ICS 47.080

ČSN

EN ISO 12215-9

 

32 1160

Duben 2019

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Malá plavidla – Konstrukce trupu a rozměry –
Část 9: Přívěsky trupu plachetnic

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 12215-9 (32 1160) z prosince 2012.

 

logo cerne2

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Upozornění na používání této normy

Tato norma přejímá v anglickém jazyce normu ISO 12215-9:2012, kterou již dříve převzala překladem
ČSN EN ISO 12215-9 (32 1160) z prosince 2012.


 

 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.