ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.20; 47.020.60; 47.080 Srpen 2013

Malá plavidla – Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu

ČSN
EN ISO 25197

32 6614

idt ISO 25197:2012

Small craft – Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle

Petits navires – Systèmes électriques/électroniques pour le contrôle de la direction, de ľinverseur et des gaz

Kleine Wasserfahrzeuge – Elektrisches/elektronisches Regelungssysteme für Steuerung, Schaltung und Antrieb

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 25197:2012. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 25197:2012. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 8846zavedena v ČSN EN 28846 (32 6030) Malá plavidla – Elektrická zařízení – Ochrana proti vznícení okolních hořlavých plynů (ISO 8846:1990)

ISO 8848zavedena v ČSN EN 28848 (32 4230) Malá plavidla – Dálkově ovládaná kormidelní zařízení

ISO 10133zavedena v ČSN EN ISO 10133 (32 6612) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace stejnosměrného proudu malého napětí

ISO 10240zavedena v ČSN EN ISO 10240 (32 0021) Malá plavidla – Příručka uživatele

ISO 10592zavedena v ČSN EN ISO 10592 (32 3251) Malá plavidla – Hydraulická kormidelní zařízení

ISO 11591zavedena v ČSN EN ISO 11591 (32 1216) Malá plavidla se strojním pohonem – Zorné pole ze stanoviště kormidelníka

ISO 12215-8zavedena v ČSN EN ISO 12215-8 (32 1160) Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry – Část 8: Kormidla

ISO 13297zavedena v ČSN EN ISO 13297 (32 6613) Malá plavidla – Elektrické systémy – Instalace střídavého proudu

ISO 16750-2:2010nezavedena

ISO 16750-3:2007nezavedena

ISO 16750-4nezavedena

IEC 60068-2-27zavedena v ČSN EN 60068-2-27 ed. 2 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-27: Zkoušky – Zkouška Ea a návod: Rázy

IEC 60068-2-52zavedena v ČSN EN 60068-2-52 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2: Zkoušky – Zkouška Kb: Cyklická zkouška solnou mlhou (roztok chloridu sodného)

IEC 60092-507zavedena v ČSN EN 60092-507 (32 6611) Elektrické instalace na plavidlech – Část 507: Výletní lodě

IEC 60533:1999nezavedena

IEC 60945:2002zavedena v ČSN EN 60945:2003 (36 7821) Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy – Všeobecné požadavky – Metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

IEC 61000-4-5zavedena v ČSN EN 61000-4-5 ed. 2 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 4-5: Zkušební a měřicí technika – Rázový impulz – Zkouška odolnosti

IEC 61508 (soubor)zaveden v souboru ČSN EN 61508 ed. 2 (18 0301) Funkční bezpečnost elektrických/elektro-
nických/programovatelných elektronických systémů souvisejících s bezpečností

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES (94/25/EC) ze dne 16. června 1994 změněná směrnicí 2003/44/ES (2003/44/EC) ze dne 16. června 2003 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel. V České republice jsou tyto směrnice zavedeny nařízením vlády č. 174/2005 Sb. ze dne 23. března 2005, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 3.21 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČ 76027589, Hana Bláhová, Eduard Bláha

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA EN ISO 25197
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
Prosinec 2012

ICS 47.080

Malá plavidla – Elektrické/elektronické řídicí systémy ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu
(ISO 25197:2012)

Small craft– Electrical/electronic control systems for steering, shift and throttle
(ISO 25197:2012) 

Petits navires – Systèmes électriques/électroniques pour le contrôle de la direction, de ľinverseur
et des gaz
(ISO 25197:2012)

Kleine Wasserfahrzeuge – Elektrisches/elektronisches Regelungssystem für Steuerung, Schaltung und Antrieb (ISO 25197:2012)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2012-11-24.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2012 CEN Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky Ref. č. EN ISO 25197:2012 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Předmluva

Tento dokument (EN ISO 25197:2012) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 188 „Malá plavidla“.

Této evropské normě je nutno nejpozději do června 2013 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do června 2013.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnic EU.

V informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu, je porovnání se směrnicemi EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska,
Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 25197:2012 byl schválen CEN jako EN ISO 25197:2012 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva 4

1 Předmět normy 6

2 Citované dokumenty 6

3 Termíny a definice 7

4 Obecné požadavky 9

5 Ovládací jednotka 10

6 Předání řízení na jiné řídící stanoviště 11

7 Přenosné ovládače kormidelního stanoviště 11

8 Dynamický navigační systém (DPS) 12

9 Způsoby a odezvy poruch 12

9.1 Ztráta schopnosti řízení 12

9.2 Ztráta příkazové logiky počítače 13

10 Zkušební požadavky 13

10.1 Obecné zkušební požadavky 13

10.2 Řízení 13

10.3 Joystick 13

10.4 Ovládací páky reverze pohonu a otáček motorů pohonu, jednotlivé nebo sdružené 14

10.5 Environmentální zkušební požadavky 15

10.6 Vibrační zkoušky a požadavky 17

10.7 Rázová zkouška 18

10.8 Volný pád 18

10.9 Odolnost proti UV záření 18

10.10 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 18

10.11 Bezpečná vzdálenost kompasu 20

10.12 Izolační odpor 21

11 Značení 21

12 Pokyny, které mají být součástí příručky uživatele 21

Příloha ZA (informativní)  Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 94/25/ES změněné směrnicí 2003/44/ES 22

 

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na projekt, konstrukci a zkoušky elektrických/elektronických systémů ovládání směru plavby, reverze pohonu a otáček motorů pohonu a dynamického navigačního systému, nebo jejich kombinace, pro malá plavidla s délkou trupu do 24 m.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.