ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                         Únor 2018

Malá plavidla – Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu od 15 kW do 40 kW

ČSN
EN ISO 9775

32 4231

idt ISO 9775:1990

Small craft – Remote steering systems for single outboard motors of 15 kW to 40 kW power

Navires de plaisance – Appareils à gouverner commandés à distance pour moteurs hors-bord uniques de puissance comprise entre15 kW et 40 kW

Kleine Wasserfahrzeuge – Steueranlagen für Einzel-Außenbordmotoren mit einer Leistung von15 kW bis 40 kW

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9775:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9775:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 29775 (32 4231) z března 1997.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena aktualizace citovaných dokumentů a zavedena nová aktuální směrnice 2013/53/EU. Byla zrušena příloha A a zavedena příloha ZA.

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (94/25/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 96/2016 Sb. ze dne 16. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na vodní skútry, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČ 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                       EN ISO 9775
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                   Srpen 2017

ICS 47.080                                                                                                                Nahrazuje EN 29775:1993

Malá plavidla – Ovládací mechanismy přívěsných motorů o výkonu
od 15 kW do 40 kW
(ISO 9775:1990)

Small craft – Remote steering systems for single outboard motors
of 15 kW to 40 kW power
(ISO 9775:1990)

Navires de plaisance – Appareils à gouverner commandés à distance pour moteurs hors-bord uniques de puissance comprise entre15 kW
et 40 kW
(ISO 9775:1990)

Kleine Wasserfahrzeuge – Steueranlagen
für Einzel-Außenbordmotoren mit einer Leistung
von15 kW bis 40 kW
(ISO 9775:1990)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-07-23.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                     Ref. č. EN ISO 9775:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Definice............................................................................................................................................................................................. 7

3......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 7

4......... Požadavky na přívěsné motory..................................................................................................................................................... 9

5......... Požadavky na ovládací zařízení................................................................................................................................................. 10

6......... Instalace.......................................................................................................................................................................................... 12

7......... Požadavky na zkoušení............................................................................................................................................................... 14

7.1...... Zkoušky po instalaci...................................................................................................................................................................... 14

7.2...... Zkoušky komponent...................................................................................................................................................................... 14

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2013/53/EU.................. 18

Evropská předmluva

Text ISO 9775:1990 vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Text byl převzat jako EN ISO 9775:2017.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN 29775:1993.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 9775:1990 byl schválen CEN jako EN ISO 9775:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní normu ISO 9775 vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla.

POZNÁMKA Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a metody zkoušení ovládacích kormidelních mechanismů, jak je uvedeno v kapitole 1. Více speciálních požadavků pro tyto ovládací kormidelní mechanismy se uvádí v souběžném dokumentu ISO 8848 Malá plavidla –Ovládací mechanismy kormidel.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a metody zkoušení systémů ovládání lany (tahem/tlakem) a hlavních komponent těchto systémů používaných na malých plavidlech s jedním přívěsným motorem o výkonu od 15 kW do 40 kW.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.