ČESKÁ NORMA

ICS 91.140.50

Leden 1996

NAPĚŤOVÁ PÁSMA PRO ELEKTRICKÉ
INSTALACE V BUDOVÁCH

ČSN
IEC 449
HD 193 S2

33 0130

 

 

 

Voltage bands for electrical installations of buildings

Domaines de tensions des installations électriques des bâtiments

Spannungsbereiche für elektrische Anlagen von Gebäuden

 

Tato norma je identická s IEC 449:1973 včetně jeho změny 1: 1979 a zavádí HD 193 S2:1980, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 449:1973 včetně jeho změny A1:1979.

 

Národní předmluva

Tato norma uvádí napěťová pásma do kterých se třídí instalace podle svého jmenovitého napětí.

 

Citované normy

IEC 364-1 zavedena v ČSN 33 2000-1 Elektrotechnické předpisy. Část 1: Základní ustanovení pro elektrická zařízení (mod. IEC 364-1)

 

Další souvisící normy

ČSN IEC 38 Elektrotechnické předpisy Normalizované napětí IEC (33 0120)

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

IEC 449:1973+A1:1979 Voltage bands for electrical installations of buildings (Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách)

ÖVE HD 193 S2:1992 Spannungsbereiche für elektrische Anlagen von Gebäuden (Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách)

NEN 10449:1980 Domaines de tensions des installations électriques des bâtiments (Napěťová pásma pro nízkonapěťové instalace)

 

Informační údaje z HD 193 S2:1980

Harmonizační dokument HD 193 S2 byl schválen CENELEC 19. 9. 1980. Termín zveřejnění harmonizované národní normy byl stanoven do 1. 10. 1982.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Elektrotechnický zkušební ústav, Koordinační normalizační středisko pro elektrotechnické předpisy, IČO 011481, Ing. Lumír Němeček

Technická normalizační komise: TNK 22 Elektrotechnické předpisy

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Michal Kříž

 

Ó Česky normalizační institut, 1995
18605


Strana 2

NAPĚŤOVÁ PÁSMA PRO ELEKTRICKÉ

IEC 449

INSTALACE V BUDOVÁCH

První vydání

1973

včetně změny A1

1979


 

MDT 621.316.172/.176.027.001.11:614.825

 

Předmluva

 

1) Oficiální rozhodnutí nebo dohody IEC týkající se technických otázek zpracovaných technickými komisemi, v nichž jsou zastoupeny všechny zainteresované národní komitéty, vyjadřují v největší možné míře mezinárodní shodu v názoru na předmět, kterého se týkají.

 

2) Mají formu doporučení pro mezinárodní použití a v tomto smyslu jsou přijímána národními komitéty.

 

3) Na podporu mezinárodního sjednocení vyjadřuje IEC přání, aby všechny národní komitéty převzaly text doporučení IEC do svých národních předpisů, který národní podmínky dovolují. Jakýkoliv rozdíl mezi doporučením IEC a odpovídajícím národním předpisem by měl být pokud možno v národním předpise jasně vyznačen.

 -- Vynechaný text --