ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                  Červenec 2005

Malá plavidla - Zařízení dálkového ovládání
pro malé čluny s vodometem

ČSN
EN ISO 15652

32 3215

                                                                                                   idt ISO 15652:2003

Small craft - Remote steering systems for inboard mini jet boats

Petits navires - Appareils à gouverner commandés à distance pour petites embarcations à tuyère intérieure

Kleine Wasserfahrzeuge - Steuerungssysteme für Minijetboott

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 15652:2005. Evropská norma EN ISO 15652:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 15652:2005. The European Standard EN ISO 15652:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73654
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 8848:1990 zavedena v ČSN EN 28848:1996 (32 4230) Malá plavidla. Dálkově ovládaná kormidelní zařízení

ISO 9775:1990 zavedena v ČSN EN 29775:1997 (32 4231) Malá plavidla - Systém dálkového ovládání pro samostatné přívěsné motory s výkonem od 15 kW do 40 kW

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 8665:1997 (32 4010) Malá plavidla - Lodní pohonná zařízení a soustavy - Měření výkonu a jeho záznam

ČSN EN ISO 11592:2002 (32 4011) Malá plavidla s délkou trupu menší než 8 m - Stanovení maximálního propulzního výkonu

ČSN EN ISO 13929:2001 (32 3205) Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Převodové spojovací systémy

ČSN EN 8847:2005 (32 3204) Malá plavidla - Kormidelní zařízení - Systémy lan a kladek

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/EC ze dne 16. června 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se rekreačních plavidel. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 270/2003 Sb. ze dne 30. července 2003, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, v platném znění.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k obrázku 1 a k příloze ZA doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Hana Bláhová, Praha 10, IČ 62893505, Eduard Bláha

Technická normalizační komise: TN 128 - Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Lubomír Drápal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 15652
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Březen 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 47.080

Malá plavidla - Zařízení dálkového ovládání pro malé čluny s vodometem
(ISO 15652:2003)

Small craft - Remote steering systems for inboard mini jet boats
(ISO 15652:2003)

 

Petits navires - Appareils à gouverner commandés
à distance pour petites embarcations à tuyère
intérieure
(ISO 15652:2003)

Kleine Wasserfahrzeuge - Steuerungssysteme
für Minijetboott
(ISO 15652:2003)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2005-02-10.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN ISO 15652:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Technická komise ISO/TC 188 „Malá plavidla“ vypracovala pro Mezinárodní organizaci pro normalizaci (ISO) text ISO 15652:2003 a CMC ji převzala jako EN ISO 15652:2005.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

V informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu, je uvedena souvislost se směrnicí (směrnicemi) EU.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text ISO 15652:2003 byl schválen CEN jako EN ISO 15652:2005 bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Požadavky na konstrukci.................................................................................................................................................... 7

5          Zkoušení kormidlovacího zařízení.................................................................................................................................... 9

6          Všeobecné požadavky na instalaci................................................................................................................................ 11

Příloha ZA (informativní) Porovnání mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 94/25/EC..... 12


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje minimální požadavky na konstrukci, ovládání a instalaci zařízení dálkového ovládání všech malých člunů s vodometem vážících méně než 1 000 kg, kromě vodních skútrů.-- Vynechaný text --