ČESKÁ NORMA

MDT 621.9-182.4-83.004.5

Květen 1994

Elektrotechnické předpisy
REVIZE A KONTROLY ELEKTRICKÉHO
RUČNÍHO NÁŘADÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

ČSN 33 1600


 

 

 

Revisions and testings of hand-held motor-operated electric tools during operation

Revisionen und Kontrollen handgeführter Elektrowerkzeuge im Betrieb

Les revisions et contrôles des outils électroportatifs à moteur au cours d´utilisation

 

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku.

Kapitoly 4 až 6 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazné v rozsahu působnosti Státního odborného technického dozoru ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku.

 

Předmluva

 

Citované normy

ČSN 33 1500   Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 34 0350   Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení

ČSN 35 1330   Oddělovací ochranné a bezpečnostní ochranné transformátory

ČSN 36 1550 část 1   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Všeobecné požadavky (eqv IEC 745-1-1982)

ČSN IEC 745-2-1  Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2: Zvláštní požadavky pro vrtačky (třídící znak 36 1550)

ČSN 36 1550 část 2-2   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Elektrické ruční šroubováky. Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv EC 745-2-2-1982)

ČSN 36 1550 část 2-3   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Elektrické ruční brusky a leštičky s rotačním pohybem pracovního nástroje. Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv EC 745-2-3-1984)

ČSN 36 1550 část 2-4   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Elektrické ruční vibrační a pásové brusky. Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv EC 45-2-4-1983)

ČSN 36 1550-2-5   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2: Zvláštní požadavky pro kotoučové pily a kotoučové nůžky (eqv IEC 745-2-5:1983)

ČSN 36 1550-2-6   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2: Zvláštní požadavky pro kladiva (eqv IEC 745-2-6: 1989)

ČSN 36 1550 část 2-8   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Elektrické ruční nůžky. Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv IEC 745-2-8-1982)

ČSN 36 1550 část 2-9   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Elektrické ruční závitořezy. Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv IEC 745-2-9-1984)

ČSN 36 1550 část 2-11   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Elektrické ruční pily s přímočarým vratným pohybem pracovního nástroje. Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv IEC 745-2-11-1984)

ČSN IEC 745-2-12   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2: Zvláštní požadavky pro vibrátory betonových směsí (ponorné vibrátory) (36 1550)

 

© Český normalizační institut, 1994
16227


Strana 2

ČSN 36 1550-2-13   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Část 2: Zvláštní požadavky pro řetězové pily (eqv IEC 745-2-13:1989)

ČSN 36 1550 část 2-14   Bezpečnost elektrického ručního nářadí. Elektrické ruční hoblíky. Požadavky na bezpečnost a metody zkoušení (eqv IEC 745-2-14-1984)

 

Další souvisící normy

ČSN 34 1010   Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím

ČSN 34 5610   Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Základní ustanovení ČSN 34 5611   Elektrické zkoušky elektrických předmětů

 

Souvisící právní předpisy

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Výnos Federálního ministerstva dopravy č. 33/1978 reg. v částce 32/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice na drahách

 

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

DIN VDE 0701 Teil 260   Instandsetzung, Änderung und Prüfung elektrischer Geräte. Handgeführte Elektrowerkzeuge (Oprava, úprava a zkouška elektrických přístrojů. Elektrické ruční nářadí)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 34 3880 z 5. 2. 1960 a ČSN 34 3881 z 14. 10. 1964 v celém rozsahu.

 

Změny proti předchozím normám

Předchozí normy ČSN 34 3880 a ČSN 34 3881 byly zcela přepracovány a spojeny do této jedné normy, ve které jsou konkrétněji stanoveny skupiny používání, rozdělení a provádění revizí a kontrol nářadí, prodlouženy lhůty revizí nářadí. Dále bylo doplněno provádění revizí a kontrol transformátorů a prodlužovacích pohyblivých přívodů, používají-li se s revidovaným nebo kontrolovaným nářadím, a vypuštěna ustanovení stanovující povinnosti organizací.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: NAREX Česká Lípa, akciová společnost, IČO 658 251 -- Jitka Fidrmucová

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Michal Kříž


Strana 3

1   Předmět normy

 

Tato norma platí pro revize a kontroly elektrického ručního nářadí (dále jen nářadí), pro jehož konstrukci a zkoušení platí ČSN 36 1550 část 1 a přidružené normy (část 2) pro jednotlivé druhy nářadí.

Účelem normy je stanovit požadavky na revize a kontroly nářadí během jeho používání, odlišné od požadavků základní ČSN 33 1500. Normu je možno použít též pro kontroly a zkoušky elektrického ručního nářadí po opravách podle článku 2.7 ČSN 33 1500: 1900.

 -- Vynechaný text --