ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.020.30                                                                                                                                    Říjen 2018

Plavidla vnitrozemské plavby – Přípojky
pro vyčerpávání olejových směsí

ČSN
EN 1305

32 5171

 

Inland navigation vessels – Connections for the discharge of oily mixture

Bateaux de navigation intérieure – Raccords dʼévacuation de résidus dʼhuile

Fahrzeuge der Binnenschifffahrt – Anschlüsse für die Abgabe von Ölrückstӓnden

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1305:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 1305:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1305 (32 5171) z července 1997.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla technicky revidována.

Informace o citovaných dokumentech

EN 573-3 zavedena v ČSN EN 573-3 (42 1401) Hliník a slitiny hliníku – Chemické složení a druhy tvářených výrobků – Část 3: Chemické složení a druhy výrobků

EN 12420 zavedena v ČSN EN 12420 (42 1542) Měď a slitiny mědi – Výkovky

EN 14420-6 zavedena v ČSN EN 14420-6 (63 5350) Armované koncovky pro hadice – Část 6: Spojky pro cisternová vozidla

EN 22768-1 zavedena v ČSN ISO 2768-1 (01 4240) Všeobecné tolerance. Nepředepsané mezní úchylky délkových a úhlových rozměrů

EN ISO 228-1 zavedena v ČSN EN ISO 228-1 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech – Část 1: Rozměry, tolerance a označování

EN ISO 4018 zavedena v ČSN EN ISO 4018 (02 1303) Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě – Výrobní třída C

EN ISO 4034 zavedena v ČSN EN ISO 4034 (02 1601) Šestihranné matice (typ 1) – Výrobní třída C

ISO 7608 nezavedena

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČO 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                         EN 1305
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                     Březen 2018

ICS 47.020.30                                                                                                             Nahrazuje EN 1305:1996

Plavidla vnitrozemské plavby – Přípojky pro vyčerpávání olejových směsí

Inland navigation vessels – Connections for the discharge of oily mixture

Bateaux de navigation intérieure – Raccords dʼévacuation de résidus dʼhuile

Fahrzeuge der Binnenschifffahrt – Anschlüsse
für die Abgabe von Ölrückstӓnden

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-01-18.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky                        Ref. č. EN 1305:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Technické požadavky..................................................................................................................................................................... 7

4.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

4.2...... Konstrukce........................................................................................................................................................................................ 8

4.3...... Rozměry.......................................................................................................................................................................................... 10

4.4...... Konfigurace přípojky..................................................................................................................................................................... 10

5......... Materiál............................................................................................................................................................................................ 10

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 10

5.2...... Potrubí se závitovým hrdlem a adaptér.................................................................................................................................... 11

5.3...... Spojka přípojky.............................................................................................................................................................................. 11

5.4...... Uzavírací víčko............................................................................................................................................................................... 11

6......... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 11

7......... Označení štítkem........................................................................................................................................................................... 11

8......... Označování..................................................................................................................................................................................... 11

Evropská předmluva

Tento dokument (EN 1305:2018) vypracovala technická komise CEN/TC 15 Plavidla vnitrozemské plavby, jejíž sekretariát zajišťuje DIN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 1305:1996.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Úvod

Tato evropská norma stanovuje unifikované přípojky pro vyčerpávání olejových směsí.

Přípojka sestává z rychlospojky, která umožňuje snadné a bezpečné zacházení a bezpečné vyčerpání olejové směsi. Použití tohoto spojovacího zařízení je omezeno na olejové směsi, aby se zabránilo jeho použití pro jiné tekutiny.

U plavidel vnitrozemské plavby se olejová směs odstraňuje vysáváním zvnějšku plavidla.

1 Předmět normy

Tato evropská norma specifikuje konstrukci, rozměry, technické požadavky a zkoušení přípojek pro vyčerpávání olejových směsí produkovaných plavidly vnitrozemské plavby.

Tato norma neplatí pro likvidaci zbytků obsahu z nádrží pro náklad.

Tato norma specifikuje:

    přípojku obvyklé konstrukce na plavidlech vnitrozemské plavby, sestávající z potrubí se závitovým hrdlem a rychlospojky;

    přípojku na plavidle s přírubou podle ISO 7608 – A1, sestávající z adaptéru s totožnou přírubou přivařenou k potrubí se závitovým hrdlem a rychlospojky.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.