractéristiques assignées relatives à l'alimentation électrique. Prescriptions de sécurité. (Norme européenne EN 61293) (Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky (Evropská norma EN 61293))

 

BS EN 61293:1995; IEC 1293:1994 Marking of electrical equipment with ratings related to electrical supply. Safety requirements

(Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - Bezpečnostní požadavky)

 

Informativní údaje z IEC 1293:1994

Mezinárodní norma IEC 1293 byla připravena Technickou komisí IEC č.16: Značení svorek a jiné identifikace.

Text této normy je založen na následujících dokumentech:

 

2Y1.gif

 

Úplná informace o hlasování ke schválení této normy je uvedena ve Zprávě o hlasování, citované ve výše uvedené tabulce.

 

Přílohy A a B jsou pouze pro informaci.

 

Souvisící ČSN

ČSN 02 5080:1979   Štítky. Technické požadavky

ČSN 34 5613:1970   Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Mechanické zkoušky elektrických předmětů

ČSN 34 5568:1962   Štítky pro elektrotechniku

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav - KONSEP, IČO 001481, Ing. Vladimír Prokeš

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 61293

EUROPEAN STANDARD

Září 1994

NORME EUROPÉNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 29.020

 

Deskriptory: Electric equipment, electric power supply, characterictics, marking, graphic symbols, safety, specifications

 

Označování elektrických zařízení jmenovitými údaji vztahujícími se k elektrickému napájení - bezpečnostní požadavky (IEC 1293:1994)

 

Marking of elecrical equipment with ratings related to electrical supply - Safety requirements (IEC 1293:1994)

Marquage des matériels électriques avec des caractéristiques assignées relatives à l´alimentation électrique - Prescriptions de sécurité (CEI 1293:1994)

Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel mit Bemessungsdaten für die Stromversorgung - Anforderungen für die Sicherheit (IEC 1293:1994)

 

Tato evropská norma byla schválena CENELEC dne 5. července 1994. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoli změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými odkazy lze obdržet na vyžádání u Ústředního sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v kterémkoli jiném jazyku přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou tento člen zodpovídá a notifikuje ji Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

 

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Text dokumentu 16(CO)75, který byl vypracován technickou komisí IEC TC 16: Značení svorek a jiná značení, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC v lednu 1994.

 

Výše uvedený dokument byl schválen organizací CENELEC jako EN 61293 dne 5. července 1994.

 

Byly stanoveny tyto termíny:

 

-  nejzazší termín zavedení identické národní normy                (dop)     1995-07-01

-  nejzazší termín zrušení rozporných národních norem           (dow)     1995-07-01

 

Přílohy označené jako „normativní" jsou součástí této normy. Přílohy označené jako „informativní" jsou jen pro informaci. V této normě přílohy A a B jsou informativní a příloha ZA je normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1293:1994 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

1

Předmět normy

5

2

Normativní odkazy

5

3

Požadavky na označování

5

3.1

Základní požadavky

5

3.2

Označování elektrického zařízení jmenovitými údaji

6

3.3

Posloupnost jmenovitých hodnot a jiných údajů

7

3.4

Vyjadřování hodnot

7

4

Použití

8

Příloha A (informativní) Příklady

9

Příloha B (informativní) Literatura

11

Příloha ZA (normativní)

12


Strana 5

1   Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma stanoví nejnižší požadavky (viz poznámku 1) a všeobecná pravidla pro označování elektrických zařízení (viz poznámku 2) jmenovitými hodnotami a jinými údaji, aby byl umožněn správný a bezpečný výběr i instalace elektrických zařízení z hlediska elektrického napájení.

 

Účelem normy je:

-  uvést bez omezení požadavky pro označování napětí, proudu, kmitočtu a výkonu ve vztahu k napájecí síti;

-  dát technickým komisím*) pravidla pro označování jmenovitých elektrických údajů na výrobcích.

 

Aby označování zařízení, podsestav a součástek jmenovitými údaji ve vztahu k elektrickým sítím, které je napájí, bylo rozsahem co nejmenší, stanoví tato základní norma pro bezpečnost pravidla pro potřeby příslušných technických komisí. Příslušné technické komise mohou požadovat označení dalších údajů potřebných s ohledem k napájení.

 

POZNÁMKY

1  Další značení - viz Pokyny ISO/IEC 51 [1]**).

2  Definice elektrického zařízení - viz IEC 50(826).

 -- Vynechaný text --