ICS 17.140.30; 43.160

ČSN

EN 1501-4

 

30 0350

Říjen 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Vozidla pro svoz odpadu – Obecné požadavky a bezpečnostní požadavky –
Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1501-4 (30 0350) z dubna 2008.

 

Obsah obrázku Písmo, kaligrafie, typografie, design

Popis byl vytvořen automaticky

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.