ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 47.080                                                                                                                                         Únor 2018

Malá plavidla – Vestavěné naftové motory –
Palivové a elektrické komponenty na motoru

ČSN
EN ISO 16147

32 4140

idt ISO 16147:2002

Small craft – Inboard diesel engines – Engine-mounted fuel and electrical components

Petits navires – Moteurs intérieurs diesels – Eléments des circuits d’alimentation et des systèmes électriques fixés
sur le moteur

Kleine Wasserfahrzeuge – Eingebaute Dieselmotoren – Am Motor befestigte Kraffstoff- und Elektrikbauteile

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 16147:2017. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickounormalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 16147:2017. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 16147 (32 4140) z února 2006.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byla provedena aktualizace citovaných dokumentů a zavedena nová aktuální směrnice 2013/53/EU. Byla změněna příloha ZA.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 7840:1994 nezavedena1)

ISO 10088:2001 nezavedena2)

ISO 10133:2000 nezavedena3)

Citované předpisy

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/53/EU ze dne 20. listopadu 2013 o rekreačních plavidlech a vodních skútrech a o zrušení směrnice 94/25/ES (94/25/EC). V České republice je tato směrnice zavedena nařízením vlády č. 96/2016 Sb. ze dne 16. března 2016, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a na vodní skútry, v platném znění.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN Sýkora, IČ 76027589, Ing. Jiří Sýkora

Technická normalizační komise: TNK 128 Lodě a plovoucí zařízení

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 16147
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Srpen 2017

ICS 47.080                                                                                                          Nahrazuje EN ISO 16147:2002

Malá plavidla – Vestavěné naftové motory –
Palivové a elektrické komponenty na motoru
(ISO 16147:2002)

Small craft – Inboard diesel engines –
Engine-mounted fuel and electrical components
(ISO 16147:2002)

Petits navires – Moteurs intérieurs diesels –
Eléments des circuits d’alimentation
et des systèmes électriques fixés sur le moteur
(ISO 16147:2002)

Kleine Wasserfahrzeuge – Eingebaute Dieselmotoren – Am Motor befestigte Kraffstoff- und Elektrikbauteile
(ISO 16147:2002)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-07-16.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky                  Ref. č. EN ISO 16147:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 5

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 7

5......... Palivová soustava a komponenty na motoru............................................................................................................................. 8

5.1...... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Vysokotlaké palivové potrubí......................................................................................................................................................... 8

5.3...... Nízkotlaké palivové potrubí............................................................................................................................................................ 8

5.4...... Palivové filtry.................................................................................................................................................................................... 8

6......... Elektrické systémy a komponenty na motoru............................................................................................................................ 8

6.1...... Stejnosměrná instalace.................................................................................................................................................................. 8

6.2...... Startéry............................................................................................................................................................................................... 9

6.3...... Kabeláž a spoje............................................................................................................................................................................... 9

6.4...... Relé, pojistkové skříňky a elektronické řídicí moduly (ECM)................................................................................................... 9

Příloha ZA (informativní) Vztah mezi touto evropskou normou a základními požadavky směrnice 2013/53/EU.................. 10

 

Evropská předmluva

Text ISO 16147:2002 včetně změny Amd. 1:2013 vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO). Text byl převzat jako EN ISO 16147:2017.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 16147:2002.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, a podporuje základní požadavky směrnice (směrnic) EU.

Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 16147:2002 včetně změny Amd. 1:2013 byl schválen CEN jako EN ISO 16147:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Na mezinárodních normách obvykle pracují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který je vytvořena technická komise, má právo být zastoupen v této technické komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se navrhují v souladu s pravidly, která jsou uvedena v části 3 směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je vypracování mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 %
hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

ISO 16147 vypracovala technická komise ISO/TC 188 Malá plavidla.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na provedení a instalaci palivových a elektrických komponent montovaných na vestavěných vznětových motorech pro zajištění minimalizace úniku paliva a rizika a/nebo šíření ohně na malých plavidlech o délce trupu až do 24 m.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.1)    ČSN EN ISO 7840:1997, která přejímala ISO 7840:1994, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějšími vydáními a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.

2)    ČSN EN ISO 10088:2002, která přejímala ISO 10088:2001, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějšími vydáními a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.

3)    ČSN EN ISO 10133:2002, která přejímala ISO 10133:2000, byla zrušena z důvodu nahrazení evropské normy novějšími vydáními a je dostupná v informačním centru ÚNMZ.