ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                          Září 2021

Malá plavidla – Vestavěné vznětové motory – Palivové, olejové a elektrické komponenty přimontované k motoru

ČSN
EN ISO 16147

32 4140

idt ISO 16147:2020

Small craft – Inboard diesel engines – Engine-mounted fuel, oil and electrical components

Petits navires – Moteurs intérieurs diesels – Éléments des circuits d'alimentation, des systèmes de lubrification
et des systèmes électriques fixés sur le moteur

Kleine Wasserfahrzeuge – Eingebaute Dieselmotoren – Am Motor befestigte Kraftstoff-, Öl- und Elektrikbauteile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16147:2021. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16147:2021. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16147 (32 4140) ze srpna 2021.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 16147:2021 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 16147 ze srpna 2021 převzala EN ISO 16147:2021 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7840:2013 zavedena v ČSN EN ISO 7840:2013 (32 5210) Malá plavidla – Ohnivzdorné palivové hadice

ISO 10088:2013 zavedena v ČSN EN ISO 10088:2018 (32 5222) Malá plavidla – Trvale instalované palivové soustavy

ISO 13297:2020 dosud nezavedena

ISO 25197:2020 zavedena v ČSN EN ISO 25197:2021 (32 6614) Malá plavidla – Elektrické/elektronické ovládací systémy řízení směru, řazení vpřed/vzad a rychlosti plavidla

IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013 zavedena v ČSN EN 60529:1993+A1:2001+A2:2014 (33 0330) Stupně ochrany krytem (krytí – IP kód)

IEC 60092-507:2014 zavedena v ČSN EN 60092-507:2015 ed. 2 (32 6611) Elektrická instalace na plavidlech – Část 507: Malá plavidla

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 8666 (32 0801) Malá plavidla – Základní údaje

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (94/25/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 96/2016 Sb. ze dne 16. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na vodní skútry, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČO 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 16147
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Leden 2021

ICS 47.080                                                                                                          Nahrazuje EN ISO 16147:2018

Malá plavidla – Vestavěné vznětové motory –
Palivové, olejové a elektrické komponenty přimontované k motoru
(ISO 16147:2020)

Small craft – Inboard diesel engines –
Engine-mounted fuel, oil and electrical components

(ISO 16147:2020)

Petits navires – Moteurs intérieurs diesels –
Éléments des circuits d'alimentation,
des systèmes de lubrification et des systèmes électriques fixés sur le moteur
(ISO 16147:2020)

Kleine Wasserfahrzeuge – Eingebaute Dieselmotoren – Am Motor befestigte Kraftstoff-, Öl- und Elektrikbauteile
(ISO 16147:2020)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-11-03.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2021 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky              Ref. č. EN ISO 16147:2021 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 16147:2021) vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla ve spolupráci s technickou komisí CEN/TC 464 Malá plavidla, jejíž sekretariát zajišťuje SIS.

Této evropské normě je nutno nejpozději do července 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do července 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 16147:2018.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní směrnici (směrnice) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16147:2020 byl schválen CEN jako EN ISO 16147:2021 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5......... Palivová a olejová soustava a komponenty............................................................................................................................... 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Vysokotlaké palivové potrubí......................................................................................................................................................... 8

5.3...... Nízkotlaké palivové potrubí............................................................................................................................................................ 9

5.4...... Filtry pro palivo a mazací olej........................................................................................................................................................ 9

6......... Elektrické systémy a komponenty................................................................................................................................................ 9

6.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 9

6.2...... Startéry............................................................................................................................................................................................... 9

6.3...... Elektrická instalace a připojování................................................................................................................................................. 9

6.4...... Relé, pojistkové skříně a elektronické řídicí moduly (ECM).................................................................................................. 10

7......... Instalační příručka......................................................................................................................................................................... 10

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 11

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), viz www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla ve spolupráci technickou komisí CEN/TC 464 Malá plavidla Evropské komise pro normalizaci (CEN) v souladu s Dohodou o technické spolupráci mezi ISO a CEN (Vídeňská dohoda).

Toto třetí vydání ISO 16147 zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 16147:2018), které bylo technicky revidováno. Změny v porovnání s předchozím vydáním jsou tyto:

    v Předmětu normy se uvádí, že délka trupu je definována v ISO 8666 a tato citace byla doplněna do Bibliografie;

    všechny citované dokumenty byly datovány.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje požadavky na konstrukci a instalaci palivových, olejových a elektrických komponent přimontovaných k vestavěným vznětovým motorům za účelem minimalizace úniku paliva, rizika úrazu elektrickým proudem a rizika a/nebo šíření požáru na malých plavidlech o délce trupu až do 24 m podle ISO 8666.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.