ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                      Květen 2005

Malá plavidla - Maximální nosnost

ČSN
EN ISO 14946

32 0022

                                                                                                   idt ISO 14946:2001

Small craft - Maximum load capacity

Petits navires - Capacité de charge maximale

Kleine Wasserfahrzeuge - Maximale Zuladung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14946:2001. Evropská norma EN ISO 14946:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 14946:2001. The European Standard EN ISO 14946:2001 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 14946 (33 0022) z července 2002.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72211
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 14946:2001 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 14946 z července 2002 převzala EN ISO 14946 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

ISO 8666:2002 zavedena v ČSN EN ISO 8666:2003 (32 0801) Malá plavidla - Základní údaje

ISO 10240:1995 zavedena v ČSN EN ISO 10240:1997 (32 0021) Malá plavidla - Příručka uživatele

ISO 12217-1:2002 zavedena v ČSN EN ISO 12217-1:2003 (32 0232) Malá plavidla - Hodnocení a kategorizace stability a plovatelnosti - Část 1: Neoplachtěné čluny s délkou trupu od 6 m

ISO 12217-2:2002 zavedena v ČSN EN ISO 12217-2:2003 (32 0233) Malá plavidla - Hodnocení a kategorizace stability a plovatelnosti - Část 2: Plachetnice s délkou trupu od 6 m

ISO 12217-3:2002 zavedena v ČSN EN ISO 12217-3:2003 (32 0234) Malá plavidla - Hodnocení a kategorizace stability a plovatelnosti - Část 3: Čluny s délkou trupu menší než 6 m.

Citované a související předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/EC z 16. června 1994 o sbližování právních předpisů členských států, týkající se rekreačních plavidel. V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 270/2003 Sb., pro technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: VOP-026 Šternberk, s. p. divize VTÚPV Vyškov, Dr. Ing. Jaroslav Šmejkal

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Daniela Čížková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                           EN ISO 14946
EUROPEAN STANDARD                                                                                   Září 2001
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 47.080

Malá plavidla - Maximální nosnost
(ISO 14946:2001)

Small craft - Maximum load kapacity
(ISO 14946:2001)

 

Petits navires - Capacité de charge maximale
(ISO 14946:2001)

Kleine Wasserfahrzeuge - Maximale Zuladung
(ISO 14946:2001)

Tato evropská norma byla schválena CEN 2001-09-15.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2001 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  Ref. č. EN 14946:2001 D
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Maximální počet osob........................................................................................................................................................ 7

5          Maximální zatížení............................................................................................................................................................... 7

6          Příručka uživatele................................................................................................................................................................ 7

Bibliografie........................................................................................................................................................................................ 8

Příloha ZA (informativní)  Ustanovení této evropské normy vyjadřující základní požadavky
nebo jiná ustanovení směrnic EU................................................................................................................................... 9


Strana 5

Předmluva

Text této mezinárodní normy ISO 14946:2001 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 188 „Malá plavidla“ ve spolupráci s CMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do března 2002 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do března 2002.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu udělenému CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí : Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Malty,  Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 14946:2001 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma vyjmenovává položky, které mají být zahrnuty do maximálního zatížení malého plavidla bez překročení mezí určených jinými normami ISO týkajících se stability, volného boku, plovatelnosti a posádky. Dále udává požadavky na sezení členů posádky.

Tato mezinárodní norma se používá pro malá plavidla s délkou trupu LH do 24 metrů podle ISO 8666. Netýká se nafukovacích člunů, které jsou zahrnuty v ISO 6185 a vodních skútrů, které jsou zahrnuty v ISO 13590.-- Vynechaný text --