ICS 47.080  

ČSN

EN ISO 8099-2

 

32 5532

Říjen 2021

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malá plavidla – Kanalizační soustavy –
Část 2: Systémy zpracování odpadních vod

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.