ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.60; 47.060                                                                                                                        Červen 2021

Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud
až do 125 A –
Část 1: Obecné požadavky

ČSN
EN 15869-1

32 6360

 

Inland navigation vessels – Electrical shore connection, three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A –
Part 1: General requirements

Bateaux de navigation intérieure – Connexion au réseau électrique terrestre, courant triphasé 400 V, 125 A maximum, 50 Hz –
Partie 1: Exigences générales

Fahrzeuge der Binnenschifffahrt – Elektrischer Landanschluss, Drehstrom 400 V, 50 Hz, bis 125 A –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 15869-1:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 15869-1:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15869-1 (32 6360) z prosince 2019.


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 15869-1:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 15869-1 z prosince 2019 převzala EN 15869-1:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Norma EN 15689-1:2019 byla technicky revidována. Hlavní změny proti předchozí normě jsou uvedeny v Evropské předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

EN 15869-2 zavedena v ČSN EN 15869-2 (32 6360) Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A – Část 2: Zařízení na břehu, doplňující požadavky

EN 15869-3 zavedena v ČSN EN 15869-3 (32 6360) Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A – Část 3: Zařízení na plavidle, doplňující požadavky

EN 60309-1 zavedena v ČSN EN 60309-1 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 1: Všeobecné požadavky

EN 60309-2 zavedena v ČSN EN 60309-2 ed. 3 (35 4513) Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití – Část 2: Požadavky na zaměnitelnost rozměrů pro přístroje s kolíky a s dutinkami

Souvisící ČSN

ČSN EN 16840 (32 6361) Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrická břehová přípojka, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a proud až do 250 A

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČO 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN 15869-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Červen 2019

ICS 47.020.60; 47.060                                                                                             Nahrazuje EN 15869-1:2010

Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrické připojení ze břehu,
třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A –
Část 1: Obecné požadavky

Inland navigation vessels – Electrical shore connection,
three phase current 400 V, 50 Hz, up to 125 A –
Part 1: General requirements

Bateaux de navigation intérieure – Connexion
au réseau électrique terrestre, courant triphasé
400 V, 125 A maximum, 50 Hz –
Partie 1: Exigences générales

Fahrzeuge der Binnenschifffahrt – Elektrischer Landanschluss, Drehstrom 400 V, 50 Hz, bis 125 A –
Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-04-22.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                  Ref. č. EN 15869-1:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky......................................................................................................................................................................................... 8

4.1...... Komponenty..................................................................................................................................................................................... 8

4.2...... Elektrické charakteristiky................................................................................................................................................................ 8

4.3...... Aktivace............................................................................................................................................................................................. 9

4.4...... Měření a fakturace spotřeby.......................................................................................................................................................... 9

4.5...... Odchylky od 4.3 a 4.4...................................................................................................................................................................... 9

Příloha A (informativní) Odběrový stojan – Příklady systémů záznamu aktivace a spotřeby..................................................... 10

A.1...... Transpondérová karta – předplacená karta............................................................................................................................. 10

A.2...... Peněžní karta................................................................................................................................................................................. 10

A.3...... EC-karta (žirová karta)/kreditní karta......................................................................................................................................... 10

A.4...... Flotilové karty obecných paketových rádiových služeb (GPRS)........................................................................................... 10

A.5...... Mobilní aplikace/webové stránky............................................................................................................................................... 11

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 12

Obrázky

Obrázek 1 – Schematické znázornění elektrického připojení ze břehu............................................................................................ 8

 

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 15869-1:2019) vypracovala technická komise CEN/TC 15 Plavidla vnitrozemské plavby,
jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do prosince 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do prosince 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 15869-1:2010.

Seznam všech částí EN 15869 zveřejněné pod obecným názvem Plavidla vnitrozemské plavby – Elektrické připojení ze břehu, třífázové napětí 400 V, 50 Hz, proud až do 125 A lze nalézt na webových stránkách CEN-CENELEC.

Hlavní změny oproti předcházejícímu vydání jsou následující:

    maximální provozní proud byl zvýšen až na 125 A;

    název byl odpovídajícím způsobem změněn;

    byl rozšířen a vyjasněn předmět normy;

    byly doplněny citované dokumenty;

    byla doplněna kapitola 3 a definice termínů jsou upraveny podle definic použitých v EN 16840;

    požadavky společné pro všechny části elektrického systému „připojení ze břehu“ jsou vyjmuty z části 2
a z části 3 a sloučeny v části 1;

    obrázek 1 byl upraven podle odpovídajícího obrázku v EN 16840;

    příloha A byla doplněna kapitolou A.5;

    termíny a definice ze všech částí EN 15869 byly sdruženy a vloženy do části 1.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Plavidla pro vnitrozemskou plavbu jsou vybavena řadou elektrických zátěží pracujících s napětím 230 V nebo 400 V. Během plavby se palubní systém zajišťuje nepřetržitým napájením z generátorů poháněných dieselovými motory. V případě kotvení plavidla tyto generátory zůstávají v provozu, pokud není k dispozici vhodné napájení ze břehu. V některých případech to vede k intenzivnímu hlukovému znečištění jak pro posádku na samotné lodi, tak na ostatních plavidlech stojících vedle a také pro obyvatele na pevnině. Výfukové plyny jsou dalším faktorem znečištění.

Elektrická připojení ze břehu uvedená v této evropské normě umožňují dodávat elektrický proud plavidlům při kotvení a eliminovat hluk a znečištění výfukovými plyny. To vyžaduje jednotné celoevropské připojení ze břehu, které může posádka plavidla aktivovat a deaktivovat ve všech přístavech a kotvištích, pokud možno bez nutnosti pomoci obsluhy na břehu. Tato evropská norma obsahuje požadavky na elektrickou bezpečnost pro předcházení rizikům při připojování, používání a odpojování elektrické energie ze břehu.

Dále má být možné bezhotovostní vypořádání použité elektřiny, ideálně prostřednictvím standardního celoevropského platebního systému.

1 Předmět normy

Tento dokument specifikuje požadavky na elektrická zařízení dodávající elektrickou energii pro zakotvená plavidla vnitrozemské plavby, třífázové napětí 400 V, 50 Hz a jmenovitý proud až do 125 A.

Tento dokument se vztahuje na napájení plavidel vnitrozemské plavby v přístavech a kotvištích pro komerční vnitrozemskou plavbu.

Tento dokument uvádí obecné požadavky a obsahuje informace o fakturačním postupu.

Pro napájení malých plavidel a hausbótů v marínách a podobných zařízeních platí požadavky HD 60364-7-709.

Pro elektrická připojení ze břehu o jmenovitém proudu vyšším než 125 A, která jsou vhodná pro osobní lodě s hotelovým provozem, platí EN 16840.

Požadavky řady HD 60364 a řady HD 384 se obecně vztahují na nízkonapěťové systémy připojení ze břehu. Podrobný seznam příslušných částí je uveden v bibliografii.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.