ICS 27. 120. 00; 01. 040. 27

ČESKÁ NORMA

Srpen 1996

Mezinárodní elektrotechnický slovník -

Kapitola 26: Jaderné elektrárny

pro výrobu elektrické energie

ČSN 33 0050-26

mod lEC 50(26): 1968

International Electrotechnical Vocabulary: Chapter 26: Nuclear power plants for electric energy generation Vocabulaire Electrotechnigue International: Chapitre 26: Centrales de production d'énergie électrique par voie nucléaire Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch: Teil 26: Kernkraftwerke für Erzeugnise elektrischer Energie

Tato norma obsahuje IEC 50(26): 1968, modifikovanou ISO/DIS 921: 1991, s národními doplňky. Národní doplňky jsou označeny slovy "Národní poznámka".

Obsah

Předmluva....................................................................................................................................................................................        2

Oddíl

26-05 Jaderná fyzika..................................................................................................................................................................        3

26-05-1 Částice..........................................................................................................................................................................        3

26-05-2 Interakce.......................................................................................................................................................................        9

26-05-3 Účinný průřez...............................................................................................................................................................      18

26-10 Teorie reaktoru................................................................................................................................................................      22

26-10-1 Výrazy vztahující se к neutronům...............................................................................................................................      22

26-10-2 Výrazy vztahující se к reaktorům................................................................................................................................      26

26-15 Stavba a provoz reaktoru.................................................................................................................................................      33

26-15-1 Reaktory.......................................................................................................................................................................      33

26-15-2 Hlavní složky reaktoru.................................................................................................................................................      36

26-15-3 Provoz reaktoru............................................................................................................................................................      40

26-15-4 Různé...........................................................................................................................................................................      45

Abecední rejstříky

Český abecední rejstřík................................................................................................................................................................      48

Anglický abecední rejstřík...........................................................................................................................................................      53

Francouzský abecední rejstřík.....................................................................................................................................................      57

Německý abecední rejstřík..........................................................................................................................................................      61

© Český normalizační institut, 1996

19794


ČSN 33 0050-26

Předmluva

Norma obsahuje české termíny a definice, anglické termíny a definice a další cizojazyčné termíny v pořadí: francouzština, němčina.

POZNÁMKA - Za číslem názvu je v závorce uvedeno číslo udávající zařazení názvu v terminologické databance, jejímž účelem je poskytovat informace zpracovatelům technických norem a technické dokumentace. Databanka je v současné době vedena Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Souvisící normy

ČSN 01 1308 Veličiny a jednotky v atomové a jaderné fyzice

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

NF С 01-026: 1974 Electrotechnical Vocabulary. Group 26: Nuclear power plants for electrical energy generation (Jaderné elektrárny pro výrobu elektrické energie)

Informační údaje z IEC

Z hlediska zajištění maximálně možné shody mezi výrazy a definicemi této skupiny mezinárodního elektrotechnického slovníku a výrazy a definicemi vzťahujícími se к jaderné energetice, které budou publikovány ISO, bylo rozhodnuto dohodou mezi představiteli ISO a IEC použít, pokud to bude možné, výrazy a definice stanovené Subkomisí 1 Technické komise ISO č. 85.

Porovnání s IEC 50(26)

Norma přebírá strukturu a termíny IEC 26: 1968. U termínů IEC 26, které jsou zároveň obsaženy v ISO/DIS 921: 1991, byly definice těchto termínů převzaty z této novější normy ISO. U těchto termínů je zároveň uvedeno číslo, pod kterým jsou v normě ISO uvedeny, a termíny jsou označeny hvězdičkou u anglického ekvivalentu. К definicím 26-05-120, 26-05-255, 26-05-480, 26-05-615, 26-10-025, 26-10-270, 26-15-120 a 26-15-455 jsou doplněny národní poznámky, upřesňující definice z hlediska použití v ČR.

Vypracování normy

Zpracovatel: Energoprojekt Praha, IČO 45273898, Ing. Jaroslav Mezera Technická normalizační komise: TNK 21 Terminologie v elektrotechnice Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Petřík

2