ČESKÁ NORMA

MDT 621.3.01

Srpen 1995

ELEKTROTECHNICKÉ PŘEDPISY
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-3
HD 384.3 S1


 

 

mod IEC 364-3:1993 a změna 1:1994

 

Electrical equipment and installations. Part 3: Assessment of general charakteristics

Matériel et installation électriques. Troisième partie: Détermination des caractéristiques générales

Elektrische Anlagen. Teil 3: Bestimmung allgemeiner charakteristischer Merkmale

 

Tato norma obsahuje HD 384.3 S1:1985 doplněný o údaje z IEC 364-3:1993 včetně změny 1:1994 a o národní doplňky a poznámky.

Údaje, které jsou do normy doplněny, jsou označeny písmenem „N" v čísle článku a tabulky, národní poznámky jsou označeny písmenem „N" za slovem poznámka. Národní přílohy jsou označeny počínaje písmeny NK, NL atd.

Údaje souhlasné s IEC 364-3:1993 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

3.1 Všeobecně

5

3.2 Odkazy na normy

5

 

 

 

31 Účel, zdroje a uspořádání

5

311 Nejvyšší spotřeba a odchylky

5

312 Druhy rozvodných sítí

6

313 Zdroje

13

314 Uspořádání obvodů

14

 

 

 

32 Třídění vnějších vlivů

14

320.1 Úvod

14

320.2 Označování

14

321 Prostředí

16

322 Využití

23

323 Konstrukce budov

25

 

 

 

33 Vzájemná slučitelnost

26

 

 

 

34 Údržba

26

 

 

 

35 Bezpečnostní opatření pro případ nouze

26

Příloha A Stručný seznam vnějších vlivů

28

Příloha B Vzájemná závislost teploty, relativní vlhkosti a absolutní vlhkosti vzduchu

30

Příloha C Hodnocení z hlediska mechanického namáhání

39

Příloha D Rozdělení makroprostředí

40

Příloha NK Vzor protokolu o určení vnějších vlivů

41

Příloha NL Vzory tabulek - příloh protokolu o určení prostředí

42

Příloha NM Přiřazení vlivů prostředí prostorům členěným z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem

43

Příloha NN Rozdělení, označení a schémata sítí s vysvětlivkami

45

 

Ó Český normalizační institut, 1994
17648


Strana 2

Předmluva

V této normě jsou zpracovány údaje z IEC 364-3:1993.

Protože IEC ani CENELEC nemají zatím zpracována ustanovení pro zařízení nad 1 000 V střídavých a 1 500 V stejnosměrných, byla tato základní norma rozšířena o ustanovení, která se jí týkají podle současných Elektrotechnických předpisů ČSN. To rozšíření

IEC vysloveně připouští. Tam, kde je to potřebné, budou na tento soubor základních norem navazovat specifické normy.

Norma je částí souboru norem ČSN 33 2000, do kterého jsou přebírány normy IEC 364 podle programu a struktury uvedených v příloze A ČSN 33 2000-1.

Odvolávky na články, které nejsou v normě uvedeny a u nichž není číslo normy, jsou články jednotlivých částí, kapitol nebo oddílů tohoto souboru. Pokud nejsou ještě v ČSN zavedeny, jsou pod čarou uvedeny články dosud platných ČSN, které budou tímto souborem nahrazeny.

Údaje souhlasné s IEC 364-3:1993 jsou označeny stejným číslem (označením) článku, poznámky, tabulky, obrázku, přílohy apod. jako v této IEC. Kromě toho jsou na levém okraji označeny postranní čarou.

Údaje, které jsou oproti IEC doplněny, jsou označeny tak, aby byla vyznačena návaznost na znění IEC. To platí i v případech kde byly do normy převzaty údaje z cizích norem (regionálních, národních). Způsob označení národních doplňků nebo změn je uveden v tabulce NA1 - Přílohy A ČSN 33 2000-1:1994 a platí pro celý soubor.

Pro elektrická zařízení, provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována a zahájila provoz, lze postupovat podle ustanovení ČSN 33 0300:1988, až do doby rekonstrukce, změny technologických postupů nebo zpracovávaných hmot. Přílohy této normy C, D, NM jsou normativní, přílohy A, B, NK, NL, NN jsou informativní.

 -- Vynechaný text --