ČESKÁ NORMA

MDT 621.316.17:621.316.92.001.25:614.825

Únor 1994

Elektrotechnické předpisy
ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ
Část 4: Bezpečnost
Kapitola 47: Použití ochranných opatření
pro zajištění bezpečnosti
Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473
HD 384.4.473


 

 

mod IEC 364-4-473:1977

 

Electrical equipment and installations. Part 4: Protection for safety. Chapter 47: Application of protective measures for safety. Section 473: Measures of protection against overcurrent

Matériels électriques et installations. Quatriéme partie: Protection pour assurer la sécurité. Chapitre 47: Application des mesures de protection coutve pour assurer la sécurité. Section 473: Mesures de protection les surinténsités

Elektrische Starkstromanlagen. Teil 4: Schutzmabnahmen. Kapitel 47: Anwendung der Schutzmabnahmen. Hauptabschinitt

473: Anwendung der Mabnahmen zum Schutz gegen Überlastung

 

V této normě jsou zapracovány údaje z IEC 364-4-473:1977 „Elektrická instalace v budovách. Část 4: Bezpečnost.

Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům a z HD 384.4.473:1980.

Údaje, které jsou do této normy doplněny, jsou označeny písmenem „N" v čísle článku a tabulky, doplňující poznámky jsou označeny písmenem „N" za slovem poznámka. Doplňující přílohy jsou označeny počínaje písmenem „K" za písmenem „N". Údaje souhlasné s IEC 364-4-43:1977 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

HD 384-4-473:1980 obsahuje všechny údaje z IEC 364-4-473:1977. Údaje, které HD 384.4.473:1980 obsahuje oproti IEC 364-4-473:1977 navíc, jsou označeny postranní vlnovkou na levém okraji.

 

Ó Český normalizační institut, 1993
15294


Strana 2

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

2

Citované normy

2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

3

Porovnání s IEC 364-4-473:1977 a HD 384.4.473:1980

3

Informační údaje z IEC 364-4-473:1977

3

Nahrazení předchozích norem

3

Změny proti předchozí normě

3

Vypracování normy

3

 

Oddíl 473 Opatření k ochraně proti nadproudům

 

473.1

Ochrana proti proudovým přetížením

4

473.1.1

Umístění jistících prvků proti přetížením

4

473.1.2

Vynechávání ochrany proti přetížením

4

473.1.3

Umísťování nebo vynechávání ochrany proti přetížením v sítích IT

4

473.1.4

Případy ve kterých se z bezpečnostních důvodů doporučuje vynechání ochrany proti přetížením

5

473.2

Ochrana proti zkratovým proudům

5

473.2.1

Umístění prvků zajišťujících ochranu proti zkratovým proudům

5

473.2.2

Přemístění ochranného prvku proti zkratovým proudům

5

473.2.3

Přípravy ve kterých se může vynechat ochrana proti zkratovým proudům

5

473.2.4

Ochrana paralelních vodičů proti zkratovým proudům

6

473.3

Požadavky podle druhů obvodů

6

473.3.1

Ochrana fázových vodičů

6

473.3.2

Ochrana středního vodiče

7

473.3.3

Vypínání a zapínání středního vodiče

7

473.3. N4

Vypínání, zapínání a jištění ochranných vodičů

7

473.3. N5

Jištění světelných a zásuvkových odboček obvodů

8

 

Předmluva

 

V této normě jsou převzaty údaje z IEC 364-4-473:1977, která v současné době zahrnuje pouze jištění izolovaných vodičů a kabelů do 1 kV.

Požadavky této normy doplňují předpisy obsažené v kapitole 43 Ochrana proti nadproudům ČSN 33 2000-4-43.

Údaje souhlasné s IEC 364-4-473:1977 i HD 384.4.473:1980 jsou označeny stejným číslem (označením) článku, poznámky, tabulky, obrázky, přílohy apod. jako v této IEC a v tomto HD.

Údaje, které z IEC 364-4-473:1977 nebyly do této ČSN převzaty, jsou v ní pro úplnost uvedeny na téže straně pod čárou a jsou označeny znaménkem +, které je umístěno za posledním převzatým slovem článku nebo jeho části a jsou rovněž označeny postranní čárou na levém okraji.

Údaje, které jsou oproti IEC nebo HD doplněny, jsou označeny tak, aby byla vyjádřena návaznost na znění IEC a HD.

Tato norma platí pro jištění holých i izolovaných vodičů a kabelů v silnoproudém elektrickém rozvodu do 1 kV. Všeobecné zásady platí i pro jištění vodičů a kabelů pro napětí vyšší než 1 kV.

Pro elektrická zařízení, provedená podle předpisů a norem platných v době, kdy byla tato zařízení zřizována a provozována, platí ustanovení ČSN 33 2000:1983.

 -- Vynechaný text --